ESERE SAYGILI KORSANA KARŞIYIZ ADLI SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI

ANKARA İLİ İLKÖĞRETİM ve ORTAÖĞRETİMLER ARASI

“ESERE SAYGILI, KORSANA KARŞIYIZ” ADLI SLOGAN VE LOGO YARIŞMASI

KAPSAM VE AMAÇ : “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” adlı korsanla ilgili slogan ve logo yarışması projesi, İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölbaşı Anadolu Lisesi’nin işbirliği çerçevesinde şekillenen; eser kavramını öğrencilere öğretmek ve halkımızı özellikle de Ankara’da okuyan İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileriyle beraber Eğitim-Öğretim çalışanını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanuna göre her türlü korsana karşı bilinçlendirmeyi amaçlayan birinci boyutu bilgilendirme seminerleri; ikinci boyutu korsanla ilgili slogan ve logo yarışması olan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Amacımız, bu seminerler ve yarışmayla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun öğrencilere anlatılması, telif hakları konusunda toplumsal bilinç düzeyinin geliştirilmesi, Türkiye’de telif hakları uygulamasının Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla mukayese edilerek ülkemizdeki telif hakları standartlarının gelişimine katkı sağlanması ve korsanın zararlarını anlatılarak korsanla mücadele edilmesidir. Özellikle korsanla ilgili logolardan dereceye girecek olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir teklifle bildirilecek ve korsana karşı çıkacak okullar ve eğitimciler adına okullara “korsana karşı olunduğunu anlatan” bir bayrak asılması öngörülmektedir.

Bu proje ile çocuklarımız ve gençlerimiz, bugün ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya bulunduğu telif hakkı ihlalleri ve korsan konusunda bilinçlenecek ve bu konuda duyarlılıkları gelişecek hayat karşısındaki duruşlarını sağlamlaşacak; Atatürk’ün hedefine, ilkelerine uygun birer yurttaş olarak O’nun  “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyetimizi emanet olarak üstlenecek öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inancımız tamdır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu, eseri ve eser sahiplerinin maddi ve manevi hakları koruma altına bir kanun olmakla birlikte toplum tarafından çok da bilinmediği bir gerçektir. Bu proje ile özellikle Ankara’daki öğrencilerin okullarda verilecek seminerlerle telif hakkı ve korsan konusunda bilinçleneceği, sanatçının ve eserlerin korunacağı, yapılan yarışma ile öğrencilerin ödüllendirileceği, esere ve emeğe saygının oluşacağını ve ülkemiz açısından vergi kaybının önleneceği düşünüyoruz.

            Amaçladığımız hedeflere ulaşma yolunda, “Esere Saygılı, Korsana Karşıyız” projesine katılan ve katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi, yardım ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimizi, velilerimizi, eğitime hizmet veren çalışanları kutlar, herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.
KATILIM KOŞULLARI:
1.Yarışmaya 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ili içinde İlköğretim ve Ortaöğretimde okumakta olan öğrenciler katılabilir.
2.Yarışmaya her okuldan en çok 3 öğrenci katılabilecektir.
3. Katılımcı öğrenciler hem slogan hem de logo yarışmasına katılabilir. Logolar renkli de olabilir.
4.Slogan ve logolar Okul Müdürlüğünün resmi yazıları ile İLESAM’a gönderilecektir.
5.Slogan ve logolar öğrencilerin kendi ürünleri olacaktır ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
6. Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
DEĞERLENDİRME :
1. Slogan ve logolar, İLESAM tarafından oluşturulacak ön seçici kurul tarafından ön elemeden geçirilecek daha sonra asıl seçici kurul tarafından dereceye girenler belirlenecektir.
2. Yarışma sonunda dereceye giren ve katılan eserler kitaplaştırılabilir. Katılımcılar eserleri hakkında herhangi bir telif ücreti istemeyeceklerini yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılır.
3.Asıl Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşur:
Mehmet Nuri PARMAKSIZ (İLESAM Genel Başkanı)
Ümit KARABULUT (Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü)
Dursun YEŞİLOVA (Gölbaşı Anadolu Lisesi Müdürü)
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (İLESAM Genel Başkan Yrd.)
Cemal TUZCUOĞULLARI (İLESAM Genel Muhasibi)
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
İlter YEŞİLAY
Pehlivan UZUN
Arif BÜK
Mustafa FİRENGİZ
Hakan YILMAZ

YARIŞMA TAKVİMİ  :
1. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan 2012’dir.
2. Yarışma sonuçları 25 Nisan 2012 tarihinde www.ilesam.org.tr adresinde açıklanacak ve ödül töreni 26 Nisan 2012 Dünya Telif Hakları gününde düzenlenecektir.
YARIŞMAYA KATILIM BİÇİMİ :
Okullar yarışmaya katılacak öğrencilerin slogan ve logolarını resmi yazı ile İLESAM’a (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)  gönderecektir. İLESAM Adres: İzmir 1. Cadde, No:33/16, Aydın Apartmanı, Kat:4, Kızılay/Ankara Tel:419 49 38-Belgeçer:419 49 39

SLOGAN VE LOGO DALINDA ÖDÜLLER :
BİRİNCİYE              : Laptop Bilgisayar + Kitap Seti
İKİNCİYE                 : Netbook Bilgisayar+Kitap Seti
ÜÇÜNCÜYE             : Dijital Fotoğraf Makinesi +Kitap Seti

 
Eser, Eser Çeşitleri

ESER NEDİR ?
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.
Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için;

a. Sahibinin hususiyetini taşıması,
b. Şekillenmiş olması,
c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanın sonucu olması gerekmektedir.

            Hukukumuzda eser sahipliği, eserin yaratılması ile kazanılmış bulunmaktadır. Yani, hakkın kazanılması için, ( sınai haklarda olduğu gibi ) herhangi bir makama tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber, 5846 sayılı Kanunun 13 cü maddesinde bir kayıt ve tescil sistemi yer almaktadır. Maddeye göre; filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcılarış, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla, sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar. Aynı maksatla, eser sahiplerinin talebi üzerine, bu Kanun kapsamında korunan tüm eserlerin kayıt ve tescili yapılabilir, mali haklara ilişkin yararlanma yetkileri de kayıt altına alınabilir.

           Bugünkü uygulamada, müzik ve sinema eserleriyle bilgisayar oyunları için ticari dolaşıma sunulmadan önce kayıt ve tescili yapılmaktadır. Ancak yeni değişiklikten sonra, ilgili Yönetmeliğin de bir an önce yürürlüğe girmesinden sonra diğer eserlerin de tescil edilmesi beklenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tescil, başvuru sahibinin beyanına müstenit yapıldığından, Bakanlığın tescil işlemlerinden doğan bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak, kayıt ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan mali ve manevi haklara ilişkin yanlış beyanda bulunanlar, 5846 sayılı Yasadaki hukuki ve cezai müeyyidelere tabidirler.

ESER ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?
Kanunumuzda belirlenmiş olan eser kategorileri şunlardır:
İlim ve Edebiyat Eserleri
Güzel Sanat Eserleri
Musiki Eserleri
Sinema Eserleri
 Veri Tabanları

İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİ
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.
• Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler,
• Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; (Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)
• Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;
• Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya’ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,
GÜZEL SANAT ESERLERİ

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir.
 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzda, estetik değere sahip olan;
 Yağlı ve sulu boya tablolar,
 Her türlü resimler, desenler, pasteller,
 Gravürler, güzel yazılar ve tezhipler,
 Kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi.
 Heykeller, kabartmalar ve oymalar.
 Mimarlık eserleri.
 El işleri ve küçük sanat eserleri,
 Minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri,
 Tekstil, moda tasarımları.
 Fotografik eserler ve slaytlar,
 Grafik eserler,
 Karikatür eserleri,
 Her türlü tiplemeler,

MUSİKİ ESERLERİ
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda, her nevi sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri olarak kabul edilmiştir.

SİNEMA ESERLERİ
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi, sinema eseri olarak kabul edilmiştir.

İŞLENMELER ve DERLEMELER
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler işlenme ve derleme eser olarak kabul edilmiştir.

Tercümeler,
Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi,
Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması,
 Musiki aranjman ve tertipleri,
Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması,
Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması,
Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde seçme ve toplama eserler tertibi,
Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.),
Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,
Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya her hangi bir değişim yapılması,
Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanlarıdır. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde ulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez)
İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler.

Korsan ve Kaçak Nedir?
İki kavramı birbirinden ayırmak gerekmektedir.

a) Kaçak yayın: Bir yayınevinin, aralarında bir sözleşme bulunan çevirmenden, yazardan veya eserin malî hak sahibinden izinsiz olarak bir eseri çoğaltmasına verilen isimdir. 3.000 adet basılacağı söylenen bir kitabın 10.000 adet basılması bu suça örnektir. Burada “Özel Hukuk” alanında sözleşme taraflarından birinin diğeri aleyhine sözleşme hükümlerini ihlal etmesi söz konusudur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda hak sahibinin şahsî takibini gerektiren ihlaller kapsamında ele alınmıştır.

b) Korsan yayın: Yayıncılık alanında korsan yayın, bir eserin, sahibinden ve basım haklarını devrettiği yayınevinden izinsiz olarak çoğaltılmasıdır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki düzenlemelere göre “Kamu Hukuku” alanında değerlendirilmiştir. Hem çevirmenin, yazarın ya da malî hak sahibinin, hem yayınevinin hem de devletin hakları gasp edilmektedir. Korsan yayın dört şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Tıpkı basım: Bir yayınevinin bastığı bir kitabın bir benzerinin izinsiz olarak çoğaltılması söz konusudur. Burada kitabın kapağı ve içindeki bütün bilgiler orijinalinin aynıdır. En çok rastladığımız yöntemdir. Sokakta satılan kitapların büyük bir çoğunluğu böyledir.

Başka yayınevi adı altında: Bu yöntemde, yayın hakları bir yayınevine ait olan bir eserin varolan başka bir yayınevi tarafından basılması söz konusudur. Genellikle korsan baskıyı yapan yayınevi kendi sayfa düzenini, kapak tasarımını ve kendi adını kullanır.

Fotokopi yoluyla: Özellikle ders kitapları ve referans kitapların korsan yayını bu yolla gerçekleşir. Daha çok üniversitelerin etrafında ve bazen de içinde bulunan fotokopi dükkânları ders kitaplarını ve yardımcı kitapları korsan olarak çoğaltırlar. Tekniğinin farklı olması dışında, tıpkı basımdan hiçbir farkı yoktur.

İnternet yoluyla: Yaygınlığı son zamanlarda giderek artan bir yöntemdir. Bazı internet siteleri ücretsiz ya da küçük bir ücret karşılığında, yayın hakları kendilerinde olmayan kitapları okumanıza izin verirler.

Cezalar

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre yasal olarak üretilmiş ve bandrollü de olsa her tür kitabın yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır.

Bu yerlerde yasal ve bandrollü kitap satanlara 3.000 TL. idarî para cezası verilecektir. Aynı yerlerde bandrolsüz ve korsan kitap satanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5.000 TL.’den 50.000 TL.’ye kadar ağır para cezası veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisi birden verilir. Ayrıca, yasal hak sahibinin tazminat davası açma hakkı vardır.

Herhangi bir biçimde yetkilileri yanıltarak bandrol alan, bandrolleri amacı dışında kullanan kişiler hakkında, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 20.000 TL.’den 200.000 TL.’ye kadar ağır para cezası veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisi birden verilir.

Sahte bandrol imal eden, kullanan, sahte bandrolden ticarî menfaat sağlayan kişiler hakkında, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 50.000 TL.’den 250.000 TL.’ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisi birden verilir.

Korsan yayın satanları ihbar etmek için belediye zabıtası, polis ve jandarmaya Meslek Birliğimize ve Meslek Birliğimize başvurulabilir.

Sayılan suçları kasten işleyenler hakkında suçüstü hükümleri uygulanır ve şahsî dava takibi gerekmeksizin kamu davası açılır.

Korsan Yayın Suçunu Takiple Sorumlu Yetkililer Kimdir?

Kanuna göre, yetki alanlarına göre belediye zabıtası, işgaliye karşılığı dahi olsa, sokakta kitap satışına izin veremez ve açılmış olan tezgâhları da toplar.

Polis ve jandarma kuvvetleri de gördüğü yerde korsan yayın satışına müdahale etmekle yetkili ve sorumludur. Her iki durumda da zanlılar ve kitaplar toplanarak yasal kovuşturma için Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edilir.

Korsan Çeşitleri

KORSAN (Yasadışı) OLARAK ÜRETİLEN NÜSHALARIN ÖZELLİKLERİ, SATIŞ USULLERİ VE KORSANLIK ÇEŞİTLERİ

Genel Olarak Korsan ürünler ;

– ya alenen yol, cadde, meydan ve sokaklarda seyyar tezgahlarda satılmaktadır.

– ya alenen dükkanlarda raflarda satılmaktadır.

– ya yol, cadde, meydan ve sokaklarda bir takım seyyar satıcıların elinde bir iki nüsha halinde numune olarak bulundurularak, satış mekanına uzak bazı depolarda gizli olarak satılmaktadır. (Bu satış tipinde korsan ürün satan şahıs elindeki numuneleri alıcıya göstererek asıl nüshaların olduğu depoya alıcıyı bizzat davet etmekte ve götürmektedir. Satış işlemi bu depoda tamamlanmaktadır.)

– ya da dükkanların gizli raflarında veya bölümlerinde saklanarak talep ile satılmaktadır.

Korsan çeşitleri genel olarak şöyledir :

1. Bandrolsüz eserler

2. Sahte bandrollü eserler

3. A eserine alınan bandrollerin B eserinde kullanılması

4. Esere ekleme ve çıkarmalar yapılması

5. Ucuz seri olarak piyasaya sürülen kasetlerin içinin silinerek, kartonetinin değiştirilmesi suretiyle piyasaya tekrar sürülmesi

6. Eserlerin işaret ve rumuzlarının bulunmaması (Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde)

KORSANIN ZARARLARI

• Kayıt dışı ekonomi sebebiyle Devletin trilyonlarca lira vergi kaybı olmaktadır.

• Korsan’dan gelen yüksek miktardaki para, organize suç örgütlerine gitmekte ve yasadışı işlerin finansmanında kullanılmaktadır.

• Eser sahipleri, yaratıcı emeklerinin karşılığını alamadığı  “Yaratıcılık” engellenmektedir.

• Korsanın önlenememesi, yabancı sermaye yatırımın önündeki en büyük engellerden biridir.

• Uluslararası platformda saygınlığımızı zedelemesi yanında çeşitli (kotalar, ticaretin engellenmesi gibi) müeyyidelerle karşılaşılmaktadır.

• Ülkenin gerek ekonomisi ve gerekse kültür hayatı için vazgeçilmez olan müzik, sinema, ilim/edebiyat sektörlerinin uluslararası alanda rekabet şansını, gelişimini, bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engellemekte ve imkânsız hale getirmektedir.

• Bilgi toplumunun en önemli itici güçlerinden olan yazılım sektörü gelişememektedir.

• Ekonomik gücü son derece zayıf olan yerli sektörler durma noktasına gelmek ve yerli üretim yapılamadığından İthalata büyük bedeller ödenmektedir.

• Bilgi toplumu / Bilgi ekonomisinin yarattığı yeni üretim şekli, bilgiye dayalı katma değeri yüksek ürünlerden oluşmaktadır ki, bunların tamamı “fikri haklar” korumasına muhtaçtır. Bu koruma sağlanamadığında, ülkemizin tarım/sanayi toplumu/ekonomisi çerçevesindeki üretimi değişmeyecek ve ihracat açığımız gün geçtikçe artacaktır.

TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

İLESAM GENEL MERKEZİ
 
Adres : İzmir 1.Cad. No: 33/16  Aydın Apartmanı, Kat:4  Kızılay / ANKARA
Tel : 0 312 419 49 38
Fax : 0 312 419 49 39
e-mail : [email protected]