FEN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI DANIŞMANLIĞI

FEN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI DANIŞMANLIĞI (28 Ocak-01 Şubat 2013)

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmenler Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:
1. İlköğretim 6., 7. ve/veya 8. sınıf düzeyinde fen ve teknoloji derslerini yürütüyor olmak
2. Daha önce buna benzer projeye katılmamış olmak.
3. Fen ve teknoloji kavramlarına yönelik materyal tasarımına hevesli olmak.
4. Derslerinde materyal kullanımı ile öğrenmenin daha iyi gerçekleştiğine inanmak.
5. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmen Adayları Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:
1. 1. Fen eğitiminde lisans-üstü çalışma yapıyor olmak veya eğitim fakültesi son sınıf fen bilgisi öğretmen adayı olmak.
2. Akademik ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olmak.
3. Fen ve teknoloji kavramlarına yönelik materyal tasarımına hevesli olmak.
4. Materyal kullanımıyla fen ve teknoloji konularının daha iyi öğrenildiğine inanmak.
5. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

AMAÇ
Bu çalışmada temel amaç Ülkemiz il, ilçe ve taşra teşkilatlarında görev yapan Fen Bilgisi öğretmenleri ile ilgili alandaki öğretmen adaylarına yönelik;

i) Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılabilecek somut materyal geliştirme ve kullanma becerisi kazandırmak,
ii) İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programında yer alan bazı soyut kavramların anlaşılmasını sağlamak,
iii) Öğretmen ve öğretmen adaylarının fene yönelik yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
iv) Özellikle kırsal alanlarda görev yapan ve laboratuar imkanı olmayan öğretmenleri basit araç-gereçlerle yapacakları materyallerle bir çok etkinlik gerçekleştirebileceklerini göstermek,
v) Katılımcılar arasında karşılıklı fikir ve deneyim paylaşımını sağlamak,
vi) Katılımcıların psiko-motor becerilerinin yanında duyuşsal becerilerini ve motivasyonlarını arttırmak,
vii) Katılımcılara bilimsel ve görsel iletişim kurma becerileri kazandırmak,
viii) Katılımcılara tasarlanıp geliştirilen materyallerin alternatif ölçme-değerlendirme aracı olarak kullanabilecekleri farkındalığını sağlamak olarak belirlenmiştir.

KAPSAM

Bu proje kapsamında, görev başındaki Fen Bilgisi öğretmenleri ile öğretmen adaylarına, ilköğretimde fen ve teknoloji öğretiminin önemini vurgulamak ve fen öğretiminde materyal tasarlayıp kullanabilme konusunda bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek amacıyla alan uzmanları koordinatörlüğünde aşağıda sırasıyla belirtilen konularda etkinlikler, kurslar ve uygulamalı paralel oturumlar düzenlenecektir.

Bu konular:
a) Fen ve teknoloji öğretiminde öğrenci temelli yaklaşımlar,
b) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme yaklaşımları,
c) Fen öğretimi için öğretim materyalleri,
d) Materyal tasarlama ve geliştirme süreci,
e) Basit araç-gereçlerle materyal tasarımları, (Öğretim programından seçilmiş konu ve kavramlara yönelik olacak)
f) Tasarlanan ve geliştirilen materyallerin günlük hayatla ilişkilendirilmesidir.

Bu kapsam doğrultusunda bir haftalık bir program geliştirilmiş ve bu programın etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak için bir Uygulayıcı Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, haftalık program ve program üzerinde planlanan ders, etkinlik ve uygulamaların isimleri, haftanın günleri ve saatlerine dağılımı ve hangi öğretim elemanı tarafından yürütüleceğini içermekle birlikte yapılacak etkinlik ve derslerin kapsamı hakkında bilgiler olacaktır.

YAYGIN ETKİ

Bu Araştırma Niçin Gereklidir?

İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programı, ülkemizdeki fen eğitim-öğretimine yeni bir bakış açısı ile bu duruma paralel olarak yeni bir uygulama süreci getirmiştir. Yeni öğretim programları ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın uygulayıcı konumunda olan öğretmenler programların gerekleri konusunda yeterli bilgi, beceri ve tutumlara sahip değillerse istenen hedeflere ulaşılamamaktadır. Özellikle köklü program değişimleri durumunda deneyimli olmak mesleki yeterlikleri karşılama açısından gerekli fakat tek başına yeterli değildir. Görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri dikkate alındığında bir çoğunun yeni değişimler bakımından desteklenmesi gerektiği görülmektedir. Ayrıca, lisans programlarında yer alan öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi materyal geliştirme sürecine genel bir bakış sunmaktadır. Fene yönelik uygulamalar sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda fen öğreticilerinin yanı sıra öğretmen adaylarının da fen ve teknoloji öğretimine yönelik örnek uygulamalara, bilgi, beceri ve tutum geliştirme desteğine ihtiyacı vardır. Ülkemizdeki ilköğretim öğrencilerinin SBS başarıları incelendiğinde en düşük başarı ortalamasının fen ve teknolojide olduğu görülmektedir (1, 2) Fen kavramlarının soyut nitelikte olması, kavramlar arası ilişkilerin fazla olması, bir çok değişkenin bir arada düşünülmesini gerektirmesi gibi nedenlerle öğrenciler fende yeterli başarıyı gösterememektedir. Bu tür öğrenme zorluklarının üstesinden gelmede öğretmenlerin ders işleyiş süreçlerini materyallerle ve öğrencilerin somut deneyimler kazanmalarını sağlayıcı etkinliklerle desteklemeleri önemlidir.

Ülkemizde fen konu ve kavramlarının öğretiminin önemi benimsenmesine rağmen mevcut uygulamalarda yetersizlikler ve aksaklıklar olduğu bilinmektedir (3). Öğretmenler farklı seviyelere yönelik etkinlikler ve deneyler yapamama nedeni olarak okullardaki araç ve gereçlerin yetersiz olmasını öne sürmektedir (4, 5). Gerçekte de okulların çoğu interaktif sınıf, laboratuar gibi ortamlar yönünden istenilir seviyede değildir. Bazı okullarda ise istenilen çeşitte araç ve materyal bulunsa bile öğretmenlerin bunları kullanma bilgi ve becerileri istenilir düzeyde değildir. Bu tür durumlar dikkate alındığında; fen ve teknoloji öğretim programındaki soyut kavramların öğretimi için basit, ekonomik araç-gereçlerle ve görselliğe dayanan öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılması çok önemlidir.

İlgili literatür incelendiğinde ülkemizde bu amaca yönelik çalışmalara pek rastlanılmamıştır. Zaman ve para yönünden ekonomik olan basit araç-gereç ve materyaller kullanılarak yürütülecek uygulamalarla; yeni yetişen neslin, gelişen teknolojiyi takip etme, öğrenme ve anlamalarını kolaylaştıracağı, öğrencilerin zihin ve bedensel uzuvlarını en verimli şekilde kullanmalarına imkan sağlayacağı, kendilerine olan güven duygusunu geliştirebileceği, hayatta karşılaştığı problemlere pratik çözümler üretebilme becerisi kazanabilecekleri düşünülerek, ülkemizin ilerlemesine, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarına önemli bir katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Her öğretmenin kolaylıkla her okulda uygulayabileceği öğretim materyalleriyle; hem konuların öğrencilere görsel yolla kavratılmasının sağlanabileceğine, hem de daha sonraki öğrenmelere temel oluşturacağına inanılmaktadır. Öğretmen ve öğretmen adaylarının materyal geliştirme konusunda yeni bilgi ve beceriler alması, derslerinde kullanmalarının yanı sıra öğrencilerinin hazırladıkları performans, proje ödevlerini değerlendirme konusunda da kendilerine bir alt yapı oluşturacaktır.

http://www.fenegitimi.com/projeorhan/default.asp?id=1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin