Gelin Tanış Olalım, Fen Ve Matematiği Eğlenceli Kılalım!

Gelin Tanış Olalım, Fen Ve Matematiği Eğlenceli Kılalım!

Projenin amacı, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, kısıtlı eğitsel imkânlara sahip ve akademik başarısı yüksek 8. sınıf öğrencilerinin, fen-matematik ve doğa bilimlerine olan ilgi ve farkındalıklarını arttırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde öğrencilerin bilimin doğasını tanıması, bilimi yerinde ve yaşayarak öğrenmesi, doğadaki bilimi keşfetmesi ve öğrencilere bilime karşı olumlu bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte ayrıca projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerin doğadaki bilimi keşfetmelerini sağlamak ve böylelikle yeni araştırmalar için onları motive etmek ve araştırma kültürlerini geliştirmek hedeflenmektedir. Fen ve matematik öğretiminin yanı sıra proje kapsamında öğrencilerin yakın çevresini tarihi ve kültürel açıdan tanımasını desteklemek ve tarih bilincine ilişkin farkındalık kazandırılması amacıyla tarihi mekânlara gezi düzenlenmesi planlanmaktadır.
Projenin hedef kitlesi 2016-2017 eğitim öğretim yılında Karaman il merkezinde iki, merkeze bağlı köylerde ve beldelerde bulunan dört ortaokul olmak üzere toplam altı okulda öğrenim gören ve projeye gönüllü olarak katılan 8. sınıf öğrencileri arasından akademik başarıları göz önünde bulundurularak seçilen beşer öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenciden oluşacaktır. Proje sürecinde görev alacak personeller olan uzman, eğitmen ve rehberlerin seçiminde uzmanlık alanlarındaki deneyimleri, akademik bilgi ve beceri düzeyleri göz önünde bulundurulmuştur. Proje hazırlık sürecinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve projeye sağlayacakları destek ile ilgili teminatları alınmıştır. 8-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan proje ile fen-matematik ve doğa bilimlerine yönelik olarak deney, gözlem, arazi çalışmaları, grup çalışmaları, oyun, drama, gezi gibi yaparak-yaşayarak öğrenmenin temel alındığı zengin öğretim yöntemleriyle etkinlikler tasarlanmıştır.
Öğrencilerin proje sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri değerlendirmek, bilimsel yorumlar yapmak amacıyla proje personeli tarafından geliştirilen görüşme formları, akademik bilgi testleri ve memnuniyet anketinin yanı sıra öğrenci ürün dosyaları, öğrenme günlükleri, zihin haritaları ile öz-değerlendirme, gözlem gibi çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır. Elde edilen veriler değerlendirilerek proje raporlaştırılacaktır.

HEDEF KiTLE
Projenin hedef kitlesi Karaman il merkezinden iki, merkeze bağlı köylerde ve beldelerde bulunan toplam dört ortaokuldan belirlenecek olan 8. sınıf 6’şar öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenciden oluşacaktır. Çalışmaya katılması planlanan öğrenciler için belirlenen okullara duyurular yapılacak ve projeye gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler arasından akademik başarı ortalamaları göz önünde bulundurularak seçim yapılacaktır.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:

CİHAT ABDİOĞLU

KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. EĞİTİM F.