Geleceğin Gemi ve Yüzer Yapıları Tasarım Yarışması 2012

ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI
Bu yarışmanın amacı geleceğin gemileri ve yüzer yapıları konusunda yaratıcı fikirler ortaya çıkmasını sağlamak ve böylece, ülkemizde, denizcilik sektörünün ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yarışma Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından organize edilecek ve ulusal nitelikte olacaktır. Çalışma alanları aşağıdaki gibi olacaktır:

 
Deniz ulaşımı ve gezi amaçlı kullanımı
Kısa mesafeli taşımacılık (Türkiye çevresi)

İç sular ve göller

Uzun mesafeli taşımacılık

Açık deniz yapıları

Deniz altı teknolojileri

Kıyı yapıları

Savunma teknolojileri deniz uygulamaları

Kayıtların başlama tarihi                     12 Eylül 2011

Son başvuru tarihi                             10 Ekim 2011

Kabul edilen başvuruların duyurulması 28 Ekim 2011

Proje raporu teslimi                           06 Şubat 2012

Ödül töreni                                       24 Şubat 2012

 

ŞARTNAME

Giriş
Bu yarışmanın amacı geleceğin gemileri ve yüzer yapıları konusunda yaratıcı
fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve böylece, ülkemizde, denizcilik sektörünün
ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yarışma, Gemi Mühendisleri
Odası (GMO) tarafından organize edilecek ve ulusal nitelikte olacaktır.
Yarışmaya lisans ve/veya yüksek lisans öğrencileri katılabilecektir. Takım lideri
TMMOB GMO öğrenci üyesi olmak kaydı ile, disiplinler arası takımlar katılabilir.
Takım elemanları kendi meslek odalarında öğrenci üye olmalıdırlar. Her yıl
düzenlenen bu yarışmaya katılan projeler, üniversite öğretim elemanlarından ve
endüstriden belirlenecek olan bir jüri tarafından değerlendirilerek, juri özel ödülü
ve en iyi 3 projeye ödül verilecektir.
Jüri, aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşacaktır:
 İTÜ, YTÜ, KTÜ ve PRÜ’nün ilgili fakülte ve bölümlerinden ikişer öğretim
üyesi,
 TMMOB GMO temsilcisi,
 Oda tarafından atanan bir tersane ve bir dizayn büro temsilcisi,
 Türk Loydu temsilcisi.
Hedefler
Yarışmanın hedefi; sektörün gelecek 10 ila 20 yılını yönlendirecek yaratıcı
fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak, bu fikirlerin hayata geçirilmesi için gerekli
olan teknolojik gelişmeleri belirlemektir. Daha detaylı olarak hedefler şöyle
sıralanabilir:
 Sektörün geleceğini yönlendirecek yeni gemi tipleri veya yüzer yapılar
neler olabilir?
 Mevcut gemi tipleri veya yüzer yapılarda ne gibi yenilikler yapılabilir?
 Sektörün uluslararası piyasalardaki payı nasıl artırılabilir?
 Üretim veya işletme masrafları nasıl azaltılabilir?
 Belli bir teknolojinin farklı alanlara uygulanması nasıl yapılabilir?
 Sistem çözümleri veya sistem optimizasyonu uygulamalarıyla ne tür
iyileştirmeler yapılabilir?
 Öğrencilerin yaratıcılığı daha verimli bir şekilde nasıl ortaya çıkarılabilir?
 Öğrenci-akademisyen, akademisyen-sektör, öğrenci-sektör işbirliği ve
iletişimi nasıl daha güçlü hale gelebilir?
 AR-GE eğilimi ve tecrübesi olan mühendis adaylarının yetiştirilmesine
nasıl daha fazla katkıda bulunulabilir?
 Sektörün en önemli aktörlerinden olan mühendisler ve onların meslek
daları, sosyal sorumluluklarını nasıl daha iyi yerine getirebilir?
Geleceğin Gemileri ve Yüzer Yapıları
Tasarım 2012
Sayfa 2/4
Amaç
Yarışmaya, aşağıda belirlenen 8 ana çalışma alanından (ÇA) bir veya birkaçı
seçilerek katılınabilir. Bu alanlar:
ÇA1: Deniz ulaşımı ve gezi amaçlı kullanımı
ÇA2: Kısa mesafeli taşımacılık (Türkiye çevresi)
ÇA3: İç sular ve göller
ÇA4: Uzun mesafeli taşımacılık
ÇA5: Açık deniz yapıları
ÇA6: Deniz altı teknolojileri
ÇA7: Kıyı yapıları
ÇA8: Savunma teknolojileri deniz uygulamaları
Her bir çalışma alanı aşağıdaki, alt başlıkların tamamını veya bir kısmını
kapsayabilir:
 Arz-Talep Dengesi / Toplum İhtiyaçları
 Teknik Yapılabilirlik / Tasarım
 Üretilebilirlik ve Üretim Teknikleri
 Gemi Makine, Teçhizat ve Sistemleri
