FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK TEKNOLOJİ DESTEKLİ İNTERAKTİF ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SORGULAYICI ÖĞRENME ORTAMLARINA UYARLANMASI

02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında Kırıkkale’de yapılması planlanan projenin giderleri TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Başvurular arasından;
Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Programının 4. Sınıfında öğrenim görmekte olan
– Özel öğretim yöntemleri I-II derslerini başarıyla tamamlamış olan,
– Akademik not ortalaması 2.80 ve üzeri olan,
öğretmen adayları arasından gönüllülük esasına göre seçilecektir.

AMAÇ
Ülkemizde 2013 yılında revize edilen yeni fen bilimleri dersi öğretim programında, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Öğretmeni rehber olarak tanımlayan bu yaklaşımda temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin sorular sorarak, araştırarak ve bilgileri analiz ederek verileri yararlı bilgilere dönüştürmesi beklenir. Öte yandan eğitimde FATİH projesinin yürütüldüğü bu günlerde, bilişim teknolojilerinin fen öğretimine sağladığı fırsatlar dikkate alınmalı ve öğrenme ortamlarında teknoloji ürünleri yerini almalıdır. Ancak alanyazına göre teknoloji ürünlerinin öğrenme-öğretme sürecinde pedagojik anlayıştan soyutlanarak istenilen düzeyde verimli olması mümkün gözükmektedir. Bu nedenle etkili bir fen öğretimi için araştırma-sorgulama sürecine teknolojinin entegrasyonu oldukça önemlidir.

Bilişim teknolojisi ürünlerinin sorgulayıcı öğrenme ortamında kullanımı açısından interaktif (etkileşimli) uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Sorgulamaya dayalı öğretimde öğrencilerin katılımını esastır ve bu ise ancak etkileşim yoluyla sağlanabilir. İnteraktif uygulamalar öğrencilerin sorular oluşturma, hipotez geliştirme, veri toplama gibi süreçleri içeren sorgulama faaliyetlerini destekleyebilir ve bilimsel düşüncelerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bazı interaktif uygulamalar ile öğrencilerin sanal ortamda deney yapma, deney düzeneğini kurma ve değişkenleri kontrol etme, ölçme, grafik çizme gibi becerilerine yönelik yeterlikleri geliştirmeleri mümkündür.

Öğrenme sürecinde, öğrencilerin interaktif ve katılımcı ortamlarda yeni kazanımlar elde edebilmeleri için öğretmenlerin teknolojiden yararlanmaları zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda günümüz öğretmenleri öğrencilerine bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri kazandırmada öğrenme ortamını teknoloji kullanabilecek şekilde düzenleyebilme, öğrencilerini yeni teknolojileri kullanmaya yöneltebilme, gerek meslektaşları gerekse öğrencileriyle internet üzerinde interaktif iletişim kurabilme yeterliklerine sahip olmalıdır. Bu yeterliklerin sağlanması ve böylece öğrenme ortamında görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi öğretmenin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinde yapılmaktadır. Ancak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin eksiklikleri giderici özelliklerinin sınırlı olması çözümün öğretmen adaylarının lisans eğitiminde aranmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile öğretmen adaylarının kendi interaktif etkinliklerini hazırlayabilme ve sorgulayıcı öğrenme ortamlarına uyarlayabilme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri kazandırmada öğrenme ortamını teknolojiyi kullanabilecek şekilde düzenleyebilme ve internet üzerinden iletişim kurabilme yeterliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Uğur SARI Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sacit KÖSE Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet BACANAK Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Harun ÇELİK Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARTUN Yüzüncü Yıl Üniversitesi

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Mehmet KUTLU Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alipaşa AYAS Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÖKDERE Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Salih Ateş Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Özden TEZEL Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay AKBAŞ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Erman YÜKSELTÜRK Kırıkkale Üniversitesi

iletişim: usari05@yahoo.com