Fen Bilimleri ve Kimya Öğretmenleri arası Etkinlik ve Materyal Geliştirme Yarışması

Materyal Geliştirme
Fen Bilimleri ve Kimya Öğretmenleri

Fen Bilimleri ve Kimya Öğretmenleri arası Etkinlik ve Materyal Geliştirme Yarışması

ETKİNLİK VE MATERYAL GELİŞTİRME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı Madde-1
Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerler ile ilgili nitelikli ve zengin yeni içerikler üretilmesini sağlamak ve ürünleri eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
Öğretmenlerin 21. yüzyılda temel beceriler; üretkenlik, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,
Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen ve üreten öğretmenlerin gelişmesini desteklemek,
Girişimci öğretmenlere fırsat oluşturmak,
Öğretmenlerin etkinlik ve materyal geliştirme becerilerini desteklemek ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak,

Yarışmanın Dayanağı Madde-2
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

Yarışmanın Kapsamı Madde-3
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, etkinlik ve materyallerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın Konuları Madde-4
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca öğretim programı güncellenen ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okutulan derslerinin kazanım/kazanımlarına uygun olarak geliştirilecek etkinlik ve materyallerden oluşmaktadır.
(Güncellenen öğretim programları ve kazanımlarına http://mufredat.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

Yarışmaya Katılım Şartları Madde-5
1. Yarışmaya resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli fen bilgisi ve kimya öğretmenleri katılabilecektir.

2. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da katılım sağlanabilir.
(Tüm işlemler grup sorumlusu tarafından yürütülecektir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşacaktır.)

3. Yarışmaya en fazla iki etkinlik veya materyal ile katılım sağlanacaktır.

4. Hazırlanacak etkinlik ve materyaller sınıf seviyesine uygun ve belirlenen derslerin kazanım/kazanımlarına yönelik olarak hazırlanacaktır. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

5. Hazırlanan etkinlik ve materyaller şartname doğrultusunda ekteki şablonda hazırlanarak oke.yarisma@orav.org.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.

6. Çalışmalarda dilin doğru ve özenli kullanımına dikkat edilecektir.

7. Etkinlik ve materyallerin hazırlanmasında telif hakkı oluşturabilecek hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Herkesin kullanımına açık öğeler çalışmalarda kullanılabilirken açık olmayanlarda gerekli izinler alınmış olmalıdır. Etkinlik ve materyal oluşturulurken kullanılan kaynaklar belirtilmelidir. Sorumluluk başvuru sahibine aittir.

8. Etkinlik ve materyaller şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemelidir.
Etkinlik ve materyaller hazırlanırken millî ve manevî değerlerimiz göz önünde bulundurulmalıdır. Bu husustaki sorumluluk katılımcıya aittir.

9. Kazanılan ödül okul adınadır. Bireysel hakiddaa edilemez.

10. Yarışmacılar şartnamede belirtilen doğruluk beyanını doldurarak çalışmalarla beraber e-posta olarak göndermelidir.

11. Yarışma kapsamında iletişimimizi sağlayabilmek için kişisel bilgileriniz kullanılacağından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca izniniz alınmaktadır.

12. Başvuru sahipleri hazırladıkları etkinlik ve materyallerin eKampüs üzerinde kaldığı sürece 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)’nun 14’üncü maddesinde düzenlenen “umuma arz salahiyeti”nden doğan yetkileri kullanma yetkisini; FSEK’in 15’inci maddesinde düzenlenen “adın belirtilmesi salahiyetinden doğan yetkileri kullanma yetkisini; FSEK’in 16’ncı maddesinde “eserde değişiklik yapılmasını men etme hakkı” başlığı altında düzenlenen yetkileri kullanma yetkisini; FSEK’in 21’inci maddesinde düzenlenen “işleme
hakkim, eserlerin tercüme edilmesi, film haline sokulması, filme alınması, radyo-TV ile yayına müsait hale getirilmesi, güzel sanat eseri olarak bir şekilden diğer şekle sokulması, bütün veya aynı cinsten eserlerle külliyat haline sokulması, belirli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eser tertibi vb. kullanımları kapsayacak şekilde; FSEK’in 22’nci maddesinde düzenlenen “çoğaltma hakkı”ni; FSEK’in 23’üncü maddesinde düzenlenen “yayma hakkı”nı, kiralamak, ödünç vermek, satmak ve diğer herhangi bir yolla dağıtmak vb. haklarını kapsayacak şekilde; FSEK’in 24’üncü maddesinde düzenlenen
“temsil hakkı”nı, hem doğrudan hem de dolaylı temsil haklarını kapsayacak şekilde; FSEK’in 25’inci maddesinde düzenlenen “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlardan umuma iletim hakkfnı, radyo-TV, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla, dijital iletim ve internet sitesi de dahil olmak üzere yayınlanması, başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması, eser ya da nüshalarının telli ya da telsiz araçlarla satışı ya da diğer biçimlerde umuma dağıtılması, kişilerin seçtikleri
yer ve zamanda erişimini sağlamak suretiyle umuma iletiminin sağlanması haklarını da kapsamak üzere,, sayı, yer, coğrafya ve muhteva kısıtlaması olmaksızın,, üçüncü kişilere devri yetkisini de kapsar şekilde, ve ücretsiz olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabilecek/yayımlanabilecek ve yapacağı çalışmalarda kullanılabilecek şekilde Öğretmen Akademisi Vakfı’na gayri kabili rücu olarak devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Yarışmaya katılanlar bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

14. Ödül töreni İstanbul’da yapılacaktır. Kazanan çalışma sahipleri kendi imkanları ile törene katılacaktır.

Yarışma Yürütme Kurulu Madde-6
Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurulu; Öğretmen Akademisi Vakfı uzman eğitimcilerinden oluşmaktadır.

Yarışma Değerlendirme Esasları
Madde-7
1. Yapılan değerlendirmeler kesindir, değerlendirmeye itiraz edilemez.
2. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.
3. Her çalışma 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Değerlendirme kurulu çalışmaları aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirecektir. Değerlendirmede dikkate alınacak ölçütler:
Kazanıma uygunluk Öğrenci seviyesine uygunluk Kullanılabilirlik/uygulanabilirlik Referans/kaynakçanın belirtilmesi Dilin etkili ve doğru kullanımı Çalışma fotoları Çalışma ile ilgili genel bilgi

Yarışma Ödülleri Madde-8
Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk 5 ‘e giren çalışmaya laboratuvar malzemesi.

Çalışmaları Son Teslim Tarihi 01.05.2020
Çalışmaların Değerlendirilmesi 01.05.2020-14.05.2020
Dereceye Giren Çalışmaları ilan Edilmesi 15.05.2020
Ödül Töreni 23.05.2020/istanbul

Sorularınnız için oke.yarisma@orav.org.tr adresi ile ileitşim kurunuz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here