Engelsiz Fikirler Proje Yarışması

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “ENGELSİZ FİKİRLER” YARIŞMASI 2014

1.PROJENİN AMACI:
Engelli insanların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ürünlerin tasarlanarak bu insanların
sosyal hayata katılımlarının arttırılması; ayrıca engelli insanlara yönelik toplumsal kabulün
üst seviyelere çıkarılması için farkındalık yaratmak projenin amacıdır.
2.PROJENİN HEDEFLERİ:
1.Engelli öğrenciler ile diğer öğrencilerin empati kurabilmelerini sağlamak.
2.Kaynaştırma ortamlarında engelli öğrencilerin kendilerini diğer öğrencilerle eşit
hissetmelerini sağlamak.
3.Okulların engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda mevcut kapasitelerinin
arttırılmasını sağlamak.
4.Engelli öğrencilerin okul içerisinde diğer öğrenciler kadar etkin ve yetkin olmalarını
sağlamak.
5.Engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni ürünler ortaya koymak
3.PROJENİN GEREKÇESİ:
Engelli öğrencilerin günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşmaları ve toplumda hak
ettikleri yeri alamamalarının altındaki en önemli etken, toplumda kabul edilişin istenilen
düzeyde gerçekleştirilememesidir. Ankara genelinde 12.470 olan ilk ve ortaokul düzeyindeki
kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısının, son 3 yılda ; %98 bir artışla 29.000’ne ulaşıldığı
MEB tarafından belirlenmiştir. Bu artışın temel sebebi toplumsal kabullenmenin en üst
seviyeye çıkarılmak istenmesidir. Bu noktada proje, toplumda kabul edilişin üst düzeye
çıkarılmasına yardımcı olarak planlanmıştır.
“ENGELSİZ FİKİRLER” projesi ilköğretim düzeyinden itibaren engelli öğrencilerin
diğer öğrenciler tarafından kabul edilebilirliğinin arttırılmasını, diğer öğrencilerin çevrelerini
ve olaylara onların gözüyle bakabilmelerinin sağlanması noktasında ortaya çıkmış önemli bir
projedir. Bu proje engelli öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümüne
yönelik projeler üretilmesi ile amacına ulaşacaktır.

4.ÇALIŞMANIN KAPSAMI
Proje 5.,6.,7. ve 8. sınıfları kapsayacak şekilde tüm ortaokul öğrencilerinin
katılabilecekleri, engelli öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne
yönelik projelerin üretileceği bir çalışmadır. Yarışmaya katılan öğrenciler, engelli insanların
günlük hayatlarını kolaylaştıracak alet, materyal, araç, gereç vs. tasarlayacaklardır. Hazırlanan
projeler başvuru formu Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden indirilip, eksiksiz
doldurularak engelsizfikirler2014@gmail.com adresine mail yoluyla eklenip gönderilecektir.

UYGULAMA SÜRESİ: 19 Nisan 2014 – 9 Haziran 2014

PROJENİN AKIŞ ŞEMASI
Başvuru Formunu Doldurulması ( 19 Nisan – 20 Mayıs )
Projelerin Değerlendirme Komisyonu Tarafından İncelenmesi ( 20 Mayıs – 23 Mayıs )
Final Sergisine Katılacak Projelerin Belirlenmesi ve Sonuçların Duyurulması ( 23 Mayıs )
Final Sergisinin Düzenlenmesi ve Ödül Töreni ( 9 Haziran )

2. BÖLÜM
A.GENEL BİLGİLER
Proje Çalışması ile ilgili olarak;
•Proje kılavuzuna ve başvuru formuna ankara.meb.gov.tr/arge
den ulaşılabilecektir.
•Proje, en fazla iki(2) öğrenci ve 1 Danışman Öğretmen ile hazırlanabilir.
•Okullar ve öğrenciler istediği sayıda proje ile yarışmaya katılabilecektir.

B.SONUÇLARIN ÖĞRENİLMESİ
Proje değerlendirme sonuçları ankara.meb.gov.tr/arge web sayfasından öğrenebilecektir.

3. BÖLÜM
A.UYGULAMA BASAMAKLARI
1.Başvuru İşlemleri
Başvuru formu Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Projeler Bölümü
Ar-Ge Birimi Ulusal Projeler Ekibinin ankara.meb.gov.tr/arge adresinden indirilerek , eksiksiz
bir şekilde doldurulup 20 Mayıs saat: 17.00’ye kadar engelsizfikirler2014@gmail.com
adresine gönderilerek başvuru yapılacaktır.20 Mayıs 2014 tarihinden sonraki başvurular
kabul edilmeyecektir.

2. Projelerin Değerlendirilmesi
Başvurular tamamlandıktan sonra 20 Mayıs 2014- 23Mayıs 2014 tarihleri arasında
değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip sergiye davet edilen projeler 20 Mayıs
2014 tarihinden itibaren İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ankara.meb.gov.tr/arge web sayfasında
ilan edilecektir.

3.Projelerin Sergilenmesi
09 Haziran 2014 tarihinde düzenlenecek olan sergiye katılmaya hak kazanan öğrenciler,
hazırladıkları proje çalışmalarını ve posterlerini stantları başında tanıtacaklardır.
4.Ödül Töreni
Proje sergisinin tamamlanmasının ardından aynı gün düzenlenecek ödül töreninde, tüm
proje sahiplerine “Katılım Belgesi” verilecektir. Ayrıca her kategoride 1., 2. ve 3.
belirlenecektir. Öğrenci ve danışman öğretmenler ödüllendirilecektir.
Finale Kalanlara:
Öğretmenlere : Plaket
Öğrencilere : 12 öğrenciye tablet PC verilecektir.

B.PROJE ÇALIŞMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Proje hazırlayan öğrenci/öğrenciler ile proje danışman öğretmeni arasında birinci derecede
akrabalık bağı bulunmamalıdır.
2. Proje Değerlendirme Ekip üyeleri, Engelsiz Fikirler Proje Çalışmasında, proje hazırlayan
öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
3.Tüm branş öğretmenleri proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
4. Final sergisi proje değerlendirme sürecinin bir parçası olup öğrencilerin sergilere katılması
zorunludur.
5.Her öğrenci birden fazla proje ile çalışmaya başvurabilecektir.
6.Her danışman öğretmen birden fazla projeye danışmanlık yapabilir.

C. GÜVENLİK UYARILARI
Proje çalışmalarında uyulması gereken güvenlik kuralları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen
güvenlik uyarılarına aykırı biçimde hazırlanan projelerin başvurusu kabul edilmeyecek ve
değerlendirmeye alınmayacaktır. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği
düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağırılmayacaktır . Özellikle
radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik, kanserojen vb. maddeler ihtiva eden
projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
D.PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Projelerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütler kullanılacaktır.
•Proje konusunun engelli öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, ürün tasarımı
şeklinde olması
•Proje başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulması,
•Projenin adı, amacı,projenin özeti , hedefi , faaliyetleri , seçilen yöntemleri , elde edilen
sonuçların tam ve açık anlaşılabilir biçimde ifade edilmiş olması,kaynakçanın belirtilmesi
•Konu, amaç, hedef, faaliyetler, seçilen yöntemler ve elde edilen sonuçlar arasındaki
bütünsellik,
•Sonuç ve sonuçların yorumlanmasında ki açıklık.
•Toplumsal ve ekonomik bir yarar sağlaması,
•Kaynak taraması,
•Özgünlük ,
•Kullanılan bilimsel yöntem,
•Ürünün uygulanabilir veya kullanışlı olması,
Bu ölçütler doğrultusunda projelere ilişkin verilen komisyon kararlar kesindir. İtiraz
edilemez.
Raporu olmayan projeler kesinlikle kabul edilemez.

4. BÖLÜM
A. PROJE NEDİR?
Bir amaca ulaşmak için kimlerle, ne kadar zamanda, nasıl, hangi etkinliklerde
bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde
tanımlanıp planlandığı faaliyetler serisine proje denir.
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün
özelliklerinin görülmesi gerekir.

a)BİLİMSEL BİR ÇALIŞMANIN BASAMAKLARI:
1-Gözlemle ve Soru Sor
* Bir şeyler dikkatimizi çeker ve onun ne olduğunu merak ederiz. Bir şeyler görürüz ve
nasıl olduğunu merak ederiz. Bir şeyleri nasıl ve neden işlediğini merak ederiz ve
sorular sorarız.
* Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden, Nerede?
2-Konuyla İlgili Araştırma Yap
* Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan bilgilerle ilgili araştırma
yapmalısınız.
* İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve
araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için,
kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız.
* Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir.

3-Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın
* Sorduğumuz sorunun cevabını ya da cevaplarını düşünürüz ve bunları sıralarız. Ve
deneyle sınanabilecek aşamaları olan bir durum yaratırız, yani hipotez kurarız
(varsayımda bulunuruz) Birden fazla hipotez kurabiliriz.

4-Projenin Tanımlanması
Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında
* projenin amacı,
* hedefleri,
* yöntemi,
* uygulama adımları,
* çalışma takvimi ve
* beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır.
Amaç
* Problem cümlesinin olumlu hale getirilmesiyle oluşur. Projelerin genelde tek bir amacı
vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri
tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.

Hedefler
* Tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Niçin sorusunu sorduğumuzda hedefler ortaya
çıkar. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek
için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

5-Hipotezi Sınamak İçin Deneysel Yöntem Tasarlama
* Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir.
Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir.
* Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer
tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu
ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer
tekrarlamalısınız.

6-Sonuç
* Artık soruya geri dönmenin zamanı geldi. Yaptığımız tüm çalışmalar, araştırmalar ve
deneylerle hipotezimiz sınandı mı?
* Tekrar tüm yaptıklarımızı bir araya getirelim ve değerlendirelim. Eğer yaptığımız
deneyle hipotezimiz sınamadı ise, nerede yanlış olabileceğini araştıralım.
* Yöntemimizi ya da kullandığımız araç ve gereçleri değiştirmek durumunda kalabiliriz
tekrar tekrar deneyelim.
* Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı,
paylaşmalısınız.

