Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Proje Yarışması

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Proje Yarışması

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN’IN MUCİTLERİ ARANIYOR
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
Proje Yarışma Kitapçığı ve Şartnamesi
2018

Bu yarışma kitapçığı, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) Projesi kapsamında düzenlenen “Aydın’ın
Mucitleri Aranıyor” Yarışması “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” teması ile proje
yarışması olarak düzenlenmektedir. Bu şartname, yarışma için başvuruda bulunacak olan
öğretmen ve öğrencilere yarışma konusunda rehber olması amacıyla düzenlenmiştir.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencilere göre
kategorilere ayrılmış olan bu yarışmamızın temel amacı, bilimi sevdirmek, enerji verimliliği
konusunda farkındalık yaratmak, analitik ve bilimsel düşünce yapısına sahip bireyler
yetişmesine katkı sağlamaktır.

Yarışmanın ana teması “Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” olarak belirlenmiştir.
Yarışmaya başvuruda bulunacak olan projelerin bu temada çalışmalarını yürütmeleri
beklenmektedir.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün yürütmekte olduğu STEM Projesi kapsamında,
geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, bilime olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen bu
yarışma ile değerli bilim severleri, projeleri ile aramızda görmek istiyoruz.

Tüm Bilim Severlere Başarılar Dileriz.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Ekibi

1. YARIŞMANIN AMACI
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışmanın temel amacı,
bilimi sevdirmek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda farkındalık
yaratmak, analitik ve bilimsel düşünce yapısına sahip bireyler yetişmesine katkı
sağlamaktır.

2. YARIŞMANIN HEDEFİ
– Öğrencileri bilim ve teknoloji alanlarında üretkenliğe teşvik etmek,
– Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam
hazırlamak,
– Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve
beceri kazanmalarını sağlamak,
– Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya
koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
– İlgi ve yetenekler doğrultusunda takım çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak,
– Proje hazırlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini öğrencilere ve
mucitlere kazandırmak,
– Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip olan katılımcıların keşfedilmesi ve var
olan yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmak,
– Derslerin deney ve etkinlik ağırlıklı yürütülmesini teşvik etmek,
– Farklı deney ve etkinliklerle öğretim programına uygun içeriği zenginleştirmek,
– Fen Bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin
teknoloji- toplum-çevre ile olan ilişkisini kurabilen fen okuryazarı bireyler yetiştirmeye
yönelik bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,
– Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/ Kimya Teknolojisi ve Biyoloji alanlarında, dersleri
öğrencilere yönelik eğlenceli ve dikkat çekici hale getirerek daha kalıcı öğrenme ortamı
sağlamak,
– Finale kalan katılımcılar arasından uygun projelerin belirlenerek, Aydın İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün belirlediği yarışma alanında projeleri sergilemek,

3. HEDEF KİTLE
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi / özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve
Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören tüm öğrenciler. Kategoriler aşağıda
belirtilmiştir.
• Minik Mucitler (Okul Öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenciler)
• Çocuk Mucitler (İlk ve Orta Kademede Eğitim gören öğrenciler),
• Genç Mucitler (Lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler)

4. YARIŞMANIN TEMASI
“Aydın’ın Mucitleri Aranıyor” Yarışması, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji
temasında düzenlenecektir.

5. YARIŞMANIN FAALİYETLERİ
– Yarışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/ özel anaokulları, ilkokullar, ortaokullar,
liseler ve Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan tüm öğretmen ve öğrencilere
duyurulacaktır.
– Hazırlanan yarışma afişleri okullara, görünür alanlara asılacaktır.
– Başvurusu yapılan projelerin yarışma başvuru formunda belirtilen koşullara uygun
olarak hazırlanması gerekmektedir.
– Başvuru için https://aydinarge.meb.gov.tr web sitesinde yer alan Online Başvuru
Formu doldurulacaktır.
– Her grup, proje ile ilgili prototip hazırlayacaktır. Tanıtıcı çizim, poster veya fotoğraf
yarışma başvurusuna eklenebilir. Prototiplere ürün geliştirme sırasında ihtiyaç
duyulur. Modeller tasarım çalışmalarında gelinen noktayı gözleme adına oldukça
kullanışlıdır. Tasarıma ait deneme ve testlerin yapımı aşamasında her zaman en iyi
yöntem tasarımın birebir numunesine sahip olmaktır. Modeller, tasarımı en iyi ifade
edebilecek maket malzemeleri kullanılarak yapılırlar. Prototip modeller tasarıyı en iyi
şekilde ifade etmelidir. Prototip, ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı
bir mekânda sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
– Projenin amacını ve önemini anlatan 2 dakikalık tanıtıcı video çekilerek, başvuru
formuna eklenecektir.
– Yarışmaya gönderilen projeler, ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulacaktır.
– Ön elemeyi geçen eserler seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
– Finale kalan projeler arasından her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük
derecelerine sahip projeler seçilerek, ödül töreni düzenlenecektir.

6. KATILIM VE BAŞVURU KOŞULLARI
– Başvurular grup şeklinde yapılacaktır. Grup katılımlarında grup, 1 grup temsilcisi, en az
1, en fazla 3 grup üyesi olmak üzere maksimum 4 kişiden oluşabilir. Milli eğitime bağlı
okul projelerinde danışman öğretmen grup temsilcisi olmak zorundadır. Grup
başvurularında ödül grup temsilcisine verilir.
– Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu
kabul ederler. Aksi durumda yaşanan olumsuzluklarda proje sahibi sorumlu
tutulacaktır.
– Yarışmaya girecek olan projelerin yarışmada değerlendirmeye alınabilmesi için “Enerji
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji” teması kapsamında konularda girmeleri gerekir.
– Projeler, günlük hayatta kullanım ya da üretim alanlarında enerji verimliliğini sağlamak
ve yenilenebilir enerji üzerine oluşturulacaktır.
– Bu yarışmaya katılanlar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
– Katılımcılar, yarışma başvuru formu ile gönderilen dosya ve videolar ile yarışma
sırasında çekilen fotoğraf, video gibi görsel materyallerin, Aydın İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından yapılacak yayınlarda kullanımını kabul etmiş sayılacaktır.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
– Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihi olan 12 Şubat 2018 tarihine kadar
https://aydinarge.meb.gov.tr/ adresinde yer alan yarışma ile ilgili alanda bulunan
başvuru formunu doldurup, gerekli dosya yüklemelerini yapmaları gerekmektedir.
– Yarışmaya katılan projelerin formata uygunluğunun kontrol edilmesi; (Ön Eleme
Komisyonu)
– Finale kalan projelerin belirlenmesi; (Değerlendirme Kurulu)
– Değerlendirme sonucu dereceye giren projelerin ödüllendirilmesi; (Yarışma Seçici
Kurulu)
– Projeler aşağıdaki başlıklarda değerlendirildikten sonra finale kalacaktır.
* Yenilikçilik
* Sürdürülebilirlik
* Geliştirmeye Açıklık
* Yapılabilirlik
* Özgün Değer
* Kullanışlılık
– Değerlendirme sonrasında, her kategoriden (Minik Mucitler, Çocuk Mucitler ve Genç
Mucitler ) 10 proje FİNALE kalacaktır.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
• Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü seçici kurulu belirler. Seçici kurul; üniversitelerin ilgili
bölümlerindeki bilim insanları ve öğretmenler arasından oluşturulur.
• Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci
seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine
katkıda bulunur.
• Seçici kurul, proje başvurularını değerlendirmeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte
ilk toplantısını yapar. Daha sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
• Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında projelerin hepsini birlikte değerlendirmek ile
yükümlüdür.
• Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile
gerekçeli sonuçları Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

8. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLENDİRME TAKVİMİ
19.12.2017 Proje yarışması başvurularının açılması
12.02.2018 Proje yarışması başvurularının sonlandırılması
12 – 16.02.2018 Toplanan Projelerin Formata Uygunluğunun Kontrol Edilmesi (Ön eleme)
Ön Eleme Komisyonu
16.02.2018 Ön elemeyi geçen projeler içerisinden finale kalan projelerin belirlenmesi
ve https://aydinarge.meb.gov.tr/ adresinden duyurusunun yapılması
(Değerlendirme Kurulu )
21.02.2018 Finalist Projelerin Şenlik Alanında Sergilenmesi (Seçici Kurul )
21.02.2018 Oylama Sonucu Dereceye Giren Projelerin Ödüllendirilmesi

9. ÖDÜLLENDİRME
Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen projelere aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir.

MİNİK MUCİTLER KATEGORİSİ
Birincilik Ödülü 1,000 TL
İkincilik Ödülü 500 TL
Üçüncülük Ödülü Tablet PC

ÇOCUK MUCİTLER KATEGORİSİ
Birincilik Ödülü 1,000 TL
İkincilik Ödülü 500 TL
Üçüncülük Ödülü Tablet PC

GENÇ MUCİTLER KATEGORİSİ
Birincilik Ödülü 1,000 TL
İkincilik Ödülü 500 TL
Üçüncülük Ödülü Tablet PC

10. YARIŞMA PROGRAMI

takvim
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Proje Yarışması 1

Başvuru Formu için Tıklayınız

11. ORGANİZASYON BİLGİLERİ / İLETİŞİM

Sergi Yeri : Aydın Kültür Merkezi
Yarışma İle İlgili Yazışma Adresi : Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge
Meşrutiyet Mah. Kültür Cad. No: Efeler / AYDIN
E-Posta : stemaydin@gmail.com
Telefon : 0 256 215 10 28 / 1005 – 1002
Yarışma Düzenleyen Kurum Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü