Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Eğitimi

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Eğitimi

Amaç

Fen bilimleri öğretim programları incelendiğinde; araştıran-sorgulayan, problem çözebilen, etkili kararlar verebilen, yaşam boyu öğrenen ve özgüveni yüksek fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle geleceğin öğretmeni olan fen bilimleri öğretmen adaylarının henüz lisans düzeyindeyken Fen bilimleri öğretim programının temelini oluşturan öğretim programı ve bu program kapsamında kullanılan ve gelecekte programa girme ihtimali olan öğretim strateji, yöntem ve teknikleri üzerinde yetkin olmaları gerektiği söylenebilir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğretim faaliyetleriyle birlikte öğretimde yer alan beceriler hakkında projelere ve bilimsel araştırmalara katılmalarının onların özyeterlilik seviyelerini artırmalarına ve sınıf içerisindeki yetkinlik ve performans düzeylerinin artmasına yol açacağı düşünülmektedir. Yapılması planlanan projeyle; fen bilimleri öğretmen adaylarının programda yer alan önemli öğretim strateji ve yöntemlere yönelik farkındalık düzeylerini arttırmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda çalıştayın amaçları şu şeklide sıralanabilir:

Fen bilimleri öğretmen adaylarına araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme, argümantasyona dayalı öğrenme yöntemi ve fen STEM entegrasyonu eğitimi vererek yetkinliklerini artırmak,
Fen bilimleri öğretmen adaylarına söz konusu öğretim strateji ve yöntemlerini etkin kullanabilmelerini sağlamak,
Fen bilimleri öğretmen adaylarına söz konusu öğretim strateji ve yöntemlerini kullanırken karşılaşabilecekleri güçlükler ve bu güçlüklerin üstesinden nasıl gelebilecekleri hakkında destek vermek
Bu amaçla yapılması planlanan “FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK FEN ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ” çalıştayı sayfamız üzerinden Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan fen bilimleri öğretmen adaylarına duyurulacaktır. Böylelikle fen bilimleri öğretmen adayları arasında öğretme-öğrenme açısından bir paylaşım ağının oluşturulması da sağlanmış olacaktır.

Etkinliğin Kapsamı:

Bu çalıştaya; Türkiye’deki kamu ve vakıf üniversitelerinin fen bilimleri öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 30 öğretmen adayının katılması planlanmaktadır. Projeye katılacak olan fen bilimleri öğretmen adaylarının TÜBİTAK kapsamında yapılan herhangi proje de görev almaya istekli olması, TÜBİTAK ya da başka bir kurum tarafından daha önce düzenlenmiş olan fen öğretiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda herhangi bir eğitime katılmamış olması ve adayların akademik başarı genel not ortalamasının en az 2,5 (4’lük sistemde) olması ya da 75 ve üzeri olması gerekmektedir. Proje kapsamında ele alınacak her bir yeni öğretim yaklaşımı teorik ve uygulamalı gerçekleştirilecek olup, uygulamalı eğitimlerin grup çalışması şeklinde planlanması nedeniyle 30 kişilik bir katılımcı grubu hedeflenmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde İzmir ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin diğer illerinden gerçekleştirilecek başvurular da dikkate alınacaktır. Etkinliğin web sayfamız ) üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir.

8 gün sürmesi planlanan “FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK FEN ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ” kapsamı şu şekildedir:

Fen bilimleri öğretmenlerinin iletişim ve yaratıcılık becerilerini geliştirme,
Fen bilimleri eğitiminde araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenmenin yeri,
Fen bilimleri eğitiminde argümantasyona dayalı öğrenme yönteminin yeri,
Fen bilimleri eğitiminde güncel araştırmalar,
Fen bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim stratejileri ve yöntemleri,
Fen bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim stratejileri ve yöntemlerinin uygulamaları,
Fen bilimleri eğitiminde kullanılan öğretim stratejileri ve yöntemleri ile micro öğretim uygulamaları,
Fen bilimleri eğitiminde STEM entegrasyonu

Not:

Katılımcıların konaklama (3 kişilik odalarda) ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecektir.
Yol ücretleri Katılımcılara aittir.

Diğer Bilgiler:

Çalıştayın hedef kitlesini, Türkiye’deki kamu ve vakıf üniversitelerinin fen bilimleri öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 30 öğretmen adayının katılması planlanmaktadır. Öğretmen adayları seçilirken belirlenen kriterlere dikkat edilecektir. Çalıştayın web sayfamızda ); katılımcı bilgilerini içeren bir başvuru formu yer alacak ve katılımcıların bilgilerine paralel olarak seçimler yapılacaktır. Çalıştay; 21-28 Ocak 2018 tarihleri arasında 8 gün boyunca İzmir ilinde yer alan bir otelde gerçekleştirilecektir.