Genç Bilim İnsanı Ödülü

“Genç Bilim İnsanı Ödülü” Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı 2019 yılında ilk kez verilecek ödül için genç bilim insanlarına çağrıda bulunuyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMANIN KONUSU:
Başvurulacak bilimsel çalışmanın, vakfın amaçları kapsamında olması gerekmektedir. Bu sebeple; “ortak yaşamın inşasına ve geliştirilmesine yönelik,” her tür bilimsel çalışmayla başvuruda bulunulabilir.

BAŞVURU SÜRESİ:
Ödül için başvurular 3.Mayıs.2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar yapılabilecektir.

BAŞVURU YAPABİLECEKLER:
Aşağıda sıralanan koşulları haiz adaylar başvuruda bulunabilir. Bu koşulları yerine getiren adaylar adına, çalıştıkları akademik kurumlar da başvuruda bulunabilir.

Gerekli koşullar şunlardır:

Dünyanın her yerinden genç bilim insanları ödül için başvurabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu değildir.

Adayların 01.01.984 ve sonrası bir tarihte doğmuş olması gerekir. Akademik çalışmaları için Türkiye dışına gitmek zorunda kalan adaylar için 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak yeterlidir.

Başvuran bilim insanlarının sağlık bilimlerinde lisans, diğer bilim dallarında en az yüksek lisans derecesi olması gerekmektedir.

Başvuru konusu çalışmanın 2017-2018 yıllarında yayınlanmış yüksek lisans tezi, doktora tezi ya da hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makale özelliği taşıması gerekmektedir.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birinci derece yakınları ve Bilim Ödülü Değerlendirme Kurulu üyeleri ile birinci derece yakınları başvuruda bulunamaz.

Başvuru konusu bilimsel çalışma Türkçe olmalıdır. Yabancı dilde yapılan çalışmaların tatmin edici çevirileriyle başvuru yapılabilir.

Ödül kazanan çalışma, vakfımız iktisadi işletmesi ya da anlaştığı bir yayınevi tarafından kitap olarak yayınlanabilir. Bu halde ödül miktarının yarısı tutarında ayrıca telif ücreti ödenir. Ödül kazanan çalışma, ayrıca vakıf adına yayınlanan dergi, bülten vb. yayınlara da konulabilir. Bu halde ayrıca telif ücreti ödenmez. Başvuran, gerekli belgeleri tamamlayıp başvurusunun kabulü ile bu koşulları kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU BELGELERİ:
Başvuru konusu bilimsel çalışma,
Başvuru konusu bilimsel çalışmanın vakfımızın ereği olan “ortak yaşam” anlayışına nasıl katkı sunduğunu veya uyumlu olduğunu anlatan en fazla bir sayfalık bir değerlendirme yazısı.
Başvuru Formu
Başvuru Dilekçesi
Akademik kurumlar tarafından yapılan önerilerde kurumun imza yetkililerince başvuru formu ve dilekçesinin imzalanması gerekmektedir.
Başvuranın özgeçmişi (özgeçmişin başvuranın yeterli gördüğü ölçüde yayınlarını, yayınlara yapılan atıfları, editörlük yaptığı yayınlar varsa başlıklarını, halen yürütmekte olduğu çalışmalarını ve başvuranın önemsediği her konuyu içermesi beklenmektedir. Başvuran, en önemli gördüğü üç yayınını ya da araştırmayı mutlaka özgeçmişinde belirtmelidir.)
Varsa referans mektupları
Kimlik veya pasaport fotokopisi

DEĞERLENDİRME KURULU
Vakıf 2019 yılı “Genç Bilim İnsanı Ödülü” için aşağıda adları yazılı bilim insanlarından bir değerlendirme kurulu oluşturmuştur. (Akademisyen kurul üyeleri soyadı sıralamasına göredir.)

Yusuf DOĞAN – Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Doğan ERDEM – Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Ayşe Betül ÇELİK
Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA
Prof. Dr. Sema ERDER
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ
Prof. Dr. Songül Sallan GÜL
Prof. Dr. Çağlar KEYDER
Prof. Dr. Dursun KIRBAŞ
Prof. Dr. Cengiz KIRLI
Prof. Dr. Biray KOLLUOĞLU
Prof. Dr. Meryem KORAY
Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU
Prof. Dr. İonna KUÇURADİ
Prof. Dr. Hatice KURTULUŞ
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Prof. Dr. Fikret ŞENSES
Prof Dr. Uğur TEKİN
Prof. Dr. Deniz YÜKSEKER

İNCELEME VE KABUL:
Başvuruların belgelerinin yeterliliği konusundaki değerlendirmesi vakıfça oluşturulan bir ekip tarafından yapılacaktır. Diğer incelemeler ve başvurunun kabulü, değerlendirme kurulu içinden seçilecek bir ekip tarafından yapılacaktır. Kurul, belirlediği sayıda başvuru sahibini mülakata çağıracaktır. Mülakata çağırılan adaylar arasından ödül için seçim yapılabileceği gibi hiç mülakata çağrılmadan da adaylardan birine ya da birkaçına ödül verilebilir.

ÖDÜL MİKTARI:
Seçilen bilimsel çalışmaya 4.000,00 TL (dört bin Türk Lirası) ödül verilecektir. Kurul en çok iki çalışmaya “Teşvik Ödülü” verebilir. Teşvik ödülü 1.000 TL’dir (bin Türk Lirası).

YÜKÜMLÜLÜKLER:
Çalışmalar bilim etiğine uygun olmak zorundadır. Yayınlanmış olması bilim etiğine uygun olduğu anlamına gelmez. Komite, bilim etiği yönünden ayrıca değerlendirme yapabilir.

ÖDÜLÜN VERİLME TARİHİ:
Kazanan bilimsel çalışmalar vakıf tarafından 19.Mayıs.2019 tarihinde ilan edilecektir. Kazanan(lar)a, tarihi, şekli ve yeri vakıf tarafından belirlenecek bir törenle ödülleri verilecektir.

Başvuru Formu : https://www.ortakyasamvakfi.org/wp-content/uploads/genc_bilim_insani_odulu_basvuru_formu.pdf

Adayın Kendisinin Başvurması Halinde
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Adayın Önerilmesi Halinde
DİLEKÇE ÖRNEĞİ