Gazi Üniversitesi Tanıtım Müziği Yarışması

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM MÜZİĞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

I. KONU VE AMAÇ

Gazi üniversitesi, Türkiye’nin önde gelen, en çok tercih edilen, köklü ve parlak tarihe sahip üniversitelerinden birisidir. Üniversitemiz, öğrencileri ile bir paylaşıma vesile olması ve öğrencinin üniversitesini sahiplenmesinin de bir dışa vurumu olacağı kanaatiyle, yine öğrencilerinin katılımıyla belirlenecek bir tanıtım müziği seçmek arzusundadır.

Bütün bunlardan olarak yarışmanın amacı, Gazi Üniversitesinin tüm birimlerinde tanıtım maksatlı kullanılmak üzere, Üniversitemizin tarihi, kültürel ve marka değerlerini gereğince yansıtan, akılda kalıcı, dinamik ve işlevsel kullanıma olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuş özgün bir müziğin belirlenmesidir.

II. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER ve ESER SAHİPLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

1. Yarışmaya Gazi Üniversitesi akademik ve idari personeli olmayan, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim öğretim gören tüm öğrenciler katılabilir. (T.C. vatandaşı olmayanlar da katılabilir).

2. Katılımcılar süreleri 2 dakika 30 saniye den az – 3 dakika 30 saniyeden fazla olmamak koşulu ile en fazla 2 (iki) eser ile yarışmaya iştirak edebilirler.

3. Eserler tümüyle sözsüz (enstrümantal) olmalıdır.

4. Yarışmaya gönderilecek eserler Türk Müziği ezgileri gözetilerek bestelenmelidir. Bestelerde, diğer müzik türleri ve sazları ile birlikte Türk Müziği (Sanat Müziği, Halk Müziği) sazları da kullanılmalıdır.

5. Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiç bir yarışmaya katılmamış, başta TRT olmak üzere hiçbir yayın kurumunun repertuarına girmemiş, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmî hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

6. Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiç bir yerde yayınlanamaz.

7. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

8. Gazi Üniversitesi rektörlüğü gerek görürse beste sahibine hiçbir telif hakkı ödemeksizin süresiz ve sayısız olarak video, kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. materyaller haline getirme ve satma, notasını basma ve satma, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

9. Ödül alan eserin tüm kullanım hakları süresiz olarak Gazi Üniversitesine ait olup, Besteci dahil hiç kimse izin almaksızın eseri kullanamaz.

10. Besteciler, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden alıntı yapmadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, hiçbir kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. üründe yer alması için muvafakat vermediklerini, hiçbir kuruma ya da kuruluşa kaydettirmediklerini noter tasdikli olarak taahhüt ederek “GAZİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM MÜZİĞİ YARIŞMASI” Özel Şartnamesi’ni aynen kabûl ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’deki belgeyi Gazi Üniersitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne müracaat esnasında vermekle yükümlüdürler.

11. Ödül kazanan esere isim koyma hakkı Gazi Üniversitesine aittir.

12. Jüri tarafından ödüle layık eser bulunamadığı taktirde katılımcılar herhangi bir hak talep edemezler.

13. Yarışmaya gönderilen eserler (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

14. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabûl etmiş sayılırlar.

15. Seçici Kurul’da yer alanlar yarışmaya katılamazlar.

16. Yarışma Seçici Kurulu gerekli gördüğü hallerde bu şartnamede değişiklikler yapabilir.

17. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.

III. SEÇİCİ KURUL

1. Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek Seçici Kurul Üyeleri Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı idaresince belirlenir.
2. Seçici Kurul Gazi Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Üyelerinden oluşur.
3. Seçici Kurul Beş (5) kişiden oluşur.

IV. BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ

1. Başvurular ve eser teslimleri aşağıdaki usul ile 01 Ekim 2013 – 11 Ekim 2013 tarihleri arasında G. Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

2. Besteciler yarışmaya gönderecekleri her eser için ayrı ayrı 4 harf ve ona bitişik 4 rakamdan oluşan 8 basamaklı birer rumuz kullanacaklardır.

Örn: TUSE5325, DEMU4716 gibi.

2. Besteciler yarışmaya gönderdikleri her bir eser için biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki ayrı zarf hazırlayacaklardır.

a) Büyük Zarf
ı.Büyük zarfın üzerine sadece bestecinin o eser için verdiği 8 basamaklı rumuz (Örn: TUSE5325) el yazısı ile yazılacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

ıı. Besteci, yarışmaya gönderdiği eserinin notalarını 5’şer nüsha halinde Büyük Zarf’ın içine koyacaktır. Nota kağıtları temiz ve okunaklı, mümkünse bilgisayarla yazılmış olacak, kurşun kalem kullanılmayacaktır.

