FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) TEMELLİ SORGULAYICI ÖĞRETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Katılımcıların, yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır!

AMAÇ

Ülkemizde 2013 yılında revize edilen yeni fen bilimleri dersi öğretim programında, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Öğretmeni rehber olarak tanımlayan bu yaklaşımda temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin sorular sorarak, araştırarak ve bilgileri analiz ederek verileri yararlı bilgilere dönüştürmesi beklenir. Şüphesiz bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte ortaya çıkan teknoloji ürünleri; sorgulamaya dayalı öğrenme süreçlerinde önemli fırsatlar sağlamıştır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif bir rol alması durumunda teknoloji ürünleri, sorular oluşturma, hipotez geliştirme, veri toplama gibi süreçleri içeren otantik sorgulama faaliyetlerini destekleyebilir. Ancak alanyazına göre teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde pedagojik anlayıştan soyutlanarak istenilen düzeyde verimli olması pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere ayak uydurabilecek bir fen eğitimi için, öğretmenlerin sorgulayıcı sınıf ortamı oluşturmalarının yanı sıra teknolojiyi de bu ortamla etkin bir biçimde bütünleştirmeleri elzemdir. Oysaki son yıllarda ülkemiz okullarına yapılan büyük teknolojik yatırımlara rağmen eğitim teknolojilerinin öğretim sürecine etkili biçimde entegre edilemediği söylenebilir.

Son yıllarda yapılan akademik çalışmalarda, öğretmenlerin öğrenme ortamına teknolojiyi etkili biçimde entegre edebilmelerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi(TPAB) yaklaşımı altında mümkün olabileceği önerilmektedir. Dolayısıyla günümüz öğretmenlerinin TPAB kazanmaları ve böylece teknolojiyi etkili biçimde öğrenme ortamına entegre edebilmeleri için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde, alanlarında teknoloji entegrasyonuna yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebilecek uygulamalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eksiklikleri giderici özelliklerinin sınırlı olması çözümün öğretmen adaylarının hizmet öncesi lisans eğitiminde aranmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile öğretmen adaylarının fen alanına özgü teknolojileri derslerinde kullanabilme ve sorgulayıcı öğretimle bütünleştirebilme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri kazandırmada öğrenme ortamını teknoloji kullanabilecek şekilde düzenleyebilme yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda düzenlenecek etkileşimli etkinlikler ile TPAB temelli sorgulayıcı öğretim uygulamaları hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.Ülkemizde 2013 yılında revize edilen yeni fen bilimleri dersi öğretim programında, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Öğretmeni rehber olarak tanımlayan bu yaklaşımda temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin sorular sorarak, araştırarak ve bilgileri analiz ederek verileri yararlı bilgilere dönüştürmesi beklenir. Şüphesiz bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte ortaya çıkan teknoloji ürünleri; sorgulamaya dayalı öğrenme süreçlerinde önemli fırsatlar sağlamıştır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif bir rol alması durumunda teknoloji ürünleri, sorular oluşturma, hipotez geliştirme, veri toplama gibi süreçleri içeren otantik sorgulama faaliyetlerini destekleyebilir. Ancak alanyazına göre teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde pedagojik anlayıştan soyutlanarak istenilen düzeyde verimli olması pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere ayak uydurabilecek bir fen eğitimi için, öğretmenlerin sorgulayıcı sınıf ortamı oluşturmalarının yanı sıra teknolojiyi de bu ortamla etkin bir biçimde bütünleştirmeleri elzemdir. Oysaki son yıllarda ülkemiz okullarına yapılan büyük teknolojik yatırımlara rağmen eğitim teknolojilerinin öğretim sürecine etkili biçimde entegre edilemediği söylenebilir.

Son yıllarda yapılan akademik çalışmalarda, öğretmenlerin öğrenme ortamına teknolojiyi etkili biçimde entegre edebilmelerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi(TPAB) yaklaşımı altında mümkün olabileceği önerilmektedir. Dolayısıyla günümüz öğretmenlerinin TPAB kazanmaları ve böylece teknolojiyi etkili biçimde öğrenme ortamına entegre edebilmeleri için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde, alanlarında teknoloji entegrasyonuna yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebilecek uygulamalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eksiklikleri giderici özelliklerinin sınırlı olması çözümün öğretmen adaylarının hizmet öncesi lisans eğitiminde aranmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile öğretmen adaylarının fen alanına özgü teknolojileri derslerinde kullanabilme ve sorgulayıcı öğretimle bütünleştirebilme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri kazandırmada öğrenme ortamını teknoloji kullanabilecek şekilde düzenleyebilme yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda düzenlenecek etkileşimli etkinlikler ile TPAB temelli sorgulayıcı öğretim uygulamaları hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.

KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ
Katılımcılar başvurular arasından;
– Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programının son sınıfında öğrenim gören,
– Özel öğretim yöntemleri I dersini başarıyla tamamlamış,
– Akademik not ortalaması 2.70 ve üzeri olan,
öğretmen adaylarından gönüllülük esasına göre, farklı üniversitelere ve not ortalaması yüksek
olanlara öncelik verilecek şekilde seçilecektir.

Başvuru Adresi:  http://ilkogretim.kku.edu.tr/tpabso2015/index.php

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.