Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması
(02-08 ŞUBAT 2013)
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda TÜM PROJELERDE KATILIMCILARIN YEME ve KONAKLAMA gibi ekonomik destekleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Hiç bir katılımcıdan ek ücret talep edilmeyecektir.

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmenler Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. Daha önce buna benzer projeye katılmamış olmak.
2. Uzun süreli laboratuvar çalışmalarını engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
3. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.
4. Milli Eğitim Kurumlarında Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak çalışıyor olmak

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmen Adayları Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olmak.
2. Akademik ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olmak.
3. Uzun süreli laboratuvar çalışmalarını engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Nükleer Konulardaki Bilgi Düzeylerini Geliştirme Çalışması
(02-08 ŞUBAT 2013)

AMAÇ
Bu bağlamda bu projenin amacı, örgün eğitimde hizmet veren Fen ve Teknoloji öğretmenlerine; öğrenci merkezli eğitim ve yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda, Amasya ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri nükleer fizik laboratuvarında deneyler yaparak ve bilgisayar destekli yardımcı ders materyalleri hazırlayarak sınıf içi ve sınıf dışı (çevresel radyasyon ölçümü vb.) etkinliklerle destekleyerek eğitim vermektir. Bu sayede ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin aşağıdaki özelliklere sahip olması amaçlanmaktadır:

• Nükleer bilgi düzeylerini geliştirmek
• Güncel nükleer gelişmelerden haberdar etmek
• Eğitim öğretim sürecinde yapılacak deneylerle nükleer teknolojilerin bazılarını tanıtmak.
• Görsel-işitsel öğretim materyalleri hazırlamak veya hazır olanları kullanarak nükleer konuların akılda kalıcı olmasını sağlamak ve varsa kavram yanılgılarını gidermek.

KAPSAM

Bu çalışmada, Fen ve Teknoloji öğretmeni ve öğretmen adaylarına yönelik “nükleer bilgiler” konusunda kursiyerlerin bilgi düzeylerini geliştirmek ve nükleer teknolojisi gelişmelerini yakından takip ederek eğitim öğretim süreçlerinde bu teknolojilerden etkili bir şekilde yararlanmaları için alan uzmanları koordinatörlüğünde aşağıda sıralanan alanlarda seminerler, etkinlikler, kurslar ve uygulamalı paralel oturumlar düzenlenecektir.
Bu alanlar:
– Atom Çekirdeği
– Radyoaktivite
– Radyasyon sayaçları
130 km uzakta bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nükleer Fizik Laboratuvarı’nda bulunan detektörler [Ge(Li), NaI(Tl), Geiger Müller] kursiyerlere tanıtılacak.
– Kısaca Nükleer Reaksiyonlar
– Nükleer Büyüklük
– Alfa, Beta ve Gama Bozunmaları
– Radyasyonun Madde ile Etkileşmesi
– Radyasyon ve Radyoaktif Maddelerin Tıp, Endüstri ve Diğer Alanlarda Uygulanması
– Nükleer Reaktörler
– Nükleer Reaktör Kazaları
– Nükleer Enerji ve Çevre
– Nükleer Silahlar
– Radyoaktif Atıklar ve Zararsız Hale Getirilmesi
– Nükleer Anlaşmalar
– Nükleer Semboller
– Nükleer Konusunda Kavram Yanılgıları
– İnteraktif Materyal/yazılımların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
– Nükleer Konulu Kuruluşlar
– CERN’deki Çalışmalar

Bu kapsam doğrultusunda bir haftalık bir program geliştirilmiş ve bu programın etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak için Uygulayıcı Kılavuzu hazırlanmıştır. Uygulayıcı kılavuzu yapılacak faaliyetler hakkında detaylı bilgi içermektedir.
YAYGIN ETKİ

Okullarda nükleer konuların anlatılmasında öğretmenlerin bilgi düzeyleri önemlidir. Fen ve Teknoloji öğretmenleri öğrencilerin teknolojik ve çağdaş konularla tanışmalarında öncülerden biridir. “CERN’de neler oluyor?”, “Çernobil Nükleer Kazası Sonuçları Nelerdir?” vb. sorularının cevabını öğrencilere anlayabilecekleri seviyede anlatabilen bir Fen ve Teknoloji öğretmeni bulunduğu eğitim kurumunda bir farkındalık oluşturacaktır. Bu öğretmenler üniversite eğitimleri sırasında Fizik IV dersi altında bir bölüm içinde nükleer konuları çok kısa ve özet olarak almaktadırlar. Fakat nükleer teknolojisi sürekli şekilde gelişmektedir. Öğretmenlerin bu teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi tek başlarına çok zor olmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir araştırma (Birkök ve Vuranok, 2010) sonuçları göstermektedir ki öğretmenlerin üniversiteden edindikleri bilginin bir kısmını zamanla unutmakta ve mezuniyetleri sonrasında üretilen yeni bilgilere de sistematik bir şekilde ulaşamamaktadırlar. Öğretmenler zaman kısıtlılığı, yoğun iş temposu gibi sebeplerden dolayı yeterince yaşam boyu eğitim faaliyeti gerçekleştirememektedirler. Teknolojinin hızla değiştiği günümüzde teknolojiyi eğitime entegre edilmesi konusunda bilgilere erişememeleri, istenen seviyede eğitimli bireyleri yetiştirememelerine ve verdikleri eğitimlerde yeni eğitim stratejilerini etkili olarak kullanamamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri takip edip bunları kendi alanlarına uygulamaları noktasında yetersiz kalmaları ve MEB tarafından uygulanan hizmet içi eğitim seminerlerinin sayıca yetersiz olması karşımızda hali hazırda bir problem olarak durmaktadır (Büyük & Erol, 2008). Bu noktada özellikle hemen hemen her ilimizde bir Eğitim Fakültesinin bulunmuş olması aslında bu anlamda faydalanılması gereken bir fırsat olarak görülmelidir. Çünkü, benzer problemleri yaşayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler; bu veya buna benzer merkezleri kullanarak öğretmenlerin teknolojik gelişmeler konusunda haberdar etme ve bunları kendi derslerine nasıl entegre edilmesi konusunda yardımcı olarak onların bilgi ve becerilerini geliştirme ve motivasyonlarını canlı tutma noktasında önemli görevler üstlenmektedir. Bu tür ortamlar sayesinde öğretmenler bilgi ve becerilerini paylaşma karşılıklı işbirliği geliştirme ve teknoloji alanındaki son yaklaşımları birinci elden alma fırsatı bulabilmektedir. Bu yüzden ülkemizde de buna benzer uygulamaların yapılması ve yapılacak uygulamalara TUBITAK, MEB,YÖK ve diğer sivil toplum örgütlerince desteklerin artırılması gerekmektedir. Bu eğitimler sayesinde özelliklede kırsal bölgelerde eğitim faaliyetlerini yürüten sınıf öğretmenleri teknolojik gelişmeler konusunda motive edilerek öğrencilerine dersleri daha eğlenceli ve daha etkin bir şekilde yürütme imkânı bulacaklardır.

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmenler Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. Daha önce buna benzer projeye katılmamış olmak.
2. Uzun süreli laboratuvar çalışmalarını engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
3. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.
4. Milli Eğitim Kurumlarında Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak çalışıyor olmak

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmen Adayları Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olmak.
2. Akademik ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olmak.
3. Uzun süreli laboratuvar çalışmalarını engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

BAŞVURU