GAZİANTEP ÂLİMLERİ VE GAZİANTEP’TE DİNÎ HAYAT SEMPOZYUMU

GAZİANTEP ÂLİMLERİ VE GAZİANTEP’TE DİNÎ HAYAT SEMPOZYUMU
13-15 Ekim 2016

Değerli bilim insanları,

Gaziantep, tarihi ve coğrafi konumu itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir kentidir. Gerek ekonomik hayat ve gerekse de ulaşım açısından merkezi öneme sahip olan Gaziantep şehri bu önemli konumuyla değişik kültürleri kendisine çekebilmiş ve çok kültürlü bir yapıya bürünmüştür. Ayrıca Gaziantep, geçmişten günümüze sahip olduğu âlimleri, dinî hayat ve faaliyetleri bakımından da oldukça zengin bir şehrimizdir. Gaziantep’in nispeten ihmal edilmiş bu hususiyetini bilimsel açıdan ortaya koymak ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek gayesiyle GÜ İlahiyat Fakültesi olarak bir sempozyum planlamış bulunmaktayız. Bu vesile ile konuyla ilgili katkı sunabilecek olan tüm bilim insanlarını bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumda siz değerli katılımcıları ağırlamaktan kıvanç duyacağız.

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

(Düzenleme Kurulu Adına)

Sempozyumun Amacı

Gaziantep’te dinî eğitime katkı sunmuş şahsiyetlerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına ve değerlendirilmesine imkân sağlamak,
Gaziantep’teki dinî kurumların tarihsel gelişim sürecinin analiz edilmesini teşvik etmek,
Dinî ve tasavvufî içerikli ürün ve metinleri analiz etmek,
Gaziantep’in dinî hayatını bütün boyutlarıyla ortaya çıkararak dinî hizmetler sahasında gelecekte üstlenebileceği muhtemel rolün tespitine olanak sağlamak.

Sempozyum Konuları

SEMPOZYUMUN ANA KONULARI VE ALT BAŞLIKLARI

I. Gaziantep Âlimleri

A. Geçmiş Dönemlerde Eser Sahibi Olan Gaziantepli Şahsiyetler

1. Abdullah Edip Efendi(Bülbülzade)(1856/1927)
2. Abdurrahman Dariri (1150/1737)
3. Ahmed Muhtar Büyükçınar(1920/2013)
4. Ahmet Eyüpoğlu(-/1368)
5. Arzi Mehmet Dede(-/1622)
6. Aydi Baba(1810/1865)
7. Ayni Hasan Efendi(1766/1837)
8. Bedri Mehmet Efendi(-/1655)
9. Debbağ Mehmet b. Hamza el-Ayıntabi el-Hanefi(-/1699)
10. Hamdi Baba(1845/1908)
11. Hamid Efendi(Hoca)(-/1842)
12. Hasırcızade Hafız Mehmet Ağa(1803/1862)
13. Hasib Dürri Efendi(1848/1913)
14. İbnü’l-Emşati, Muzafferuddin Mahmud b. Ahmed el-Ayıntabi(Ebü’s-Sena)(1407/1496)
15. İbrahim Bin Bali(15. Yy)
16. Karamollazade Şehy Abdülhamit Fuhuli(-/1860)
17. Kâtip Mustafa Efendi(1782/1862)
18. Mahmut Bedreddin Ayni (1360/1451)
19. Mahmut Bin Ayıntabi(-/1839)
20. Mahremi(Arzuhalci Ali Efendi)(1849/1914)
21. Mehmet Münib Ayıntabi(1768/1823)
22. Muhammed bin Hüseyin el-Ayıntabi(seyyid Hafız)(19. Yy)
23. Muhammed Şakir Efendi(-/-)
24. Mustafa Fehim Efendi(1846/1908)
25. Münif Mehmet Paşa(1829/1910)
26. Mütercim Asım(1755/1819)
27. Nazlıoğlu Mustafa Sırrı Bidari(1839/1912)
28. Necip Abdullah Efendi(-/1804)
29. Raşit Mehmet Ali Efendi(Ayıntabizade)(1819/1895)
30. Şah Veli B. Muhammed Kaya Naibü’l Askeri el-Ayıntabi(-/1591)
31. Zül-Fünun(-/1376)

B. Manzum Sözlük Yazan Antepli Şairler

1. Abdurrahman Haki Efendi(-/1770)
2. Abdurrahman Haki Efendi(18. Yy)
3. Abdülmecitzade Hafız Efendi(17. Yy)
4. Ayni Abdurrahman Zeyneddin(-/-)
5. Kusuri Ömer Efendi(-/1727)
6. Meciddin İnan(-/-)
7. Mehmet Fedai(-/1654)
8. Şeyh Ahmet(17. Yy)

C. Gaziantep Halkı Tarafından Bilinen Ancak Yazılı Eserleri Bulunmayan Hocalar

1. Adil Özberk(1934/1999)
2. Hafız Tevfik
3. Hafız Abdullah(-/1949)
4. Mehmet Emin Er(1914/2013)

D. İlgili Diğer Kişiler

II. Gaziantep’te Dini Hayatla İlgili Ana Konular Ve Alt Başlıkları

A. Tarihsel ve Coğrafî Çerçeve

1. Gaziantep’in Tarihsel Gelişimi
2. Osmanlı Devleti’nde Gaziantep Vilayeti – Sınırları ve Tarihsel Yapısı
3. Geçmiş Dönemlerde Gaziantep’te Dinî Hayat

B. Tarihten Günümüze Gaziantep’te Dinî Hayatı Etkileyen Kurumlar

Medreseler, Dârulkurrâlar, Dârulhadisler, Mektepler/Okullar, Camiler ve Cami Hizmetleri/Dersleri, Tarikatlar, Tekkeler, Zâviyeler, Hafızlık, Kütüphaneler, Vakıflar, Dinler, Mezhepler, Cemaatler, Kilise ve Manastırlar, İmam-Hatip Lisesi, GÜ İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Müftülüğü

C. Tarihten Günümüze Gaziantep’te Dinî Hayatı Etkileyen Kişiler/Gruplar

İlmiye Mensupları ve Faaliyetleri (Şeyhülislam, Müderris, Müftü, Vaiz, İmam vs.), Tarikat Mensupları ve Faaliyetleri (Şeyh, Veli, Halife, Derviş vs.), Cemaat ve Kanaat Önderleri, Müslim-Gayri Müslim İlişkileri, Azınlıklar, Misyonerler ve Faaliyetleri, Diğer Din ve Mezhep Mensupları

D. Gaziantep’te Dinî Hayatın Tarihî ve Güncel Kaynakları, Unsurları

Arşivler, Şer‘iye Sicilleri, Salnameler, İcazetnameler, El Yazma Eserleri, Matbûât (Kitap, Dergi, Gazete, Hatırât vs. ), Mezar Taşları, Dinî Yapılar, Dinî Mimari, Dinî Musiki, Kabir Ziyareti

E. Gaziantep’te Dinin Sosyal Fonksiyonları

Din ve Aile, Din ve Eğitim, Din ve Ticaret, Din ve Siyaset, Din ve Medya, Din ve Sosyal Hayat, Din ve Kentleşme, Din ve Göçler, Din ve Demografik Değişkenler

F. İlgili Diğer Konular

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler
İlk Duyuru Metninin Yayınlanması 01 Aralık 2015
Nihai Özetlerin Alınması (Son Gün) 1 Şubat 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 1 Mart 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün) 1 Eylül 2016
Sempozyum Taslak Programının Yayınlanması
Sempozyum Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (Son Gün)
Sempozyum Tarihi 13-15 Ekim 2016

İletişim

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkâmil-Gaziantep
Tel. +90 342 360 69 65 Faks. 0342 360 21 36

E-posta: gazianteptedinihayat@gmail.com