ııı. Eserin 8 basamaklı rumuzu (TUSE5325) notalara ayrı ayrı yazılacaktır.

ıv. Beste sahibinin adı kesinlikle hiçbir kağıtta yer almayacaktır.

v. Besteciler notalardan başka eserlerinin icrâ edilmiş bir örneğini cd, kaset gibi bir sesli materyale kaydederek Büyük Zarf içinde teslim edecektir.

vı. Eserin Cd, kaset gibi sesli kaydının olması zorunludur.

b) Küçük Zarf (Bilgi Zarfı)
ı. Bilgi Zarfı’nın üzerinde de aynı el yazısı ile aynı rumuz (TUSE5325) bulunacak, zarfın herhangi bir yerinde başka hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

ıı. Bilgi zarfı içerisine aşağıdaki belgeler (imzalı olarak) konulacak ve zarf kapatılacaktır.
– Besteci adı,
– Bestecinin o eser için seçtiği rumuz, açık adres ve telefon numarasını da içeren ve (EK-1)’de örneği bulunan imzalı dilekçe,
– Bestecinin, bu yarışmanın şartnamesini aynen kabûl ettiklerini belirten noter onaylı muvaffakatname (EK-2) ve (EK-3).
ııı. Üzerine el yazısı ile rumuz yazılmış Bilgi Zarfı kapatılıp, yine aynı el yazısı ile rumuz yazılı Büyük Zarf’ın içine konacaktır. Büyük Zarf kapatılarak teslime hazır hale getirilecektir.
3. Besteciler eserlerini şahsen 11Ekim 2013 günü mesai bitimine kadar,

06500 Teknikokullar / Ankara

adresine elden teslim edecektir. Posta ile gönderilen eserler yarışmaya alınmayacaktır.

V. ÖDÜLLER
Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda seçeceği bir (1) esere ödül verecektir.
Ödül Tutarı: 7.000 TL dir. (Yedibin Türk Lirası dır.) Ödül kazanacak eser 18 Aralık 2013 tarihinde ilan edilecektir.
İrtibat Telefonu: +90 312 – 202 26 72

EK-1
BESTECİ ESER KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

“Tanıtım Müziği Yarışması” na gönderdiğim …………………………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle kendime aittir.
“Tanıtım Müziği Yarışması” Şartnamesi’nde yer alan hükümleri aynen kabûl ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

… /… / 2013
Bestecinin Adı Soyadı
İmzası

Eserin Rumuzu :
Bestecinin Adresi :
Telefonu – Sabit :
GSM :

(NOT: Bu form, yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı düzenlenecektir.)

EK-2
NOTERE ONAYLATILACAK MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ
(BESTECİLER İÇİN)

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nün 2013 yılında düzenlemiş olduğu “Tanıtım Müziği Yarışması” Şartnamesi’ni okudum, aynen kabûl ediyorum.

1. YARIŞMA’ya (TANITIM MÜZİĞİ YARIŞMASI) gönderdiğim beste ya da bestelerimde hiçbir eserden alıntı yapmadım, müziklerin tamamı bana aittir.

2. YARIŞMA’ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi bugüne kadar hiçbir yarışmaya göndermedim. Hiçbir kurum ya da kuruluşa kaydettirmedim.

3. YARIŞMA’ya gönderdiğim beste ya da bestelerim bugüne kadar hiçbir ticarî kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. herhangi bir kayıt ünitesinde yer almadı, yer alması için hiçbir kişi ya da kuruma muvafakat vermedim.

4. YARIŞMA’ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi yarışmanın tamamı sonuçlanmadan önce hiçbir televizyon ve radyo kuruluşunda yayınlatmayacağım ve yayınlanmasına izin vermeyeceğim.

5. Beste ya da bestelerimin, YARIŞMA finalleri sırasında veya sonrasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak kaset, cd, vcd, dvd, mp3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nden herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim.

6.Eserim ödül aldığı taktirde Gazi Üniversitesi izni olmaksızın hiçbir yerde ve şekilde kullanmayacağım.

7. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılabilecek bütün maddi ve manevi tazminat davaları için Ankara Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabûl ediyorum.
… /… / 2013
Bestecinin Adı Soyadı
İmzası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin