Erzurum İspirli Kadızade Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu

ADIZÂDE MEHMED EFENDİ İLE İLGİLİ YAPILMASI PLANLANAN TEBLİĞLER
“Kadızade Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti ve İlmi Kişiliği”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Kelami Yönü”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Va’d ve Vaid Risalesinin Edisyon Kritiği”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Mümeyyizetü Mezhebi’l-Maturidiyye an Mezhebi’l- Ğayriyye adlı risalesinin tenkitli neşri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin “Kaşifü’l-Ahvali’l-Mevta ve’l-Berzah Risalesi Bağlamında Ölüm ve Berzahla İlgili Görüşleri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Şerhu Ravzati’l-Cennat Bağlamında Kelam Şerhçiliği” (102 vr.)
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Şerhu Risaleti’t-Tevhid (Risaletü’l-Fethiyye fi Şerhi Risaleti’t-Tehliliyye) Edisyon Kritiği”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Fıkıhçılığı”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Bahru’l-Fetvasının Osmanlı Fetva Geleneğindeki yeri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Bahru’l-Fetava’daki Usulcülüğü”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Selam Konunun Fıkhi Furuatı”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risale fi’l-Fark beyne hadisi’l-Kudsiyye ve’l-Kur’an risalesinin edisyon kritiği”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin er-Risaletü’s-Sa’diyye adlı risalesi ve uğursuzluk hadisi”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Hz. Ali’nin Faziletiyle İlgili Risalesi”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Astrolojideki Yeri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risaletün fi Saati’n-Nahsiyye ve’s-Sa’diyye adlı tercüme eseri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risale fi Beyani Buyuti’s-Seba’ti’s-Seyyare adlı tercüme eseri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Astronomi Yeri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risale fi Saati’l-Büst risalesinde astronomi”
“Kadızade Mehmed Efendi: Kıladetü’l-Mercan adlı eseri ve Cinler Alemi”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Tasavvuftaki Yeri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risale fi’z-Zikr’i edisyon kritik”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risale fi Hasedi’l-Mezkur fi Tarikat-i Muhammediyye adlı risalesinin tenkitli neşri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Risale-i Melheme adlı Luğaz türü eseri”
“Kadızade Mehmed Efendi’nin Kur’an İlimlerindeki Yeri”
“Kadızade Mehmed Efendi’de Vaz Kavramının İslam Geleneğindeki Kullanımları: Risale fi’l-Vaz
“Kadızade Mehmed Efendi’nin İspir’de yaptırdığı Medrese: Kadıoğlu medresesi”

İSPİRLİ ÖMER EFENDİ İLE İLGİLİ YAPILMASI PLANLANAN TEBLİĞLER
“Ömer b. Ali el-İspiri: Hayatı, Eserleri, İlmi Kişiliği ve Şahsiyeti”
KELAMİ YÖNÜ
“Ömer Efendi’nin Süruru Kalbin Nazirin adlı eseri ve Peygamber Mucizeleri”
“Ömer Efendi’nin Risale fi’l-Havarik’i ve Beşer düzeyindeki Harikü’l-Adeliklerin Tasnifi”
DİLCİLİĞİ
“Ömer Efendi: Dilciliği”
“Ömer Efendi: Raciye’l-Maksud Mübeyyinü’l-Lübub bağlamında Aksam-ı Seba’dan muzaf mehmuz ve mu’tel fiiler”
“Ömer Efendi: Lübbü’t-Tasrif bağlamında Muhtasar Sarf taksimi”
“Ömer Efendi: Hayatı: Temyizü’l-Ebvab”
“Ömer Efendi: Hayatı, Risale fi’t-Tenis Bağlamında Arapçada Müenneslik Konusu”
“Ömer Efendi: Tenazüu’l-Fi’leyn fi ismin zahirin bahsi”
“Ömer Efendi: Muzaf fiilde idğam çeşitleri”
“Ömer Efendi: Furuk Alanı ve Hamd-Sena-Şükür-Medh Kavramları arasındaki Farklar”
MANTIK
“Ömer Efendi: Mantık Risaleleri bağlamında Mantık İlmindeki Yeri”
“Ömer Efendi: Muinü’l-İhvan fi’l-Mantık adlı eserinin edisyon kritiği”
TARİHÇİLİĞİ
“Ömer Efendi: Ferhatü’l-Fuad Adlı Eseri Bağlamında Tarihçiliği”
FIKIHÇILIĞI
“Ömer Efendi: Fıkıhçılığı”
“Ömer Efendi: Feraiz Risalesi”
“Ömer Efendi: Zekatü’l-İbil Risalesi”
“Ömer Efendi: Zekatü’l-Bakar Risalesi”
“Ömer Efendi: Menasikü’l-Hac Risalesi”
TEFSİRCİLİĞİ
“Risaletü’l-Cudiyye fi’l-Ayeti’n-nuhiyye: Tenkitli neşir”
TASAVVUFÇULUĞU
“Ömer Efendi’nin Tasavvufi Yönü”
“Ömer Efendi: Risale fi’l-Muteberat: Menakibi Badi’z-Zevat”
“Ömer Efendi: Husunu’l-Metalib fi’t-Tasavvuf”
“Ömer Efendi: Cemu’l-Mearib”
“Ömer Efendi: Ferhu’z-Zahidin”
“Ömer Efendi: Muhhu’d-Deavat”
“Ömer Efendi’nin Ferhatü’l-Füadına ve Keşfu’t-Takriz’ine Yazılan Takrizler”

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK (Atatürk Üniversitesi Rektörü)

SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. M. Sadi ÇÖĞENLİ (Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Davut YAYLALI (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Mustafa ARIK (Atatürk Üniversitesi Genel Sekreteri)

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Ömer KARA (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Okt. Zeki KOTAN (Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü)

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ömer Kara (Koordinatör)
Prof. Dr. Uğur Yavuz
Prof. Dr. M. Dursun Kaya
Doç. Dr. Mustafa Arık
Doç. Dr. Resul Öztürk
Doç. Dr. Murtaza Köse
Yrd. Doç. Dr. İsmail Bulut
Yrd. Doç. Dr. Ali Güllüce
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Hilal Kalkandelen
Yrd. Doç. Dr. Reyhan Keleş
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Göktaş
Okt. Zeki Kotan
Okt. Üsmetullah Sami
Ar. Gör. Fatih Turay
Ar. Gör. Muhammed Koçak
Ar. Gör. Ali Şimşek
Ar. Gör. Ahmet Çakmak
Ar. Gör. Kevser Özdoğan
Ar. Gör. Muhittin İğde
Ar. Gör. Fatih Öztaş
Ar. Gör. Muammer Cengiz
Ar. Gör. Muhammet Yeşilyurt
Ar. Gör. Osman Nuri Karadayı
Ar. Gör. Muhammet Fatih Duman
Ar. Gör. Sait Kar
Ar. Gör. Mustafa Fatih Ay
Ar. Gör. Yusuf Akçakoca
Ar. Gör. Tuğba Kılınç
Ar. Gör. Süleyman Taşkın
Ar. Gör. Mansur Yayla
Uz. Özgür Özpolat

İletişim:
Prof. Dr. Ömer Kara
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
cep: 0 505 476 09 16
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]

Sekreterya:
Ar.Gör. Ali Şimşek
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel: 0 533 656 15 54
e-posta: [email protected]

Ar. Gör. Mansur Yayla
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tel: 0 536 616 19 69
e-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.