FIRAT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ

 

AMAÇ

Madde 1.Fırat Üniversitesi’nde görev yapan tüm öğretim elemanlarının, 2547 Sayılı Yasanın 4. maddesinde belirtildiği gibi, eğitim hizmetlerinin yanı sıra,

 1. Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak,
 2. Çağdaş düzeyde bilgi ve teknoloji üretmek,
 3. Bilginin, gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeylerde toplanacak kongre, sempozyum ve benzeri toplantılara katılarak ya da bu toplantıları tertipleyerek yaygınlaşmasına hizmet etmek,
 4. Ulusal ve uluslar arası düzeyde yayımlanacak dergi, kitap, sergi, elektronik ortam ve radyo-televizyon yayınları yardımıyla bütün insanlığın bilgilendirilmesine hizmet etmek,
 5. Ulusal sanayi ve hizmet sektörüne, yurdun her anlamda gelişmesine ve özellikle Türk Milletinin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak ekonomik faaliyetlerini mükemmelleştirmesine, ulusal kültürün korunmasına ve yüceltilmesine yardımcı olmak,
 6. Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak bilim dünyasının seçkin ve saygın bir üyesi olmak,

görevleri ile yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de, şevkle ve başarı ile yerine getireceklerdir. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkelerinin amacı, 2000’li yıllarda Fırat Üniversitesi öğretim elemanı olarak çalışacak kişilerin, çeşitli kademelerdeki atama işlemlerinde ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü koşulları eşitlik ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde uygulamak ve çağdaş ölçütlere yükseltmektir.

 

TEMEL İLKELER

Madde 2.Yönetim Kurulu  esaslarında belirlenenYükseltilme ve Atanma İlkeleri, Fırat Üniversitesi’nin tüm akademik yapısı için geçerli olan ortak en düşük düzeyi belirler. Bu düzey her birim için yeterlilik anlamı taşımaz.

Madde 3.Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden, ayrıntıları Ek 1’de belirtilen bir puanlama sistemi uyarınca Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından ön değerlendirmeye tâbi tutulur. Aşağıda belirtilen en az puanların altında kalan adayların başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Madde 4.Yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına başvuran adayların araştırmaları, sanatsal faaliyetleri ve diğer akademik çalışmaları ve bunlara bağlı yayımlarında süreklilik esastır.

Madde 5. Öğretim üyeliğine ilk defa atanacak adayların deneme dersi / seminer vermesi zorunludur.Aday, ilgili yönetim kurulunun görevlendireceği, en az üç kişiden oluşan bir komisyonun huzurunda ve izleyicilere açık bir toplantıda seminer veya deneme dersi verir. Bu seminer veya deneme dersi değerlendirmeye alınır. Adayın teklif ettiği beş konu arasından, komisyonun kabul ettiği bir konu seminer veya deneme dersi olarak seçilir.

 

DERGİLER

Madde 6.Öğretim Üyeliğine atama ilke ve esaslarında yer alan, Fakülte Kurulları tarafından önerilecek ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak dergi listelerinin belirlenmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

 1.         Fakültelere veya Enstitülere bağlı bölümler veya ana bilim dalları, belirledikleri saygın ve hakemli dergi isimlerini, editör gruplarını ve dergilerin kopyalarını, bu dergilerin akademik değerlendirmeleri ile birlikte Fakülte / Enstitü Kuruluna sunar.
 2.         Fakülte veya Enstitü Kurulu tüm bölümlerden gelen dergileri değerlendirir. Fakülteye veya Enstitüye ait dergi listelerini hazırlar ve dergilerin kopyaları ile birlikte Rektörlüğe iletir. Üniversite Yönetim Kurulu kesin listeyi belirler.

 

KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ

Madde 7.Yayın yönetmeliğine göre Üniversite Yayın Komisyonu tarafından basımına izin verilmiş veya onaylanmış olmalıdır.

 

YAYINLARDA PUANLANLAMA

Madde 8. Ek 1’de yer alan maddelerden 4,5,9, 25 ve 26 numaralılar hariç olmak üzere;

Yayın tek yazarlı ise…………………………………………………………………………………………….. % 100

Yayın iki kişi tarafından yayımlanmış ise her birine……………………………………………………….. % 80

Yayın üç kişi tarafından yayımlanmış ise her birine……………………………………………………….. % 40

Yayın dört kişi tarafından yayımlanmış ise her birine…………………………………………………….. % 30

Yayın beş kişi tarafından yayımlanmış ise her birine…………………………………………………….. %  25

Yayın altı veya daha fazla kişi tarafından yayımlanmış ise her birine…………………. puan/yazar sayısı

 

Çoklu yazarlarda 1.yazara % 10 ilave edilir.

 

YARDIMCI DOÇENTLİĞE BAŞVURMA VE ATANMA İLKELERİ

Madde 9. Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmak için eleman temininde güçlük çekilen dallar ve Elazığ il merkezi dışındaki yüksek okullar hariç, doktora / uzmanlık sonrası en az 1 yıl beklenmesi gerekir.

 

Yayınlar, Akademik Çalışmalar:

Madde 10.Yayınlar:

 1.         Fen, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Alanlarında

EK 1’ de yer alan puanlama listesinden en az 30 puanı 1, 2, 6a, 10, 14, 15, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerden olmak üzere (10 ve 14 nolu yayınların zorunlu puanlar kısmında değerlendirilebilmesi için ilgili kongre kitapçığında tam metninin yayımlanmış olması gerekir), toplam 50 puanı almak,

 1.         Güzel Sanatlar Alanında

         1. Kuramsal Alanlar

(a) bendindeki esaslar uygulanır.

2. Uygulamalı Alanlar

EK 1’de yer alan puanlama listesinden, en az 30 puanı 39, 40, 41, 45, 46, 47, 58, 59 ve 60 numaralı maddelerden olmak üzere, toplam 50 puan almak.

 1.          1. Müzik Sanatçılığı Alanında

EK 1’de yer alan puanlama listesinden, en az 30  puanı 59, 60, 61 ve 62 numaralı maddelerden olmak üzere, toplam 50 puan almak.

2. Müzik Kompozisyonu Alanında

EK 1’de yer alan puanlama listesinden en az 30 puanı 45 numaralı maddeden olmak üzere, toplam 50 puan almak.

 

Süre Sonunda Yeniden Atanma

Madde 11.Her iki veya üç yıl sonunda atama, yabancı dil hariç ilk atama kurallarına göre yapılır. Tekrar atanmak üzere başvuran adaylar, bir önceki atanma dönemlerinden sonra en az ikisi yayın veya sanatsal faaliyeti olmak üzere toplam 30 puanlık bilimsel çalışma yapmış olmalıdırlar.

 


DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

Yayınlar, Akademik Çalışmalar:

Madde 12.Yayınlar:

a. Fen, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Alanlarında

Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamak kaydıylaEk 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 60 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 80)puanı 1, 2, 6a, 10, 14, 15, 23, 24, 25 ve 26  numaralı maddelerden olmak üzere (10 ve 14 nolu yayınların zorunlu puanlar kısmında değerlendirilebilmesi için ilgili kongre kitapçığında tam metninin yayımlanmış olması gerekir), toplam 100 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puan almak.

b. Güzel Sanatlar Alanında

  1. Kuramsal Alanlar

(a) bendindeki esaslar uygulanır.

  2. Uygulamalı Alanlar

 1. Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla  Ek 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 60 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 80)puanı 39, 40, 41, 45, 46, 47, 58, 59 ve 60 numaralı maddelerden olmak üzere, toplam 100 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puan almak.

b. Adayın (a) bendindeki yayınlarına ek olarak yardımcı doçentlikten sonra yayımlanmış ve yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç isim içerisinde yer aldığı, en az üç yayını olmalıdır.

 1.     1. Müzik Sanatçılığı Alanında
 2. Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla  Ek 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 60 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 80)puanı 59, 60, 61 ve 62 numaralı maddelerden olmak üzere toplam 100 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puan almak.
 3. Adayın (a) bendindeki yayınlarına ek olarak, yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç isim içinde yer aldığı en az üç yayını olmalıdır.

 

     2. Müzik Kompozisyonu Alanında

      Doçent kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla  Ek 1’de yer alan puanlama listesinde en az 60 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 80)puanı 45 numaralı maddeden olmak üzere, toplam 100 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puan almak.

Adayın (a) bendindeki yayınlarına ek olarak yardımcı doçentlikten sonra yayımlanmış ve yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç ismin içinde yer aldığı en az üç yayını olmalıdır.

 

 

 

Lisansüstü Tez Yönetimine Katılım:

Madde 13.Aday, lisansüstü / tıpta uzmanlık tez yönetiminden en az 18 puan almalıdır. Ancak lisansüstü / tıpta uzmanlık tez yönetme imkanı bulamamış adayların, bu koşul yerine, belirtilen zorunlu maddelerden 60 yerine 80 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 95)puan alması gerekir.

 

PROFESÖR KADROSUNA ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

Yayınlar, Akademik Çalışmalar:

Madde 14.Belirtilen zorunlu ve toplam puanların yarısının doçentlik süresince alınmış olması kaydıyla;

 1.         Fen, Mühendislik, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Alanlarında

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent ünvanını aldıktan sonra yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını yeniden sağlamak kaydıyla Ek 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 110 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puanı 1, 2, 6a, 10, 14, 15, 23, 24, 25 ve 26 numaralı maddelerden olmak üzere (10 ve 14 nolu yayınların zorunlu puanlar kısmında değerlendirilebilmesi için ilgili kongre kitapçığında tam metninin yayımlanmış olması gerekir), toplam 200 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 250)puan almak.

b. Güzel Sanatlar Alanında

1. Kuramsal Alanlar

(a) bendindeki esaslar uygulanır.

2. Uygulamalı Alanlar

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent ünvanını aldıktan sonra yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını yeniden sağlamak Ek 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 110 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puanı 39, 40, 41, 45, 46, 47, 58, 59 ve 60 numaralı maddelerden olmak üzere toplam 200 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 250)puan almak.

c. 1. Müzik Sanatçılığı Alanında

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent ünvanını aldıktan sonra yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını yeniden sağlamak Ek 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 110 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puanı 59, 60, 61 ve 62 numaralı maddelerden olmak üzere toplam 200 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 250)puan almak.

 

     2. Müzik Kompozisyonu Alanında

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent ünvanını aldıktan sonra yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile 01.09.2001 tarih ve 24157 sayılı resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin eki Temel Alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını yeniden sağlamak kaydıyla Ek 1’de yer alan puanlama listesinde, en az 110 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 130)puanı 45 numaralı maddeden olmak üzere toplam 200 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 250)puan almak.

 

 

Lisansüstü Tez Yönetimine Katılım:

Madde 15.Aday lisansüstü tez yönetiminden en az 18 puan almalıdır. Ancak lisansüstü tez yönetmemiş adayların, bu koşul yerine, belirtilen zorunlu maddelerden 110 yerine 130 (1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 140)puan alması gerekir.

 

Başlıca Araştırma Eseri:

Madde 16.Adaylar sundukları eserlerden birini “Başlıca Araştırma Eseri” olarak gösterirler. Adayların “Başlıca Araştırma Eseri” olarak gösterdikleri çalışma, doçent unvanı aldıktan sonra yaptıkları özgün araştırmalardan kaynaklanmış bir yayın olmalıdır. Başlıca araştırma eserine ait yayında birden fazla araştırmacı isminin bulunması halinde yapılan çalışmada birinci ismin adaya ait olması şartı aranır.

 

Atıflar:

Madde 17. Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanlarında, adayın yayınlarından en az iki eserine AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI (Science Citation Index) -Expanded ve TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan dergilerde atıf yapılmış olma şartı aranır.
Sosyal Bilimler alanlarında ise uluslararası atıfı bulunmadığı takdirde adayın yayımlanmış veya Üniversite Yayın Komisyonu tarafından yayımına karar alınmış bir kitabının bulunması ve eserlerine tezler dışında en az 10 ulusal atıf olması gerekir.
Yurtiçi veya yurtdışı atıfların en fazla 20 puanı dikkate alınır.
Yazarların kendi eserlerine yaptıkları atıflar değerlendirilmeye alınmaz.” (Üniversitemiz Senatosunun 29/04/2011 Tarih ve 16 sayı numaralı kararı ve Yüksekögretim Genel Kurulunun 07.07.2011 Tarihli Kararı ile değiştirilmiştir.)

 

 

 

EK 1

 

AKADEMİK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA SİSTEMİ

 

 1.  
SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) ve TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan dergilerde yayımlanmış review ve araştırma makaleleri.  

25 puan

 1.  
 2. SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) kapsamı dışında olup, TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan dergilerde yayımlanmış review ve araştırma makaleleri.
 3. SSCI (Social Sciences Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) ve TÜBİTAK yayın teşvik programı kapsamı dışındaki hakemli yabancı dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri.
 4. a ve b maddelerinde belirtilen dergilerde yayımlanan vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, yorum vs.
 

 

20 puan

 

 

15 puan

 

8 puan

 1.  
SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index), TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan dergilerde yayımlanmış diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, yorum vb. gibi).  

15 puan

 1.  
SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) ve TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan dergilerde çıkan yazılarda adayın ismine ve çalışmalarına ait her atıf için.  

5 puan

 1.  
SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index) ve TÜBİTAK yayın teşvik programı kapsamı dışındaki yabancı hakemli dergiler ile yabancı tezlerde ve kitaplarda adayın ismine ve çalışmalarına ait her atıf için.  

2 puan

 1.  
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş listelerde yer alan yayımlanmış yurt içi yayınlar:
 1. Araştırma niteliğinde ise
 2. Vak’a gözlemi veya derleme niteliğinde ise

(Uluslar arası indekslere giren dergilere iki puan fazla verilir.)

 

 

10 puan

5 puan

 1.  
Uluslar arası bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, buluş ve görüşlere yer verilmesi. 15 puan
 1.  
Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitaplarında adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, buluş ve görüşlere yer verilmesi 8 puan
 1.  
 2. Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitaplarında adayın çalışmalarına yapılan her atıf için
 3. Yurt içinde yayımlanmış makalelerde ve yapılmış tezlerdeadayın çalışmalarına her atıf için
 

4 puan

 

2 puan

 1.             
Yurt dışındaki uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan tebliğler. 12 puan
 1.             
Yurt dışındaki uluslar arası bilimsel toplantılarda panel yöneticiliği ve oturum başkanlığı. 15 puan
 1.             
Yurt dışındaki uluslar arası bilimsel toplantılarda panelist olmak. 10 puan
 1.             
Yurt dışındaki uluslar arası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak. 15 puan
 1.             
Yurt içi uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler. 7 puan
 1.             
Yurt içi uluslar arası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak. 10 puan
 1.             
Ulusal bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildiriler. 5 puan
 1.             
Ulusal bilimsel toplantılarda panel yöneticiliği yapmak. 5 puan
 1.             
a. Ulusal bilimsel toplantılarda panelist olmak.

b. Ulusal kongre ve sempozyumda oturum başkanlığı yapmak.

3 puan

2 puan

 1.             
Ulusal kongrelerde ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak 8 puan
 1.             
 2. SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) ve SCI Expanded (Science Citation Index) kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak (her dergi için).
 3. TÜBİTAK yayın teşvik programı kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak (her dergi için).
 

20 puan

 

10 puan

 1.             
Yurt içinde çıkan dergilerde hakemlik yapmak (her dergi için). 5 puan
 1.             
Yurt içinde çıkan hakemli dergilerde en az iki yıl editörlük yapmak (her dergi için). 10 puan
 1.             
Yayımlanmış kitaplar: (Üniversite yayın kurulunca basımına onay verilmiş).
 1. Çeviri
 2. Derleme ve ders kitabı
 3. Özgün araştırma kitabı
 

10 puan

15 puan

30 puan

 1.             
Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış kitaplar: (Üniversite yayın kurulunca onay verilmiş).
 1. Çeviri
 2. Derleme ve ders kitabı
 3. Özgün araştırma kitabı
 

12 puan

17 puan

35 puan

 1.             
Yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı: (Üniversite yayın kurulunca basımına onay verilmiş).
 1. Çeviri
 2. Derleme ve ders kitabı
 3. Özgün araştırma kitabı

Aynı kitapta 1 bölümden fazlası dikkate alınmaz.

 

 

5 puan

8 puan

15 puan

 1.             
Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarlığı: (Üniversite yayın kurulunca onay verilmiş).
 1. Çeviri
 2. Derleme ve ders kitabı
 3. Özgün araştırma kitabı

Aynı kitapta 1 bölümden fazlası dikkate alınmaz.

 

 

7 puan

10 puan

20 puan

 1.             
Yabancı dilde yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik:
 1. Yurt dışında yayımlanmış kitaplar
 2. Yurt içinde yayımlanmış kitaplar
 

20 puan

15 puan

 1.             
a.  Türkçe yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik

b.  Çeviri, bilimsel veya ders kitaplarında yöneticilik

10 puan

5 puan

 1.             
Uluslar arası hakemli dergilerde yöneticilik 20 puan
 1.             
Yurt dışı ödül ve burslar. 20 puan
 1.             
Yurt içi ödüller.

Bilimsel kuruluşlar tarafından verilen bilim, hizmet ve teşvik ödülleri (TÜBİTAK kriterlerine göre olup, SCI vb. makaleleri için verilen teşvik ve para ödülleri kabul  edilmez).

 

10 puan

 1.             
Yüksek lisans tezi yönetmek. 8 puan
 1.             
Doktora veya tıpta uzmanlık tezi yönetmek. 18 puan
 1.             
Projeler:Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme projelerinde;
 1. Koordinatör, yürütücü,
 2. Yürütücü yardımcısı, raportör ve araştırmacı olarak görev almak.
 

 

8 puan

4 puan

 1.             
Yurt dışı Projeler:
 1. Koordinatör, yürütücü,
 2. Yürütücü yardımcısı, raportör ve araştırmacı olarak görev almak.
 

12 puan

6 puan

 1.             
Ansiklopedilerde madde yazarlığı (her madde için). 3 puan
 1.             
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü(her yıl için). 2 puan
 1.             
Kongre, sempozyum düzenlemek:
 1. Uluslar arası
 2. Başkan
 3. Sekreter
 4. Düzenleme Kurulu Üyesi

2. Ulusal

 1. Başkan
 2. Sekreter
 3. Düzenleme Kurulu Üyesi
 

 

20 puan

15 puan

5 puan

 

15 puan

8 puan

3 puan

 1.             
Yurt içi sergiler:
 1. Bireysel (kişisel) sergiler
 2. Ulusal bienaller, trianeler
 3. Grup sergileri
 4. Devlet resim ve heykel sergisi
 5. Üniversitelerin düzenlediği sergiler
 6. Karma sergiler
 7. Kamu kuruluşlarınca düzenlenen sergiler
 8. Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler
 

20 puan

10 puan

10 puan

10 puan

10 puan

5 puan

5 puan

5 puan

 1.             
Yurt dışındaki sergiler:
 1. Bireysel sergiler
 2. Grup sergileri
 3. Karma sergiler
 

20 puan

10 puan

5 puan

 1.             
Uluslar arası sergiler:
 1. Uluslar arası bienaller, trianeler
 2. Uluslar arası grup sergileri
 3. Uluslar arası karma sergiler
 

25 puan

15 puan

5 puan

 1.             
Sanat sempozyumları:
 1. Sempozyuma katılım
 2. Sempozyum düzenleme
 

15 puan

10 puan

 1.             
Koleksiyon hazırlığı ve sunumu:
 1. Kumaş tasarımı (koleksiyonu)
 2. Giysi tasarımı (koleksiyonu)
 3. Aksesuar tasarımı (koleksiyonu)
 

20     Puan

20     puan

20 puan

 1.             
 Müzik Teknolojisi-Uygulama:
 1. Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme
 2. Ses sistemi projesini gerçekleştirme
 3. Tonmaysterlik projesi katılım
 

20 puan

15 puan

5 puan

 1.             
Müzik Kompozisyonları:
 1. Sahne yapıtları (Opera- Bale-Oratoryo vb.)
 2. Senfonik yapıtları (senfoni, konçerto vb.)
 3. Oda Müziği, koro ve solo yapıt
 4. Düzenlemeler
 5. Elektronik müzik yapıtları
 

25 puan

20 puan

15 puan

10 puan

15 puan

 1.             
Uzun Metrajlı Film:
 1. Yönetmen
 2. Görüntü yönetmeni / kurgu
 3. Senaryo yazarı
 

20 puan

20 puan

20 puan

 1.             
Kısa Film ve Belgeseller:
 1. Yönetmen
 2. Görüntü yönetmeni
 

10 puan

10 puan

 1.             
TV Filmleri / Diziler:
 1. Yönetmen
 2. Görüntü yönetmeni
 3. Senaryo yazarı
 

15 puan

10 puan

10 puan

 1.             
TV Programları:
 1. Yönetmen
 2. Kameraman
 3. Metin yazarı
 

10 puan

5 puan

5 puan

 1.             
Reklam / Tanıtım Filmleri:
 1. Yönetmen
 2. Kameraman
 3. Metin yazarı
 

5 puan

3 puan

3 puan

 1.             
Festival Çalışmaları:
 1. Uluslar arası film festivali düzenleme
 2. Uluslar arası film festivaline film ile katılım
 3. Ulusal film festivaline film ile katılım
 4. Ulusal film festivali düzenleme
 

20 puan

15 puan

10 puan

5 puan

 1.             
Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında muhafaza edilen belgelerin çözümlenmesi ve yayımlanması.  

 

15 puan

 1.             
Gösteriler:
 1. Uluslar arası dia gösterileri
 2. Uluslar arası multivizyon gösterileri
 

10 puan

10 puan

 1.             
Sanatsal Ödüller:
 1. Uluslar arası ödüller
 2. Üniversite ödülleri
 3. Ulusal resmi ödüller
 4. Ulusal özel ödüller
 

20 puan

15 puan

10 puan

5 puan

 1.             
Tiyatro Çalışmaları:
 1. Tam uzunlukta bir oyun sahneleme
 2. Kısa oyun sahnelemek
 

10 puan

5 puan

 1.             
Oyun Yazarlığı:
 1. Sahne oyunu yazmak
 2. Kısa sahne oyunu yazmak
 

20 puan

10 puan

 1.             
Sahne Tasarımı:
 1. Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarımı
 2. Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda dekor tasarım grubunda görev
 

20 puan

10 puan

 1.             
Kostüm Tasarımı:
 1. Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarımı
 2. Oyun, film, televizyon programı prodüksiyonunda kostüm tasarım grubunda görev
 

20 puan

10 puan

 1.             
Yurt içi Sanatsal Etkinlikler:
 1. Bireysel dinletiler
 2. Karma dinletiler
 3. Eşlikçi olarak katılımlar
 4. Orkestra, opera, balede solist olarak yer almak
 5. Oda müziği dinletileri
 6. Orkestra (tutti), opera (koro) ve balede (cor de ballet) yer almak
 7. Radyo, TV. etkinlikleri
 8. Audio yayınları (Kaset, CD)
 

20 puan

15 puan

15 puan

20 puan

15 puan

5 puan

10 puan

20 puan

 1.             
Yurt dışı Sanatsal Etkinlikler: 59 numaralı maddede yer alan etkinlikler yurt dışında yapıldığı taktirde verilecek ek puan  

5 puan

 1.             
Yurt içinde Yönettiği Sanatsal Faaliyetler:
 1. Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu
 2. Karma dinleti hazırlığı ve sunumu
 3. Eşlikçi olarak dinleti hazırlığı ve sunumu
 4. Orkestra, opera, balede etkinliklerini hazırlama
 5. Oda müziği etkinliklerini hazırlama
 6. Radyo ve TV yayınlarını ve etkinliklerini hazırlama
 7. Audio yayınlarını hazırlama
 

15 puan

10 puan

5 puan

3 puan

10 puan

5 puan

15 puan

 1.             
Yurt dışında Yönettiği Sanatsal Faaliyetler: 61 numaralı maddede yer alan etkinlikler yurt dışında yapıldığı taktirde verilecek ek puan.  

5 puan

 1.             
Endüstride kullanılan patentler 20 puan

 


EK 2

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

 

1. ÖZ GEÇMİŞ (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.)

1.1. Adı Soyadı

1.2. Doğum Yeri ve Tarihi

1.3. Eğitimi (Tarihleriyle birlikte)

1.4. Çalıştığı Kurumlar (Tarihleriyle birlikte)

1.5. Aldığı Ödüller

1.6. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

 

 

ANABİLİM DALLARI İÇİN

 

 

ANASANAT DALLARI İÇİN

 

2. YAYINLAR (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri ve makale olarak verilmiş ise belirtilmelidir.)

2.1 Doktora veya İhtisas Tezinin Özeti

2.2 Doktora veya İhtisas Tezinden Yayımlanmış Makaleler

2.2.1. Ulusal veya uluslar arası dergilerde

2.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.3. Doktora veya İhtisas Tezi dışında Yayımlanmış Makaleler

2.3.1. Ulusal veya uluslar arası dergilerde

2.3.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.4. Diğer Yayınlar (Kitaplar vs)

 

 

2. YAYINLAR (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri ve makale olarak verilmiş ise belirtilmelidir.)

2.1 Sanatta Yeterlik Tezinin Özeti

2.2. Sanatsal Etkinlikler

2.2.1. Yurt dışı

2.2.2. Yurt içi

2.3. Müzik Kompozisyonları

2.4. Sanatta Yeterlik Tezi Dışında Yayımlanmış Makaleler

2.4.1. Uluslar arası dergilerde

2.4.2. Ulusal dergilerde

2.4.3. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.5. Diğer Yayınlar (Kitaplar vs)

 

3. VERDİĞİ SEMİNERLER, KONFERANSLAR (Konu, Tarih, Yer, Kurum)

 

4. PROJELER (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme projelerinde koordinatör, yürütücü, raportör ve araştırmacı olarak görev almak).

 

5. SEMİNER VEYA DENEME DERSİ : Konferans veya deneme dersi en az 45, en fazla 90 dakika içinde sunulacaktır.

 

6. YABANCI DİL (Adayın merkezi yabancı dil sınavlarından veya Fırat Üniversitesi’nin açacağı yabancı dil sınavından başarılı olduğunu gösterir belge).

 

Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer disket konulacaktır.

Dosyanın ilk sayfasına ek 6’da örneği verilen puanlama tabloları aday tarafından eklenecektir.


EK 3

 

DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Ünvanı:

Öğrenim Durumu:

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans      
Y. Lisans      
Doktora/S.Yeterlik      

 

Görevler:

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör.    
Dr.Arş.Gör.    
Xxxx    
Yar.Doç.    

