FARKLI ORTAMLARDA YETİŞEN ZEYTİN AĞACI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

FARKLI ORTAMLARDA YETİŞEN ZEYTİN AĞACI (OLEA
EUROPAEA L.) YAPRAKLARINDAKİ AĞIR METAL
BİRİKİMİ İLE KİRLİLİĞE BAĞLI MORFOLOJİK
FARKLILAŞMANIN BİYOİNDİKATÖR OLARAK
KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Öğrenci: NİL ERDOĞAN Öğrenci: NAZ ERDOĞAN
Danışman: GÖZDE SARIOĞLU

Bitkiler, yetiştikleri ortamdaki çevresel değişimleri hem morfolojik hem
de fizyolojik olarak yansıtan biyoindikatör canlılardır. Bu çalışmada,
zeytin (Olea europaea L.) yapraklarındaki ağır metal birikimi ile kirliliğe
bağlı morfolojik farklılaşmanın biyoindikatör olarak kullanılabilirliği
araştırılmıştır. 2019 yılı Ekim ve Kasım aylarında, Marmara (Gemlik;
Bandırma ) ve Kuzey Ege (Edremit) olmak üzere üç farklı örnekleme
alanındaki zeytin ağaçlarından toplanan yaprak örneklerindeki ağır
metal [Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Bakır (Cu)] birikimi
İndüktif Eşleşmiş Plazma- Optik Emisyon Spektrometre (ICP- OES)
tekniği ile belirlenmiştir. Buna göre, yapraklardaki bazı ağır metal (Pb,
Cu) birikiminin, trafik ile sanayi ve fabrika kuruluşlarına yakın olan
örnekleme alanlarında (Gemlik, Bandırma) daha yüksek olduğu
gözlenmiştir. Yapraklar arasındaki morfolojik farklılaşma ise, Elliptic
Fourier Analizi (EFA) ile belirlenmiştir. Sonuçlara göre, Bandırma ve
Edremit’ten toplanan yaprak örnekleri, kendi aralarında benzerlik
gösterirken, Gemlik’ten toplanan yaprak örnekleri %96’lık oranla diğer
iki alan yapraklarından morfolojik olarak farklılık göstermiştir. Elde
edilen sonuçlar, Gemlik örneklerinde gözlenen morfolojik farklılaşmaya,
bölgedeki ağır metal kaynaklı çevresel kirliliğin neden olabileceğini
göstermektedir. Sonuç olarak, çevre kirliliğinin evrensel sorun haline
dönüştüğü günümüzde; ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan önemli
ürünlerden biri olan zeytin yaprağındaki ağır metal birikimi ile
morfolojik farklılaşmanın, biyoindikatör olarak kullanılabilirliği
sonucuna varılmıştır.