Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim  Yılı  Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında  Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yada posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İlgililere duyurulur.

ANABİLİM DALI ALES PUAN              TÜRÜYÜKSEK   LİSANS (Kontenjan)KOŞULLARDOKTORA(Kontenjan)KOŞULLAR
ORMAN  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Orman  Ürünleri Kimyası ve TeknolojisiSayısal3Orman End.Müh.bölümü lisans mezunu olmak. 2Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.
Orman  Endüstri Makinaları ve İşletmeSayısal2Orman End.Müh. veya  Mobilya Dekorasyon Bölümü lisans mezunu olmak. 1Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.
Odun  Mekaniği ve TeknolojisiSayısal1Orman End.Müh. Bölümü  lisans mezunu olmak. 1Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.
Orman  Biyolojisi ve Odun Koruma TeknolojisiSayısal3Orman End.Müh. Bölümü  lisans mezunu olmak. 1Orman End.Müh. Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.
ORMAN  MÜHENDİSLİĞİ
Ormancılık  EkonomisiSayısal5Orman Müh., Orman End.Müh. Bölümü lisans mezunu  olmak.1Orman Yüksek Mühendisi olmak.
Orman  BotaniğiSayısal5Orman Müh,Orm.End.Müh,Peyzaj  Mim,Biyoloji,Biyoloji Öğret.Böl.lisans mezunu olmak1Orman Yüksek Mühendisi olmak.
SilvikültürSayısal3Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.1Orman   Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Orman  AmenajmanıSayısal4Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.
Orman  İnşaatı ve TransportuSayısal2Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.1Orman Yüksek Mühendisi olmak.
Ölçme  Bilgisi ve KadastroSayısal2Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.
Orman  Entomolojisi ve KorumaSayısal2Orman Müh.Bölümü yada Ziraat Fakültesi Bitki  Koruma Bölümü lisans mezunu olmak. 1Orman Entomolojisi ve Koruma alanında yüksek  lisans yapmış olmak.
Ormancılık  PolitikasıSayısal21
Havza  AmenajmanıSayısal2Orman Müh. veya Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans  mezunu olmak.
Toprak İlmi  ve EkolojiSayısal2Orman Müh.Bölümü lisans mezunu olmak.
PEYZAJ  MİMARLIĞI
Peyzaj  Planlama ve TasarımSayısal3Peyzaj Mim.,Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık  Böl.lisans mezunu olmak.1Peyzaj Mim.,Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık  Anabilim Dalında yüksek lisans  mezunu olmak.
Peyzaj  TeknikleriSayısal5Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü  lisans mezunu olmak.2Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.
Bitki  Materyali ve YetiştiriciliğiSayısal5Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak.1Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.
MAKİNA  MÜHENDİSLİĞİ
Makina  MühendisliğiSayısal15Makina Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümü veya Gemi Mühendisliği  lisans mezunu olmak 12Makine Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans  mezunu olmak.

 

BAŞVURU KOŞULLARI A- Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları a) Lisans Diplomasına sahip olmak, b) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. c) Lisans genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir. ç) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilir. d) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

B- Doktora Programlarına Başvuru Koşulları a) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, b) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. c) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 70 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından  ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir, ç) İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

C- Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü a) Lisansüstü programlara,  ÖSYM tarafından  yapılan ALES standart puanı  ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından  ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları  bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. b) Yüksek lisans programına başvuran adaylar, değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar.  ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur. c) Adayların yabancı dil  ve yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce yapılır.Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır. ç) Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir.Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınava alınmaz. d) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. e) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve yazılı sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans, Doktora programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi veya bu belgenin Enstitüce onaylı örneği.(Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi) b) Yüksek Lisans programına başvuranlar için Lisans, Doktora programına başvuranlar için Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı örneği. c) Nüfus cüzdanı fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği ç) 2 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun), 1 adet zarf ve iadeli taahhütlü posta pulu d) (ALES) sonuç belgesi aslı veya Enstitüce onaylı örneği. e) (ÜDS) sonuç belgesi aslı veya Enstitüce onaylı örneği.  (Doktora öğrencileri için) f) Öğrenim amaçlı ikamet beyanı g) Erkek öğrenci adayların askerlik durum beyanı

*  Posta yoluyla müracaat edecek adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formunundan çıktı alarak doldurduktan sonra, istenilen belgelerle birlikte en geç 16 Ocak 2013 günü saat 17.30‘a kadar  Enstitümüze ulaşacak biçimde  gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla müracaat eden adaylar sınavlarının yapılacağı gün Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurabilirler.
* Şahsen başvuru yapacak adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formundan çıktı alarak  doldurduktan sonra istenilen belgeler ile birlikte 16 Ocak 2013 günü saat 17.30‘a kadar Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

E- Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınav

Yabancı Dil ve Yazılı sınavlar aşağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.

Yabancı Dil SınavıSaatYazılı SınavSaat
Yüksek Lisans21 Ocak 2013 Pazartesi10:0023 Ocak 2013 Çarşamba10:00
Doktora23 Ocak 2013 Çarşamba14:00

NOT : 1- ) Yüksek lisans ve doktora adaylarından, lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylarla, bu derecelerini Bartın  Üniversitesi dışında yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 2-) Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3- ) Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır. 4- ) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmeyecektir. 5- ) Yüksek Lisans öğrencilerinin yabancı dil sınavı sonucu 22 Ocak 2013 tarihinde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yazılı sınavı sonucu 25 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecektir. 6-) Daha fazla bilgi edinmek için Enstitü Sekreterliğine veya Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna  başvurulabilir. Fen Bilimleri  Enst.Sekr. Tel: [ (0 378) 223 54 23-Öğrenci İşleri Bürosu (0 378)223 54 25]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin