Engel Tanımayanlar Fotoğraf Yarışması

MURATPAŞA HACI DUDU MEHMET GEBİZLİ KIZ İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

“Engel Tanımayanlar” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Adı: “Engel Tanımayanlar” Konulu Fotoğraf Yarışması,

Yarışmanın Konusu:
Amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı lise kız öğrencilerinin “Engel Tanımayanlar” konulu fotoğraf yarışmasına katılımlarının sağlanması.

Yarışmanın Amacı:
Toplumda engellilerle ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmak,

Gençlerin fotoğrafçılık sanatı ile çevrelerindeki engellilerin hayatını gözlemlemelerini sağlamak

Gençlerin fotoğrafçılık sanatına ilgilerini arttırmak

Yarışmanın Organizasyonu:

“Engel Tanımayanlar” konulu fotoğraf yarışması Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam

Hatipliler Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Kategori ve Bölümler:

“Engel Tanımayanlar” Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma; liselerde eğitim gören kız öğrencilere açıktır. Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini mugemder@gmail.com adresine 23.11.2018, saat 23.00 (TSI)’ e kadar, yarışma fotoğrafları ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir..

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almış fotoğraflar (sergileme ve satın alma hariç) ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Söz konusu fotoğraf bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali sayılır.

Fotoğrafların aslı bozulmayacak şekilde çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

Katılımcı, mugemder@gmail.com adresine yarışma için gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali sayılır.

Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

Şartnamede belirtilen ödüller, ödül töreni sırasında takdim edilecektir.

Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. MUGEMDER, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Yarışma sonuçları tüm ödül kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi, Gönderilmesi ve Telif Hakkı

Yarışmaya katılım sadece e-posta yoluyla gerçekleştirilecektir.

Fotoğraflar mail olarak mugemder@gmail.com adresine gönderilecektir.

Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesi ile birlikte tek bir e-postada gönderilmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır. Tarih ve saat bilgisi bulunması yönünde sakınca yoktur.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında ve en az 2400 pixel çözünürlükte kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 MB´ den (siyah-beyazlarda 1 MB’ den) az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

Yarışmayı takiben katılan tüm fotoğraflar arasından sergileme fotoğrafları belirlenerek bir sergi oluşturma hakkı, yarışmaya katılım itibari ile onaylanmış sayılarak derneğe ait olur. Bunun için ayrıca yarışma katılımcılarına bildirim yapılmayacaktır.

Sergileme fotoğrafları belirlendiği takdirde yarışmayı yapan dernek, fotoğrafları içeren kitapçık basma hakkına da sahiptir.

İsimlendirme:

Yarışmaya katılan aday soyismini ve isminin birleşik yazıp, yanına kaç numaralı fotoğraf olduğunu eklemelidir ve isteğe bağlı olacak şekilde fotoğrafa isimlendirme yapabilir.

Ör: Fatma Demir isimli katılımcı, 1. beyaz baston isimli fotoğrafı için;

“demirfatma1beyazbaston” şeklinde olmalıdır.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 23.11.2018 Cuma, saat 23.00 (TSI)

Sonuç Bildirim Tarihi : 30.11. 2018 Cuma

Ödül Töreni : 03.12.2018 Pazartesi (Dünya Engelliler Günü)

Ödül/Sergilemeler:

Birincilik Tam Altın

İkincilik Yarım Altın

Üçüncülük Çeyrek Altın

Yarışma İletişim-Sekreterya:

Eki:

18 yaş altı katılımcılar için Veli/Vasi izin belgesi örneği.

İletişim: Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği

Telefon: 0554 853 18 74

MURATPAŞA HACI DUDU MEHMET GEBİZLİ KIZ

İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

“Engel Tanımayanlar” Fotoğraf Yarışması

Katılım Formu

18 Yaş ve Altı Katılımcının

T.C. Vatandaşlık No :

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi/Yeri :

Ev Adresi :

Telefon :0 GSM: 0

E-posta Adresi : @

(Öğrenci ise) Okulun Adı :

Sınıfı ve No’su :

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer – Yıl

1

2

3

Eser(ler) …………………………………………….. tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız İmam Hatipliler Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Notlar:

Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek mugemder@gmail.com e-posta adresine en geç 23.11.2018 Cuma, saat 23.00 (TSI)’ e kadar, yarışma fotoğrafları ile birlikte gönderilecektir.

Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir.