Fen Bilgisi Eğitimi Programı Öğrencileri İçin Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Kursu-1

AMAÇ

Fen Bilimleri Dersi Öğretmen adaylarının fen eğitiminde güncel yaklaşımlar (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi, Argümantasyon, Araştırma-Sorgulama Yoluyla Fen Öğretimi, Proje Tabanlı Öğrenme, Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğrenme ve Alan Gezisi) konularında teorik olarak bilgilendirilmelerini, uygulamalar yapmalarını, ilerideki mesleki yaşantılarında çalışmalar yapmalarını, çalışmalarını yönlendirmelerini ve böylece bilimsel yönden gelişmelerini sağlamak.

KAPSAM

Bilginin tamamı yerine temel düzeyde edinimini temel alan, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya çalışan ve öğrenenleri teknoloji desteğinde işbirliği yapmaya sevk eden 21. yüzyıl becerileri günümüzde ön planda tutulmaktadır. National Research Council (2012) tarafından “A Science Framework for K-12 Science Education” temelinde geliştirilen “Next Generation Science Standards” (NGSS) gereklilikleri, PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizde fen eğitiminin durumu ve 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının beklentileri fen eğitiminde yeni yaklaşımları kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. Öğretmen adayları lisans programlarında bu yaklaşımları çeşitli dersler altında incelemiş olmalarına rağmen uygulamaya yeterli zaman ayrılmadığı için teorinin pratiğe yansıtılamadığı düşünülmektedir.
Bu etkinlik (kurs) fen eğitiminde son zamanlarda ön plana çıkan ve kullanılması beklenen yaklaşım/yöntem/tekniklerin (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi, Argümantasyon, Araştırma-Sorgulama Yoluyla Fen Öğretimi, Proje Tabanlı Öğrenme, Okul Dışı Ortamlarda Fen Öğrenme ve Alan Gezisi) öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı bir şekilde öğretilmesini içermektedir. Kursta uygulamaya özellikle vurgu yapılmış ele alınan yaklaşım ile ilgili her bir oturumun üçte biri teoriye, üçte ikisi uygulamaya ayrılmıştır. Bu nedenle kurs programının tamamı göz önünde bulundurulduğunda %65’lik bölüm uygulamayı % 35’lik bölüm teoriyi içermektedir.

Yapılan alanyazın incelemesi çerçevesinde son zamanlarda ön plana çıkan 11 yaklaşım/yöntem/teknik belirlenmiş ve bunlar aşağıda sıralanmıştır.

1- Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi
2- Argümantasyon
3- Araştırma-Sorgulama Yoluyla Fen Öğretimi
4-Proje Tabanlı Öğrenme
5-Okul Dışı Öğrenme Ortamları/Alan Gezileri
6-Sosyo Bilimsel Konular
7- Bilimin Doğası ve Öğretimi
8- Robotik
9- Probleme Dayalı Öğrenme
10-Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi
11-Bilimsel Süreç Becerileri Yaklaşımı

Listede yer alan yaklaşım/yöntem/tekniklerin tamamının bir etkinlikte öğretilmesi zor görüldüğü için kursun iki aşamaları olarak uygulanması planlanmaktadır. Birinci aşamayı oluşturan bu etkinlikte yukarıda sıralanan ilk beş yaklaşımın öğretilmesi hedeflenmektedir. Geriye kalan altısının ise ikinci kursta uygulamaya ağırlık verilerek ele alınması düşünülmektedir.
Her bir yaklaşım/yöntem/tekniğin öğretimi için o alanda uzmanlaşmış akademisyenlerin seçilmesine dikkat edilmiştir.

Birinci kurs katılımcı sayısının yüksek olması nedeniyle eş zamanlı iki oturum şeklinde yürütülecektir. Bu nedenle katılımcılar iki şubeye ( A ve B şubesi) ayrılmış ve her bir şube için kurs programı ve içerik ayrı ayrı sunulmuştur.

http://fenegitimi.com/projetrabzon