Fikrini Alabilir Miyim? Proje Yarışması

Proje Yarışması

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin amaçları arasında tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek yer almaktadır. Cemiyet bu amaçlara yönelik yürüttüğü faaliyetlerde ayrım gözetmeme, özerklik, çıkar gözetmeme, bilimsellik, küresellik, toplumsallık şeklinde ifade edilen değer ve ilkeleri benimser.

Bu maksatla kendi amaçlarına hizmet edecek faaliyetleri için, hedef kitlesinde gençlerin bulunduğu tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi katkı sağlar. Bu temelde ve bağımlılığın başlıca hedef kitlesini gençlerin oluşturduğundan ve davranış geliştirmede akran faktörünün kanıtlanmış etkisinden yola çıkılarak bu proje yarışma çağrısının açılması uygun görülmüştür. Bağımlılıkla ilgili ülkesel hedef ve stratejiler ile doğrudan ilgili “Fikrini Alabilir Miyim? Proje Yarışması” kapsamında belirlenen amaç ve öncelikler aşağıda açıklanmıştır.

Fikrini Alabilir Miyim? Proje Yarışması

Projenin Amacı:

Bağımlılıklarla mücadelenin hedefindeki grup olan gençlerin kendilerini ve akranlarını bağımlılıktan koruyacak donanıma kavuşması ve bu konuda sorumluluk üstlenmesi mücadelede başarıyı arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.Fikrini Alabilir Miyim? proje yarışması ile  Yeşilay, “sağlıklı nesiller yetiştirme” şeklinde ifade edilen kuruluş amacına ve genişleme stratejisine uygun olarak; önleme ve farkındalık alanlarında proje fikirlerinin üretilmesini hedeflemektedir.

Yarışma üniversite lisans ve üzeri eğitimlerine devam etmekte olan 18-29 yaş arasındaki öğrencilerin başvurusuna açıktır. Yarışmaya katılacak projelerin, öğrencilerin sosyal koşullarını dikkate alarak; zamanlarını en çok geçirdikleri, okul, yurt, kütüphane, kafeterya vb. sosyal alanlarda gerçekleştirilecek nitelikte olması beklenmektedir. Aynı zamanda projelerin aşağıda belirtilen konu başlıkları dikkate alınarak; bağımlılıklar ile ilgili farkındalık oluşturmayı, bağımlılıkları önlemeyi ve/veya bağımlı bireyleri tedavi ve rehabilitasyona yönlendirmeyi amaçlayan projeler olması beklenmektedir.

Proje Konu Başlıkları;

-Sağlıklı Yaşam

-Tütün Bağımlılığı

-Alkol Bağımlılığı

-Madde Bağımlılığı

-Teknoloji Bağımlılığı

 

Yeşilay Tarafından Sağlanacak Destek / Ödül Sistemi

Fikrini Alabilir Miyim? Proje Yarışması toplam ödül tutarı 18.000 TL’dir. Yeşilay, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

Yarışma çerçevesinde başarılı bulunan proje fikirleri aşağıda belirtildiği gibi ödüllendirilecektir;

Değerlendirme sonucunda;

3 Adet Şükela Fikir- 3.000 TL

3 Adet Pekala Fikir 2.000 TL

3 Adet Ne Ala Fikir 1.000 TL ile ödüllendirilecektir.

Proje Yarışma Çağrısına İlişkin Kurallar

Yeşilay bu yarışma programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Yeşilay’dan her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

Yarışma için başvurusu yapılan projeler Yeşilay tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

1.Uygunluk Kriterleri

Ödüllendirilecek projelere yönelik iki temel uygunluk kriteri söz konusudur:

 • Başvuru sahibinin uygunluğu
 • Projelerin uygunluğu

 

1.1.Başvuru sahibinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

2018 yılı proje yarışması çağrısı temelinde açıklanan Fikrini Alabilir Miyim? proje yarışması için uygun başvuru sahibi lisans ve üzeri eğitimlerine devam etmekte olan 18-29 yaş arası üniversite öğrencileri olarak belirlenmiştir.

Ödül almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Başvuruda bulunacak her kişinin ve ekip üyelerinin  proje rehberinde belirtilen uygun başvuru sahipleri arasında sayılması,
 • Proje fikir ve önceliklerinin Yeşilay’ın faaliyet ve öncelikleri içerisinde bulunması,
 • Başvuru sahibi üniversite öğrencilerinin Türkiye sınırları içerisinde bir üniversitede öğrenciliklerinin devam ediyor olması,
 • Projenin hazırlığından ve başvurusundan doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

1.2.Uygun Proje Fikirleri: Yarışmaya başvuru yapabilecek projeler

1.2.1 Uygun Proje Konuları

Tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularına ilişkin; önleme, ve farkındalık alanlarına yönelik proje fikirleri ile başvuru yapılabilir.