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Sert, T.,  “Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi”, Atatürk Üniversitesi, 1990.

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Mert, K., “Ayrı Merkezli Borularda Akış ve Isı Transferi”, Gaziantep Üniversitesi, 1995.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Ayrı Merkezli Borularda Akış ve Isı Transferi, TÜBİTAK Projesi, MAG-188,  Proje Yöneticisi, 1990.

İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı                     Xxxxxxxx Üniversitesi                          19xx-19xx

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
  Güz        
       
Bahar        
       
       
  Güz        
       
       
Bahar        

 

ESERLER

Yüksek lisans tezinin adı ve özeti:

Doktora tezinin adı ve özeti:

Doktora veya uzmanlık tezinden yayımlanmış makaleler:

Uluslar arası hakemli dergilerde

Ulusal hakemli dergilerde

Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Sert, M. ve C. Txxxxxx, “A Heat Transfer Correlation for Solid-Liquid Flows in Horizontal Pipes,” Int. J. Heat Mass Transfer, 54, 778-786 (1997).

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

2. Txxxxxx, C., Z. Mxxx ve H. G. Kemal, “Boundary Vorticity Method for Convective Heat Transfer with Secondary Flow,” Proc. 4th Int. Heat Transfer Conference, Paris, Vol. IV, 851-877, Elsevier, Amsterdam, 1994.

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

3. Txxxxxx, C., Principle of Heat Transfer in Porous Media, Springer-Verlag, New York, 1991.

4. Txxxxxx, C. ve L. Gümüş, “Convective and Radiative Heat Transfer in Porous Media”, Advances in Applied Mechanics, ed. J.W. Hutchinson and T.Y. Wu, Vol. 27, 225-281,  Academic Press, Boston, 1989.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

5. Sert, T. ve C. Txxxxxx, “Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi”, Isı Bilimi ve Tekniği, 5, 23-28 (1981).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

6. Txxxxxx, C., “Isı Pompalarının Ekserji Analizi”, 2. Ulusal Termodinamik Kongresi,   Cilt I, 17-25, Antalya, 1989.

Diğer yayınlar: (Kitaplar vs.)

Atıflar:

Verdiği seminerler, konferanslar (konu, tarih, yer, kurum):

Doçentlik belgesi:

 

Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer disket konulacaktır.

Dosyanın ilk sayfasına ek 6’daörneği verilen puanlama tabloları aday tarafından eklenecektir.

 


EK 4

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DOKÜMANLAR

1.   ÖZ GEÇMİŞİ
2.   YABANCI DİL DURUMU
 
 1.        BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

3.1. Tezler :

3.1.1.   Yüksek Lisans Tezi (varsa)

3.1.2.   Doktora Tezi

3.1.3.   Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri

 

3.2. Kitaplar

3.2.1.    Doçentlik Öncesi

3.2.2.    Doçentlik Süresince

3.3.   Makaleler ve Bildiriler

3.3.1.       Doçentlik Öncesi

3.3.1.1.  Uluslar arası dergilerde

3.3.1.1.  Ulusal dergilerde

3.3.1.2.1. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.1.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.1.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs.).

3.3.2.     Doçentlik Süresince

3.3.2.1.  Uluslar arası dergilerde

3.3.2.2.  Ulusal dergilerde

3.3.2.2.1. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.2.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.2.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs.).

4.   ATIFLAR (Atıf yapılan ve atıf yapan eserler yazarları ile birlikte belirtilir).
 1.      LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME KATKI

     5.1. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler,

     5.2. Yönettiği tezler

5.2.1. Yüksek lisans

5.2.2. Doktora

6.   VERDİĞİ KONFERANS VEYA SEMİNERLER (Konu, Tarih, Yer ve Kurum)
 1.        İDARİ GÖREVLERİ (Tarihleri itibariyle)
 2.        ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ UYGULAMALARI
8.1.Desteklenen Araştırma Projeleri

8.2.Mesleki Uygulamalar

9.   BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ
10.  ALDIĞI ÖDÜLLER (SCI vb’lerine giren dergilerde yayın yapması  nedeniyle TÜBİTAK tarafından verilen ödüller bu grupta değerlendirilmez).
11.  ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLAR

 

Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer disket konulacaktır.

Dosyanın ilk sayfasına ek 6’da örneği verilen puanlama tabloları aday tarafından eklenecektir.


EK 5

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATAMA İLE İLGİLİ RAPOR YAZIM DÜZENİ

 

KİŞİSEL RAPOR

 

Hazırlayan : Prof. Dr. ………………………………………………

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK MAKAMINA

 

 

İLGİ : Personel Dairesi Başkanlığının, ……………………. tarih ve ……………………. sayılı, Doç.Dr. …………………………….. ‘nın …………………… sayılı Yasanın ……………….. maddesi uyarınca, ……………………………….anabilim dalında profesörlüğe yükseltilmesine ilişkin olarak dosyasının incelenmesi ve görüş bildirilmesi hakkındaki yazısı.

 

1. ÖZ GEÇMİŞ

Adayın yükseköğrenimine kadarki öz geçmişi kısaca; yükseköğrenim ve sonrası daha detaylı olarak belirtilir.

 

2. YABANCI DİL DURUMU

Adayın bildiği yabancı diller ve başarmış olduğu sınavlar belirtilir.

 

3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

3.1. Tezler

3.1.1     Yüksek Lisans Tezi (varsa)

3.1.2     Doktora Tezi

3.1.3     Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri

(Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri bibliyografik yazım düzeninde belirtilir; Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri analitik olarak irdelenir).

 

3.2       Kitaplar

3.2.1 Doçentlik Öncesi

3.2.2 Doçentlik Süresince

 

3.3       Makaleler ve Bildiriler

3.3.1     Doçentlik Öncesi

3.3.1.1.   Uluslar arası dergilerde

3.3.1.2.   Ulusal dergilerde

3.3.1.2.1. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.1.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.1.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs).

3.3.3.       Doçentlik Süresince

3.3.2.1.   Uluslar arası dergilerde

3.3.2.2.   Ulusal dergilerde

3.3.2.2.1. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.2.2.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.2.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs).

 

4. ATIFLAR

 


5. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME KATKI

5.1.  Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler,

5.2.  Yönettiği tezler

5.2.1. Yüksek lisans

5.2.2. Doktora

 

6. VERDİĞİ KONFERANS VEYA SEMİNERLER (Konu, Tarih, Yer ve Kurum)

 

7. İDARİ GÖREVLERİ

Adayın üstlendiği idari görevleri tarih sırası ile belirtilir.

 

8. ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ UYGULAMALARI

8.1. Desteklenen Araştırma Projeleri

8.2. Mesleki Uygulamalar

 

9. BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ

Adayın üstlendiği büyük önemi olan bilirkişilik ve danışmanlık görevleri belirtilir.

 

10. ALDIĞI ÖDÜLLER

 

11. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLAR

 

 1. SONUÇ :

 

Fırat Üniversitesi ………………………………….. Fakültesi …………………………………. Anabilim dalı profesörlük kadrosuna yükseltilerek atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr. ………… …. ………………….. ’nın dosyası, ……… ……….. ………………………………………….. sayılı Kanunun ……………………………………. maddeleri uyarınca tarafımdan incelenmiştir.

 

Buna göre : …………………………. …………………………………….. ……………….. ………………………. ……………. ………………………… …………………………….. …………………….. ………………. ………………… ……………. ………. .. …. ……… …………………….. ……………………………… ……………………………….. …………………… ………….. .. …. ……… …………………….. ……………………………… ……………………………….. …………………… …………….. ……………………………. ………………………………… ……………………………… ………….. ………………..

 

Sonuç Bölümünde : Kişisel Raporun ilgili maddelerinde yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek, adayın profesörlüğe yükseltilmesinin uygun olup olmadığı yönünde kanaat bildirilir.

 

 

 

Jüri Üyeleri : Ünvan-Adı-Soyadı

Üniversite ve Fakültesi

Anabilim Dalı

 

 

EK 6

 

PUANLAMA ŞABLONU

 

Yayın no Yayın yılı Yazar sayısı Ek 1’e göre yayının grup nosu Yayının puanı Adayın aldığı puan
           
           
           
           
           
           
           
 • Öğretim üyeliğine atamaların tamamında gereklidir. Aday ilave olarak, akademik durumuna göre ekteki tabloyu da dolduracaktır.
 • Derginin hangi sınıf bir dergi olduğunu aday, dosyası ile birlikte belgeleriyle sunacaktır.

 

 

Yardımcı Doçentlik için;

Zorunlu puanlardan Toplamda
Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı
       

 

 

 

Doçentlik için;

Zorunlu puanlardan Lisans üstü Toplamda
Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Adayın puanı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı
         

 

 

 

Profesörlük için;

Zorunlu puanlardan Doçentlik süresince Zorunlu puanlardan Lisans- üstü Atıf Toplamda
Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Adayın puanı Adayın SCI’e giren dergilerde atıf yapılan eser sayısı Sosyal Bilimler için Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı
Atıf sayısı Kitap sayısı