GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen usuller uyarınca başvuracak adaylar hakkında rapor verecek olan öğretim üyelerinin, atamaya yetkili amir ve kurulların dikkate alacağı bilimsel kaliteyi artırmaya yönelik ölçütleri belirlemek; adaylar hakkında daha sağlıklı karar verilmesini ve üniversite bünyesinde asgari uyumu sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen usuller uyarınca başvuracak adaylar için rapor verecek olan öğretim üyelerinin, atamaya yetkili amir ve kurulların dikkate alacağı bilimsel kaliteyi artırmaya yönelik ölçütler ile Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine yükseltme ve atama sürecindeki değerlendirmelere ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değişik 23üncü, 25inci ve 26ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

b) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

ç) SCI: Science Citation Index’i,

d) SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded’i,

e) SSCI: Social Sciences Citation Index’i,

f) A&HCI: Arts and Humanities Citation Index’i,

g) DOI (digital object identifier): Dijital nesne tanımlayıcısını,

ifade eder.

Yardımcı doçentliğe atama

MADDE 5 – (1) Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanma için gerekli asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a)      Başvurulan anabilim dalı ile ilgili alanda doktor ünvanına sahip olmak.

b)      Bilimsel araştırma yapabilecek ve ders yürütebilecek düzeyde Fransızca yeterliliği öncelikli olmak üzere bir yabancı dil bilmek; tercihen, gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin niteliğine uygun ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

c)      Başvurulan Fakülte veya Yüksekokul bünyesindeki anabilim dalı için belirlenmiş aşağıdaki asgari koşulların yerine getirilmesi:

i.            Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları için, SCI kapsamındaki dergilerde veya SCI-Expanded kapsamındaki A grubu dergilerde (atıf endekslerince taranan dergilerin etki faktörleri dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından yapılan gruplandırma esas alınır) yayımlanmış ya da yayıma kesin olarak kabul edilmiş ve DOI numarası verilmiş en az bir özgün makaleye (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) sahip olmak;

ii.            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları için, bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesinde Üniversitelerarası Kurul’un, ilgili temel alanın kapsamındaki bilim dallarına doçentlik başvurusu için belirlemiş olduğu koşullarda ifade edilen birim puan karşılıkları esas alınarak, en az biri uluslararası özgün yayın olmak üzere 3 (üç) puan değerinde çalışma yapmış olmak (Sözkonusu puanlar, iki yazarlı çalışmalar için 0.8, üç yazarlı çalışmalar için 0.6, dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0.5 ile çarpılarak değerlendirme yapılır);

iii.            İletişim Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları için, bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesinde Üniversitelerarası Kurul’un, ilgili temel alanın kapsamındaki bilim dallarına doçentlik başvurusu için belirlemiş olduğu koşullarda ifade edilen birim puan karşılıkları esas alınarak, en az biri uluslararası özgün yayın olmak üzere 3 (üç) puan değerinde çalışma yapmış olmak (Sözkonusu puanlar, iki yazarlı çalışmalar için 0.8, üç yazarlı çalışmalar için 0.6, dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0.5 ile çarpılarak değerlendirme yapılır);

iv.            Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları için, uluslararası dergilerde veya kitaplarda bir ya da ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) iki özgün yayın yapmış olmak;

v.            Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik alanına ilişkin anabilim dalları için, SCI kapsamındaki dergilerde veya SCI-Expanded kapsamındaki A grubu dergilerde (atıf endekslerince taranan dergilerin etki faktörleri dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından yapılan gruplandırma esas alınır)  yayımlanmış ya da yayıma kesin kabul edilmiş ve DOI numarası verilmiş en az bir özgün makalesi (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) bulunması; diğer anabilim dalları için, bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesinde Üniversitelerarası Kurul’un, ilgili temel alanın kapsamındaki bilim dallarına doçentlik başvurusu için belirlemiş olduğu koşullarda ifade edilen birim puan karşılıkları esas alınarak, en az biri uluslararası özgün yayın olmak üzere 3 (üç) puan değerinde çalışma yapmış olmak (Sözkonusu puanlar, iki yazarlı çalışmalar için 0.8, üç yazarlı çalışmalar için 0.6, dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0.5 ile çarpılarak değerlendirme yapılır);

vi.            Yüksekokul bünyesindeki anabilim dallarından mühendislik nitelikli olanlar için, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin; sosyal, beşeri ve idari bilimler nitelikli olanlar için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin; hukuk alanının niteliklerini haiz olanlar için, Hukuk Fakültesi’nin koşullarını sağlamış olmak.

Yardımcı doçentliğe yeniden atama

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde öngörülen süreler sonunda bir yardımcı doçentin yeniden atanmasında, akademik etkinliği esas alınır.