 Operasyon / Güvenlik
 Altyapı / Lojistik
 Emniyet / Çevre (emisyon azaltma, güneş-elektrik-atık ısı dönüşümü, yakıt
ekonomisi).
Yarışmacıların aşağıdaki yolu izlemeleri tavsiye edilir:
 Projenizin hangi çalışma alanı (veya alanları) kapsamına girdiğinin
belirlenmesi.
 Sektörde böyle bir fikre olan talebin araştırılması (gereksinim tanımı,
tarihçenin çıkartılması, arz/talep değerlendirmesi, projeyi başarılı bir
gerçek uygulamaya dönüştürecek faktörlerin araştırılması).
 Projede yer alacak alt başlıkların belirlenmesi.
 Ortaya konulacak teknik gereksinimlerin nasıl karşılanacağı konusunda
çözüm üretme, fikir geliştirme ve bunu bir proje olarak sunma.
Geleceğin Gemileri ve Yüzer Yapıları
Tasarım 2012
Sayfa 3/4
Kimler Katılabilir ?
Proje yarışmasına lisans ve/veya lisans üstü öğrencilerinden, meslek odalarına
öğrenci üye olan adaylar katılabilir. Başvuru sırasında kayıtlı öğrenci olması
yeterlidir. Bir projede en fazla 5 kişilik takım oluşturulabilir. Ayrıca:
 Projeler dizayn, üretim, araştırma, ekipman, eğitim ve operasyon
konularını kapsayabilir.
 Proje ve fikir özgün olmalıdır.
 Öğrenci takımları bir dizayn bürosuyla veya tersane ile dizayn ile ilgili
konularda beraber çalışabilir. Ancak fikir özgün ve öğrenciye ait olmalıdır.
Kayıt
Öğrenciler öncelikle yaratıcı fikirlerini tanımlayan bir sayfa yazı ile elektronik
ortamda yarışmaya kaydolur (GMO web sitesi) . Bu bilgi formunda proje adı,
öğrenci kimlik bilgileri, çalışma alanları bulunur.
Proje Teslimi
Öğrenciler 100 sayfayı geçmeyecek şeklinde hazırlanmış bir proje raporunu
elektronik ortamda teslim eder. Raporun içinde projenin orijinalliğini belirten bir
bölüm mutlaka yer almalıdır. Öğrenciler, yapılan çalışmanın gönderme yapılanlar
hariç kendi çalışmaları olduğunu belirten bir sayfayı imzalar ve proje dosyasına
ekler.
Proje raporu şu bölümlerden oluşmalıdır:
 Giriş: Projenin tanıtımı, gereksinim tanımı, fikrin tanımı ve orijinalliği, proje
raporunun yapısı
 Hangi çalışma alanına uygun olduğunun açıklanması ve konu hakkında
kaynak araştırması
 Fikrin tanıtılması, önerilen çözümün uygunluğu, bugüne kadar yapılmış
olanlardan farkı.
 Bu fikrin hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler, teknolojik eksiklikler,
yeni araştırma alanları ve öneriler.
 Kavram (konsept) dizayn için proje raporunda şu bilgiler yer almalıdır: ana
boyutları, genel yerleşim planı, hız/güç gereksinimleri, ağırlık tahmini,
stabilitesi, denizciliği, yatırım analizi, operasyon gereksinimleri ve ekler
(çizimler, şekiller, hesaplar, kullanılan veri listeleri vb.). Yüzer yapıların
dışında yapılan dizaynlarda, bu bilgiler ayrıca değerlendirilmelidir.
 Rapor ve ekleri Türkçe yazılmalıdır.
Geleceğin Gemileri ve Yüzer Yapıları
Tasarım 2012
Sayfa 4/4
Yayın ve Kullanım Hakkı
Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek
koşulu ile yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın takvimi 2011-2012 dönemi için aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Kayıtların başlama tarihi 12-Eylül-2011
Son başvuru tarihi 10-Ekim-2011
Kabul edilen başvuruların duyurulması 28-Ekim-2011
Proje raporu teslimi 06-Şubat-2012
Ödül töreni 24-Şubat-2012
Değerlendirme Kriterleri
Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:
 Yaratıcılık ve Buluş Derecesi: Fikrin yaratıcı ve özgün olması en yüksek
katsayı ile değerlendirilir.
 Türkiye’de Uygulanabilirliliği: Projenin Türkiye de uygulanabilir olması
ve ülkemizde toplumun gelişmesine katkıda bulunması.
 Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir
olması.
 Uygulanabilirlik: Fikrin teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya
gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi.
 Farklı Çalışma Alanlarındaki Uygulanması: Proje fikrinin farklı alanlarda
uygulanabilmesi ve değişen koşullara uyum sağlama kapasitesi.
 Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim,
çizim ve simülasyonlarla desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.