Geleceğin İnşasında İMAM-HATİP OKULLARI Uluslararası Sempozyum

Geleceğin İnşasında
İMAM-HATİP OKULLARI
Uluslararası Sempozyum
27-29 Nisan 2017, MALATYA

Sempozyumun Amacı ve Önemi

Cumhuriyet dönemi Türk Eğitim Sistemi içerisinde yer alan başlıca kurumlardan birisi olan İmam-Hatip Okulları, Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkiye’nin kendi modernleşme tarihi ile irtibatlı bir şekilde ürettiği, özgün bir tecrübe ve eğitim modelidir. Bu model, Osmanlı devletinin giriştiği modernleşme sürecinde “gelenek” ve “modern” referanslar arasında uyum bulma çabasının bir okul fikrine dönüşerek somutlaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde ise bu okullar, benimsenen din politikaları, toplumsal dinamikler, iç ve dış siyasetin etki alanında şekillenerek günümüze kadar gelmiştir.

Kuruluşundan günümüze Türkiye gündeminde pedagojik zeminden daha çok politik-ideolojik düzlemde sıklıkla tartışılan İmam-Hatip okullarındaki gelişmeler de bu tecrübeye uygun olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 1951 yılında halkın yoğun talebi doğrultusunda yeniden açılan bu okulların 1990’lı yıllara kadar yaşadıkları niceliksel artış ve niteliksel dönüşüm, 28 Şubat sürecinde alınan kararlarla ciddi bir düşüşe ve gerilemeye yol açmıştır. Ancak Ak Parti iktidarıyla birlikte, özellikle 2010 sonrası süreçte bu okullarda yeniden ciddi bir niceliksel artış yaşanmaktadır. Günümüzde yaşanan niceliksel artışa mukabil, bu okullarda niteliğin de geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

İmam-Hatip okulları, Türk insanının ve Türk dış politikasının dünyaya açılımına paralel olarak 1980’lerden itibaren aynı zamanda uluslararası bir boyut kazanmaya başlamıştır. 11 Eylül 2001 sonrası süreçte ise kurumsal yapısı, müfredatı ve yetiştirdiği insan modeliyle uluslar arası ilginin odağı haline gelmiştir. Bu okulların dünyevi ve uhrevi olarak ayrıştırılmış iki ayrı bilgi kolunu birleştiren müfredat yapısıyla sunduğu, ifrat ve tefrit bataklığına düşmemiş, aşırılığa prim vermeyen İslam anlayışı, dünyanın pek çok yerindeki Müslüman toplumlar tarafından birer model olarak görülmeye başlamıştır.

Gelinen bu noktada Türkiye’nin kendine özgü eğitim modeli olarak ortaya koyduğu İmam-Hatip tecrübesinin, süreklilik kazanan bilimsel çalışmalarla ele alınmasına, dünyaya ve Müslüman toplumlara anlatılmasına ihtiyaç vardır. Böylesi bir ihtiyaçtan hareketle konusu belirlenen “Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu” ile İmam-Hatip okullarının kuruluş hissiyatı içinde şekillenen eğitim anlayışı, tarzı ya da felsefesinin, içinde yaşadığımız zamanın gerekleri, talep ve beklentileri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu sempozyumla özellikle bu okullara yönelik gelişen uluslararası ilgiye doğru bir şekilde karşılık verilebilmesi için, İmam-Hatip modelinin betimlenmesi ve diğer İslam eğitim gelenekleriyle benzer ve özgün yönlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu şekilde bu okulların ülkemizin 2023, 2071 vizyonunun gerçekleşmesinde gerekli olacak insan sermayesinin yetiştirilmesindeki rolü ve katkısının belirlenmesine, bir barış ve umut adası olarak çevresindeki gönül coğrafyasının içine düştüğü şiddet sarmalından kurtulması için, o ülkelerdeki yanlış veya eksik din eğitimi politika ve pedagojik yaklaşımlarına örneklik teşkil etmesine katkı sunulması ümit edilmektedir.
Bir asırlık köklü geçmişi ve birikimiyle kapsamlı bir konu alanı içerisinde Türkiye’nin İmam-Hatip tecrübesinin ele alınacağı sempozyumda aşağıdaki konulara ilaveten ilgili başka konuların da önerilmesi mümkündür.

Konu başlıkları

İmam-Hatip Okullarının Dünü, Bugünü, Geleceği
Bir Eğitim Modeli Olarak İmam-Hatip Okulları
Gelenek ve Modern Arasında İmam-Hatip Okulları
İmam-Hatip Okullarının Amaç ve İşlevleri,
Kimlik İnşasında İmam-Hatip Okulları
Gelecek Vizyonunda İmam-Hatip Okulları
Politik-ideolojik Tartışmalar Arasında İmam-Hatip Okulları
Dünyada İslam Eğitimi Modelleri ve İmam-Hatip Okulları
İmam-Hatip Okullarına Toplumun Bakışı ve Beklentileri
Bir Öteki Olarak İmam Hatipli
İmam-Hatip Okulu Paydaşları: Öğrenci, Öğretmen, İdareci, Veli
İmam-Hatip Okulları Öğretim Programları ve Ders Kitapları
İnsan Kaynağı ve Mesleki Yeterlikler Bağlamında İmam-Hatip Okullarına Öğretmen Yetiştiren Kurumlar ve Beklentiler
Yeni Gelişmeler Işığında Özgün Program ve Proje Uygulayan İmam Hatip Okulları
İmam Hatip Okullarında Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler
Kurumlar Arası İşbirliği, Ortak Projeler ve Kurumsal Beklentiler
İmam-Hatip Okulları ve Dindarlık
İmam-Hatip Okulları ve Yeni Arayışlar
İmam-Hatip Okulları ve Sivil Toplum Kuruluşları
İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Yeterlikleri ve Dini Pratikleri
İmam-Hatip Lisesi Mezunlarının Yükseköğretim Tercihleri


Sempozyum Takvimi

Bildiri özeti gönderme için son tarih: 20 Ocak 2017
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 10 Şubat 2017
Tam metin gönderme için son tarih: 7 Nisan 2017
Sempozyum Programının Yayımlanması: 14 Nisan 2017
Sempozyum Tarihi: 27-29 Nisan 2017

Detay için Tıklayınız