“Engel Değil” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi
ve
Bornova Belediyesi “Engel Değil” Ulusal Fotoğraf Yarışması

Düzenleyici Kurumlar:
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi ve Bornova Belediyesi’dir.

Yarışmanın Amacı ve Ana Teması:
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi, Ege Üniversitesi’nin 60. Yıl Ekinlikleri kapsamında Bornova Belediyesi işbirliğiyle ulusal fotoğraf yarışmasına hazırlanmaktadır. Yarışma; toplumda, engelliliğe yönelik acıma, dışlama, ayrışma ve/veya sınıflama olmaksızın birlikte yaşama kültürünün gelişimi için güncel sorunlara değinme amacı taşımaktadır. Bu amaçla amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarından, herhangi bir bedensel ve zihinsel engeli olan bireylerin toplumla kaynaşması ve toplumsal yaşama entegre olmasını sınırlayan asıl “engelleri” gözler önüne sermeleri beklenmektedir. Bu tema çerçevesinde yarışma katılımcılarının; engelli bireylerin yaşadığı istihdam sorunlarına, kent yaşamına ilişkin engellere veya olumsuz, rencide edici toplumsal önyargılar başta olmak üzere güncel sorunlara odaklanması arzu edilmektedi.

Yarışma Koşulları:
1. Yarışma seçici kurul ve TFSF temsilcisi ve birinci derece akrabaları dışında tüm fotoğrafçılara açıktır.
2. Fotoğ raf Sayısı: Her fotoğ rafçı en fazla 4 (dö rt) eser ile yarış maya katılabilecektir.
3. Fotoğ raflar Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
4. Fotoğ rafların kenarlarında boş luk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğ raf ü zerinde katılımcının kimliğ ine iliş kin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
5. Yarış maya katılan fotoğ rafların yapısı değ iş tirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğ rafın montajıyla oluş turulan fotoğ raflar, fotoğ rafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiğ i veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığ ı fotoğ raflarla katılan kiş i hakkında kural ihlali iş lemi uygulanır.
6. Daha ö nce ya da bu yarış mayla eş zamanlı yapılan bir yarış mada ö dü l almış fotoğ raflar ile bu fotoğ rafların kadraj farklılığ ı içeren gö rü ntü leri yarış maya katılamaz. Anılan fotoğ rafın, bu yarış madan ö nce veya bu yarış mayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarış mada ö dü l almış olduğ unun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali iş lemi uygulanır.
7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yü klediğ i fotoğ rafların tü mü yle kendisine ait olduğ unu ve tü m izinlerinin alındığ ını kabul, beyan ve taahhü t eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
8. Yarış maya gö nderdiğ i fotoğ raf ü zerinde, yapıt kendisine ait olmadığ ı halde kendisininmiş gibi gö stermeye ve değ erlendirme kurulunu yanıltmaya yö nelik her tü rlü mü dahale ve değ iş iklikler kural ihlali sayılır.
9. Kural ihlali yaptığ ı tespit edilen katılımcının ö dü lü iptal edilir; ö dü l, unvan ve her tü rlü kazanımları geri alınır. Ö dü l yeri boş bırakılır. Ö dü l verilmiş se, ö dü l sahibinin ö dü lü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğ er ö dü l almış ve/veya alamamış yarış macılara ise talep hakkı doğ urmaz.
10. Kural ihlali yapan kiş ilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
11. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarış maya katılamazlar.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖ NDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar çevrimiçi olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ , ö , ş , ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bö lü m tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D) dışındaki tü m harfler kü çü k olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ü lke kodu yazılmalıdır (Tü rkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Ö rneğ in Ç etin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bö lü mü n baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğ rafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğ rafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek ş ekilde yazılmalıdır. Ö rnekler: “TRckayaD1_ornek_foto” veya “TRckayaD2_ornek_foto” gibi…
f) Yarış maya katılacak fotoğ raflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yü klenecek fotoğ raflar 2 Mb’tan kü çü k olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
g) İnternet ü zerinden ü ye olma veya yarış maya katılma aş amasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluş ması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletiş ime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sü rede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Ege Üniversitesi ve Bornova Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

DİĞ ER HUSUSLAR:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarış mada ödül, mansiyon ve sergileme alma fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Ege Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler söz konusu kurumların arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler bu kurumlar tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2016’da yer alacaktır.
– Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi tarafından istenebilir.
– Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar ilgili kurumlar tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Ege Üniversitesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolasımda yer alabilecektir.
– Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
– Bu şartnamenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar İzmir Mahkemelerince çözümlenir.

SEÇ İCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
1. A. Beyhan ÖZDEMİR (İFOD – Dokuz Eylül Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
2. Alahattin KANLIOĞLU (Ege Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
3. Kazım ÇAPACI (Ege Ünv.) Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı
4. Levent ÇANAKKALELİOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
5. Süleyman SAĞAT (Bornova Belediyesi Temsilcisi) Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI

ÖDÜLLER:
Birincilik 3.000.- TL
İkincilik 2.000.- TL
Üçüncülük 1.000.- TL
Ege Üniversitesi 60. Yıl Özel Ödülü 1.000.- TL
Bornova Belediyesi Özel Ödülü 1.000.- TL
Mansiyon 750.- TL Sergileme (Maksimum 50 adet) –

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 15 Ocak 2016
Son Katılım Tarihi : 23 Nisan 2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 27 Nisan 2016
Sonuç Bildirimi : 02 Mayıs 2016
Ödül Töreni Yeri ve Tarihi : Bornova Belediyesi tarafından daha sonra ilan edilecektir.

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
– Yarış ma sonuçları basın yoluyla ve www.ege.edu.tr, www.bornova.bel.tr, www.tfsf.org.tr ve adreslerinden duyurulacaktır. Ödül alan katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Törene katılamayan ödül sahiplerine şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Bornova Belediyesi tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

– Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Fevzi Çakmak Cad. No: 38/A, Bornova – İZMİR İrtibat Bilgisi: Cansu ÜNEY – 0232 999 29 29 (Dahili: 4909)
Yarış mamız, Tü rkiye Fotoğ raf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-030 numara ile onaylanmış tır. Yarış ma sü recinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.