Doçentliğe atama

MADDE 7 – (1) Doçentliğe atanmak için sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a)      Bilimsel araştırma yapabilecek ve ders yürütebilecek düzeyde Fransızca yeterliliği öncelikli olmak üzere bir yabancı dil bilmek; tercihen, gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin niteliğine uygun ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

b)      Doçent ünvanına sahip olmak ve Üniversitelerarası Kurul’un belirleyerek son haliyle yürürlüğe koyduğu “Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları”nı yerine getirmiş olmak.

c)      Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik alanına ilişkin anabilim dalları için, Üniversitelerarası Kurul’un belirleyerek son haliyle yürürlüğe koyduğu “Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları”na ilave olarak, SCI kapsamındaki dergilerde veya SCI-Expanded kapsamındaki A grubu dergilerde (atıf endekslerince taranan dergilerin etki faktörleri dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından yapılan gruplandırma esas alınır) yayımlanmış ya da yayıma kesin olarak kabul edilmiş ve DOI numarası verilmiş en az bir özgün makaleye (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) sahip olmak.

ç)   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sosyal Bilimler alanlarına ilişkin anabilim dalları için, doktor ünvanının kazanılmasından sonra, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az bir uluslararası özgün yayın (uluslararası bilimsel dergilerde makale, uluslararası yayın evleri tarafından yayımlanan kitap, uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm, periyodik olarak düzenlenen uluslararası bilimsel toplantıların bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanan bildiri) yapmış olmak.

Profesörlüğe yükseltme ve atama

MADDE 8 – (1) Profesörlüğe yükseltilip atanmak için gerekli asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir:

a)      Bilimsel araştırma yapabilecek ve ders yürütebilecek düzeyde Fransızca yeterliliği öncelikli olmak üzere bir yabancı dil bilmek; tercihen, gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin niteliğine uygun ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

b)      Doçentlik ünvanı alındıktan sonra yapılan akademik çalışmalarda, Üniversitelerarası Kurulca son haliyle belirlenen “Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları”nı sağlamış olmak. Ayrıca, bu bentte belirtilen akademik çalışmalardan en az birinin:

i.            Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik alanına ilişkin anabilim dalları için, SCI kapsamındaki dergilerde veya SCI-Expanded kapsamındaki A grubu dergilerde (atıf endekslerince taranan dergilerin etki faktörleri dikkate alınarak TÜBİTAK tarafından yapılan gruplandırma esas alınır) tek yazarlı veya adayın lisansüstü öğrencileriyle hazırlanmış özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) olarak yayımlanmış olması;

ii.            İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sosyoloji alanına ilişkin anabilim dalları için, SSCI, SCI-Expanded veya A&HCI kapsamındaki dergilerde tek yazarlı veya adayın lisansüstü öğrencileriyle hazırlanmış özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) olarak yayımlanmış olması;

iii.            İletişim Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları için, öncelikli olarak SSCI veya A&HCI kapsamındaki dergilerde makale ya da ilgili alan endeksleri tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde makale, uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap veya kitap içinde bölüm olarak yayımlanmış olması;

iv.            Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları için, öncelikli olarak SSCI veya A&HCI kapsamındaki dergilerde makale ya da ilgili alan endeksleri tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde makale, uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap veya kitap içinde bölüm olarak yayımlanmış olması;

v.            Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik ve Sosyoloji alanlarına ilişkin anabilim dalları dışındaki anabilim dalları için, öncelikli olarak SSCI veya A&HCI kapsamındaki dergilerde makale ya da ilgili alan endeksleri tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde makale, uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap veya kitap içinde bölüm olarak yayımlanmış olması gereklidir.

c)      Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Matematik alanına ilişkin anabilim dalları için, adayın ISI Web of Science veri tabanı bünyesindeki atıf endekslerince taranan eserlerinin, ISI Web of Science veri tabanı tarafından taranan yayınlardan toplam en az 30 (otuz) atıf almış olması.

ç)   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki anabilim dalları ile Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sosyoloji alanına ilişkin anabilim dalları için, adayın ISI Web of Science veri tabanı bünyesindeki atıf endekslerince taranan eserlerinin, ISI Web of Science veri tabanı tarafından taranan yayınlardan toplam en az 3 (üç) atıf almış olması.

d)   Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında ders vermiş olmak.

e) Lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan bölümlerde lisansüstü tez çalışmaları yöneticiliğini üstlenip sonuçlandırmış olmak.

Yabancı dil yeterliliğini belirleme

MADDE 9 – (1) Yabancı dil bilgisinin yeterliliğini belirlemede, ulusal veya uluslararası geçerli sınavlar ile 2547 sayılı Kanun’da öngörülen sınavlar ya da ilgili dilde alınan lisans veya lisansüstü diplomalar esas alınır.

Değerlendirme

MADDE 10 – (1) Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Fakülte Dekanlarından oluşan Üst Değerlendirme Kurulu, başvurunun bu yönergede belirlenen koşullara uygunluğunu inceler. Gerekli şartları sağlayan adaylar için 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak bilim jürileri oluşturulur. Jüride yer alan her öğretim üyesi, adayın başvurusunu bilimsel açıdan değerlendiren bir rapor hazırlar. Adayın bütün eserlerini, bilimsel içerik ve atanacağı bilim dalına uygunluk açılarından inceleyen jüri üyeleri, raporlarında görüş ve tercihlerini kesin bir ifade ile belirtir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 11 – (1) 28.08.2008 tarih ve 08/15 sayılı Senato Toplantısı’nda kabul edilen “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1)Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra, Üniversite’de mutad usuller ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1)Bu yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.