eTR Ödülleri

TÜSİAD ve TBV, ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunacak bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek 2003 yılında “eTR Ödülleri”ni oluşturmuşlardır.

“eTR Ödülleri” ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimler in kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve özendirilmesi ile bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, kamu kurumlarının eDevlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmalara başlaması ve bunu sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu dönüşümden doğrudan etkilenecek toplumun bireylerinin, dönüşümü doğru algılamalarını sağlamak üzere bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Ödül Kategorileri:

Kamu kurumlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dahil) yönelik kategoriler:

a) Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin kullanıcıların erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

b) Kamudan İşdünyasına eHizmetler Kategorisi: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden iş dünyasının (hedef kitlenin) erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.
c) Kamudan Kamuya eHizmetler Ödülü: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli (interaktif) olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin diğer hedef kamu kuruluşlarının erişimine sunulması, devletin birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısaltması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.

Yerel Yönetimlere ve/veya yan kuruluşlarına yönelik kategoriler:

Değerlendirme ve ödüllendirme sürecinde nüfusu, maddi kaynakları ve idari kapasiteleri çok farklı olan belediyeleri aynı kategoride değerlendirmek yerine, belediyeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak üç farklı grupta değerlendirilecektir. Bu kategoriler oluşturulurken kullanılan ölçütlerin, var olan yasalar ve bu yasalarda belediyelere verilen görevlerle uyum içinde olması hedeflenmiştir.

Alt sınır olan 5.000 nüfus, belediye olabilme alt sınırıdır (5393 Sayılı Belediye Kanunu, Madde 4). Orta Ölçekli Belediye kategorisinde alt sınır olan 50.000 ise belediyelere verilen stratejik planlama, kadın ve çocuklara yönelik koruma evleri açma gibi birçok yetki ve görev için kanunen belirlenmiş bir sınırdır (Belediye Kanunu, Madde 14 ve 41). Büyük Ölçekli Belediye kategorisinde alt sınır olan 750.000 nüfus, kanunen Büyükşehir Belediyesi olabilme sınırıdır (5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Madde 4).

ç) Küçük Ölçekli Belediye
• Nüfusu 5.000-50.000 kişi arası olan belediyeler
d) Orta Ölçekli Belediye
• Nüfusu 50.000-750.000 kişi arası olan belediyeler
e) Büyük Ölçekli Belediye
• Nüfusu 750.000’den fazla olan belediyeler

** Özel Ödül: Yukarıda sıralanan kategorilere uymayan ancak modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimsemiş uygulamalar ayrıca ‘özel ödül’ kategorisi dahilinde değerlendirilecektir.
Başvuru Koşulları ve Açıklamalar

a)“Kamudan Vatandaşa eHizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler”, “Kamudan Kamuya eHizmetler” ve “Yerel Yönetimler” kategorilerinde yapılacak başvurular için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

1. Ödüle aday olabilmek için başvuru esastır.

2. Ödüller, kamu kurumlarının (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkez veya taşra teşkilatlarındaki uygulamalarına, yerel yönetimlerin eYerel Yönetim uygulamalarına, kamu kurumlarının diğer kamu kurumlarıyla aralarındaki uygulamalara verilecektir.

3. eDevlet uygulamalarının etkin (aktif)ve/veya etkileşimli (interaktif) bir işlev yerine getirmesi temel koşuldur. Yalnızca bilgilendirme amaçlı, edilgen (pasif) uygulamalar ödüllerin kapsamı dışındadır.

4. Başvuru sahipleri kamu sektörünün (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkez veya taşra teşkilatı, yerel yönetimin kendisi veya herhangi bir yan kuruluşu olmalıdır.

5. Uygulamaların, tamamen işler durumda ve halen kullanımda olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen tasarım ve geliştirme aşamasında bulunan uygulamalar ödüle başvuramazlar.

6. TÜSİAD-TBV eTR Ödülü’nü almış olan uygulamaların ödüle tekrar aday olabilmeleri için uygulamadaki gelişmeleri ve farklılıkları belirtmeleri gerekmektedir.

7. Başvurular 4 Temmuz 2011 tarihinde başlayacak ve 7 Ekim 2011 tarihinde saat 17:00’de tamamlanacaktır. Başvurular için gerekli formlar www.etrodullleri.org adresinde bulunmakta olup, başvurular [email protected] adresine mail yoluyla online olarak yapılabilecektir.

8. Başvuru formları üç adettir. Form 1 idari ve temel bilgileri içermektedir. Bu bölüm değerlendirme ölçütleri açısından göz önüne alınmayacaksa da başvurunun geçerli olması için doldurulmalıdır. Form 2 ise ana başvurudur ve değerlendirme için kullanılacaktır. Başvurular aşağıdaki Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir. Form 3 ise proje hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için hazırlanmış olup, aşağıda verilen Değerlendirme Ölçütleri kullanılarak değerlendirilecektir. Form 3 ise proje hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için hazırlanmış olup, aşağıda verilen Değerlendirme Ölçütleri bağlamında puanlamaya bir etkisi olmayacaktır. Yalnız Özel Ödül’e başvuracak projeler için Form 1 ve Form 2’nin doldurulması yeterlidir.

9. Başvuruya konu olan uygulama ile ilgili 4.000 ila 10.000 kelime arasında bilgi verilmesi değerlendirme açısından uygun olacaktır. Uygun görülen bölümlerde tablolar, grafikler, şekiller ve resimler kullanılabilir.

 

Ödül kategorilerine yapılacak başvurular on-line olarak [email protected] adresine 7 Ekim 2011 tarihine kadar gönderilebilir.

Başvuru formu için tıklayınız .

Önemli tarihler

4 Temmuz 2011 Ödül başvurularının başlaması
7 Ekim 2011 Ödül başvurularının kabulünün son günü
14 Kasım 2011 Finalistlerin açıklanması
Aralık 2011 Ödül kazanan uygulamaların açıklanması ve ödül töreni

Kongre ve Ödül Sekreterliği

Yasemin AVCI
TÜSİAD
Meşrutiyet cad. No: 46
Tepebaşı, İstanbul
Tel: (0212) 249 19 29 / 112
Faks: (0212) 249 13 50
e-posta: [email protected]
www.etrodulleri.org