Fen Lise Öğrencilerinin Robotik Kodlama Uygulamaları

Fen Lise Öğrencilerinin Robotik Kodlama Uygulamaları
STEM Disiplinleri İle İlişkilendirme Düzeyleri

Bu çalışma, ders dışı Robotik – Kodlama uygulamaları sürecinin ve tasarım ürünlerinin Fen Lisesi öğrencileri tarafından STEM disiplinleri ile ilişkilendirme düzeylerini saptamak amacı ile yapılmıştır. Araştırma, Samsun il merkezinde yer alan bir Fen Lisesinde 9. ve 10. Sınıfta öğrenim gören 46 öğrenci ile yürütülmüştür. Ders dışı etkinlikler kapsamında öğrenciler ile 8 haftalık süreçte Robotik-Kodlama uygulamaları devam etmiştir. Öğrencilerin robotik çalışmalarının STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) disiplinleri ile ilişkilendirilme düzeylerini tespit etmek amacı ile araştırmacı tarafından hazırlanan 8 soruluk mülakat formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilerek değerlendirilmiş¬tir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde: Öğrencilerin problem çözümüne yönelik adımları her zaman takip edemedikleri, bazen deneme yanılma yollarını takip ederek sonuca ulaştıkları, öğrencilerin çoğunun ürün oluşturma sürecinde fen – teknoloji – mühendislik ve matematik ilişkisinin farkına vardıkları, fen kavramlarının robotik-kodlama süreçlerinde daha iyi kavradıkları, süreçte birçok beceriyi edindiklerini ifade ettikleri, fen derslerinin robotik-kodlama uygulamaları ile daha iyi öğrenilebileceğini savundukları saptanmıştır. Kodlama uygulamalarının öğrencilerin ders içerikleri ile yaşam problemlerini ilişkilendirerek kendi ürünlerini ortaya koyacakları yaşantıları sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca robotik-kodlama uygulamalarının fen derslerinin yürütülmesinde de kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle fen derslerini yürüten öğretmenlere günün gereği olan robotik-kodlama eğitimlerinin verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: STEM, Robotik, Kodlama, Lise öğrencileri, Fen dersleri

Dr. Fatma TAŞTAN AKDAĞ
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Fizik Öğretmeni