KAYNAKLAR

1. Alaçam, E. (1995). Bilimsel Etkinlik ve Yayım. Tübitak Yayınları: Ankara
2. İşman, A. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi: Ankara.
3. Olgun, H., Yokuş, E. ve Yavuz, A. (2008). Ortaöğretim Proje Hazırlama Ders Kitabı.
MEB: İstanbul.
4. Özden, Y. (2003). Öğrenme ve Öğretme. Pegem A Yayıncılık: Ankara.
5. Özyürek, M. (2010). Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Geliştirme ve Temelleri. Kök
Yayıncılık: Ankara.
6. Özyürek, M. (2008). Problem Davranışları Değiştirme. Kök Yayıncılık: Ankara.
7. Seyidoğlu, H. (1995). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Güzem Yayınları: İstanbul.
8. Vuran, S. Ve Çelik, S. (2010). Örneklerle Kavram Öğretimi, Zihinsel Yetersizlik Gösteren
Çocuklar İçin. Kök Yayıncılık: Ankara.
9.http://tegm.meb.gov.tr

ENGELSİZ FİKİRLER PROJE ÖRNEKLER
DOWN SENDROMLULAR İÇİN ÖZEL TELEVİZYON

PROJENİN ADI : DOWN SENDROMLULAR İÇİN ÖZEL TELEVİZYON
PROJENİN AMACI: Down sendromlu Recep adında bir kardeşim var.kardeşim müzik dinlemeyi ve izlemeyi çok seviyor.ama kumanda da istediği kanalı açmayı bilmiyordu. Anasınıfı öğretmeni kardeşime renkleri öğretince benimde aklıma böyle bir proje geldi.
PROJENİN HEDEFİ: Kardeşime kumandadaki kanalları renklerle öğretmek.

PROJENİN HAZIRLANIRKEN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Proje hakkında araştırma yaptım.
Engelliler için neler yapılabileceği hakkında ailemiz,
akrabalarımızdan yardım aldım.
Projenin çizimini yaptım.
Proje malzemelerini satın aldım.
Kumandanın üzerine çizgi film kanalına kırmızı renk karton yapıştırdım.
Müzik kanalına pembe renk karton yapıştırdım.
Belgesel kanalına da sarı renk karton yapıştırdım.
ULAŞILAN SONUÇLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Hedefime ulaştım.kardeşim artık kolaylıkla kanalları istediği gibi açabiliyor.

 

TRAFİKTE MAVİ IŞIK

PROJENİN ADI : Trafikte Mavi Işık
PROJENİN AMACI: Engelliler Trafikte karşıdan karşıya geçerken normal Trafik ışıklarının yanma sürecinde geçişlerini
tamamlayamadıkları için mavi ışık butonuna  basarak karşıdan karşıya geçebilmelerini sağlamak.
PROJENİN HEDEFİ: Engelli vatandaşların yaya geçitlerini güvenli bir  şekilde ve başkalarına ihtiyaç duymadan
kullanabilmelerini sağlamak.
PROJENİN HAZIRLANIRKEN  GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Trafikteki engelli vatandaşların sorunları belirlendi.
Yaya geçitlerine trafik ışıklarının yanına mavi ışık
butonu yerleştirildi. Mavi ışığın altında engelliler
için olduğu yazıyla belirtildi. Mavi ışık yandığında
taşıtlar içinde kırmızı ışık aynı anda yanıyor. Engelli
vatandaş karşıya geçinceye mavi ışık sönmüyor.
Geçişini tamamlayan engelli geçtikten sonra karşıda
bulunan söndürme butonuna basıyor.
Trafikteki araçlar normal süre zarfında yanan trafik
ışıkları süresince karşıdan karşıya geçişlerini
tamamlayamayan engelliler trafikteki araçlara yeşil
ışık yandığında zor durumda kalıyorlar. Karşıdan
karşıya geçmek isteyen özellikle bedensel engelli
vatandaşlar kendileri için hazırlanmış olan butona
basarak mavi ışığı yakacaklar. Bir butonda karşı
kaldırımda olacak. Engelli vatandaş karşıya geçince
tekrar butona basarak mavi ışığı kapatmış olacak.
Mavi ışık kullanmamızdaki amaç diğer trafik
ışıklarından farklı renkte olması , öğrenilebilen en
kolay renk olması(özellikle zihinsel engelliler ve
öğrenme güçlüğü çekenler için)
ULAŞILAN SONUÇLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bu çalışmayla ilgili sürücü ve engellilerin fikirleri alındı. Faydalı olabileceği kanısına varıldı.
PROJE BÜTÇESİ: 10 TL

KAYNAK TARAMASI: Engelli vatandaşlar ve sürücülere anket uygulandı.  engelliler.com, trafikkazalarınedenleri.com

BAŞVURU FORMU İNDİR