1.2.2 Uygun Olmayan Proje Konuları

Uygun proje konuları rehberin 1.2.1 numaralı bölümünde açıklanmış olup tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 • Siyasi, etnik veya dini içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Bağımlılık yapıcı maddelerin üretimi veya bu maddelerin kullanımını özendirecek faaliyetler,
 • Gençler ve potansiyel risk altındaki gruplara bağımlılık konusunda kötü örnek teşkil edecek ve söz konusu grupları istismar etmeye yönelik faaliyetler,

2.      Proje Başvuruları ve Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

Başvurular bireysel veya ekip olarak yapılabilecek olup bir katılımcının toplamda en fazla 2 (iki) projede adı yer alabilecektir.İkiden fazla proje başvurusu yapan kişilerin yapmış oldukları tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

3.      Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

3.1  Başvuru Formu ve Diğer Belgeler

Başvurular Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Sepetçiler Kasrı Fatih/İSTANBUL adresine iki nüsha halinde matbu ve CD/USB içerisinde deelden veya kargo yolu ile yapılacaktır.Proje başvuru formu ile birlikte projeye özgü taahhütname belgesinin de ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ekip başvurularında tüm ekip üyelerinin ad, soyad, kimlik numarası, tarih ve ıslak imza atması gerekmektedir. Ayrıca başvuru belgeleri ile birlikte her bir ekip üyesi için  ilgili makam tarafından onaylı öğrenci belgesi de(e-devlet üzerinden temin edilebilir) taratılıp [email protected] adresine son başvuru tarihi öncesinde gönderilmelidir. Fikrini Alabilir Miyim? Proje Yarışmasına projelerin nihai başvuruları için son tarih 7 Aralık 2018 saat 17.00 olarak belirlenmiştir.

Projeler için başvuruya ilişkin başvuru formu ve eklerin tamamına www.yesilay.org.tradresi üzerindeki yarışmalar sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Başvurularda ilgili formdaki tüm alanların doldurulması gereklidir.  Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dilde doldurunuz.

Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.

3.1.1.      Başvuruların alınması için son tarih

Başvuruların teslim alınması için son tarih 7 Aralık 2018 saat 17.00dır..Belirtilen tarih ve saatte başvuru kabul işlemleri kapatılacak olup bu tarihten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. Posta ve kargo yolu ile yapılan başvurularda başvurunun kuruma ulaştığı tarih ve saat dikkate alınacak olup posta veya kargoda yaşanan gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra başvurular kabul edilmeyeceğinden başvuru sahiplerinin başvuru süreçlerini son tarih ve saate bırakmamaları önerilmektedir.

Fikrini Alabilir Miyim?proje yarışmasıkapsamında alınan başvurular içinYeşilay tarafından değerlendirme süreci işletilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda ödüle hak kazanan proje fikirleri www.yesilay.org.tr adresinden ilan edilecek olmakla birlikte ilgili proje sahiplerine e-posta olarak da bildirim yapılacaktır.

3.1.2.      Daha fazla bilgi almak için

Sorularınızı, proje fikirlerinin alınması için 23 Kasım 2018 Saat 17:00 öncesine kadar e-postaile aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.

E-posta adresi: [email protected]

Soruların yanıtları, Yeşilay’a ulaşma tarihinden sonra en geç 5 gün içerisinde mail adresinize cevap olarak gönderilecektir.

4.      Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

Proje yarışması çağrısı kapsamında sunulan projelere ilişkin belirlenen değerlendirme usul ve yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Başvuru Değerlendirme Süreci:

Başvurular, Yeşilay bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri tarafından iletilen projeler aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir.

 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm Puan
1. Proje Adı ve Etkisi 10
1.1 Proje adının faaliyetle olan uyumu ve etkisi 10
2. İlgililik 35
2.1 Proje, teklif çağrısının hedefleriyle ne kadar ilgili? 10
 2.2 Proje, hedef grubun ihtiyaçları ve bağımlılık sorunları ile ne kadar ilgili? 5
 2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir?  Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu? 20
3. Yöntem 25
3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu? 5
3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı?

(Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?)

5
3.3 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 10
3.4 Proje süresinin faaliyetler ile olan uyumu doğru planlanmış mı? 5

4. Sürdürülebilirlik
20
4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? Söz konusu somut etkiler projede tanımlanmış mı? 10
4.2 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? Sürdürülebilirlik için başvuru  sahibi proje sonrası süreçte yapılacak faaliyetler öngörmekte midir? 10
5.Görünürlük 10
5.1 Görünürlük faaliyetleri etkin olarak planlanmış mı? 10
EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100

 

4.2. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

Fikrini Alabilir Miyim?proje yarışması başvuru sahiplerine değerlendirme sonuçları www.yesilay.org.tr adresinden ilan edilecek olmakla birlikte ilgili proje sahiplerine e-posta olarak da bildirim yapılacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ödüle hak kazanan proje sahipleri e-posta ve telefon yolu ile bilgilendirilerek ödül törenine davet edilecektir.

 

*Yeşilay’ın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.

 

5.     ÖDÜL TÖRENİ

Fikrini Alabilir Miyim?proje yarışmasına yapılan projefikirleriarasındanseçilenveödülehakkazananprojesahiplerine (yalnızcabaşvurusahibi/ekiplideri) ödülleri Yeşilay tarafından26AralıkÇarşambagünügerçekleştirileceködültöreniileverilecektir.

 

Yeşilay gereklidurumlardatarihdeğişikliğiyapılabilecekolupbudurumuöncesindenilgilikişilere e-postayoluilebildirecektir.

 • FİKRİNİ ALABİLİR MİYİM YARIŞMA BAŞVURU FORMU
 • FİKRİNİ ALABİLİR MİYİM PROJE YARIŞMA TAAHHÜTNAMESİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin