Elektrik Elektronik Fakültesi Bitirme Projeleri Yarışması

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

1.  YARIŞMANIN AMACI
Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Elektrik-Elektronik  Fakültesi  olarak  Türkiye’de  Ar-Ge  ve inovasyon kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, sektörel problemleri  irdeleyerek  ileride ürüne  dönüşebilecek  projeler  geliştirmek,  Üniversite-Sanayi  işbirliğini  ilerletmek, fakültemiz kapsamında yapılan “Bitirme Projelerini”  teşvik ederek kaliteyi bir adım daha ileri  çekmek  ve  mühendis  adaylarımızın  sahip  olduğu  girişimci,  yenilikçi  ve  tasarımcı kültürü  pekiştirmek  için  fakültemiz  kapsamında  bitirme  projeleri  yarışması düzenlenmektedir.
2.  YARIŞMANIN HEDEFLERİ
Fakültemiz  kapsamında  bu  yıl  ilk  defa  düzenlenen  bitirme  projeleri  yarışmasına  ait  ana hedefler aşağıdaki gibidir
  Lisans seviyesindeki bitirme projelerin kalitesinin arttırılması
  Teoriyi pratikle birleştirmiş sektörel problemleri irdeleyen ileride ürüne dönüşebilecek projeler geliştirilmesi
  Girişimci, yenilikçi ve tasarımcı özelliklere sahip mühendis yetiştirilmesine katkı sağlanması
  Disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi
  Mühendis adayı öğrencilerimizin takım çalışmasına olan yatkınlığının arttırılması
  Mühendis adaylarımızın analitik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi
3.  YARIŞMANIN KONUSU
Yarışma kapsamında değerlendirilecek olan projeler fakültemizde eğitim gören mühendis adaylarımızın  bitirme  projelerinden  çıkmış  olmalıdır.  İlgili  bölümlerimizin  güncel araştırma  konularını  kapsayan,  güncel  teknolojileri  içeren  sektörel  problemleri  irdeleyen tüm konular  yarışma kapsamındadır. Katılımcılar projelerinin kapsadığı konu başlıklarını proje başvuru dokümanında detaylı olarak belirtmek zorundadırlar.
4.  YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi kapsamında bitirme projesi olarak yapılan  çalışmaların  yarışmaya  katılabilmesi  için  aşağıda  belirtilen  koşulları  sağlaması gerekir.
  Yarışmaya  Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Elektrik-Elektronik  Fakültesine  kayıtlı  lisans öğrencileri katılabilir
  Öğrenciler  yarışmaya  bireysel  olarak  katılabilecekleri  gibi  bir  takım  olarak  da katılabilirler.  Takım  olması  halinde  başvuruyu  fakültemiz  öğrencisinin  yapması zorunludur.
  Yarışmaya başvurulan proje yapılan bir bitirme projesi olmalıdır.
  Bitirme Projesi 2011-2012 eğitim öğretim yılına ait olmalıdır.
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden bitirme projesi alan
Elektrik  Mühendisliği  öğrencileri  ilgili  projeyi  yarışmaya  Kontrol  ve  Otomasyon
Mühendisliği kategorisinden kaydettirmesi gerekmektedir. 
  Yarışmaya katılan öğrenciler proje dosyasında belirttikleri takdirde aynı proje ile başka bir yarışmaya da başvurabilirler
  Proje  dosyasında  projenin  kapsadığı  konu  başlıkları  en  az  3  anahtar  kelime  ile belirtilmelidir
  Projenin disiplinler arası olması ve takım çalışması içermesi tercih sebebidir
5.  FAKÜLTE DÜZENLEME KURULU
Fakülte Yönetim Kurulu  tarafından uygun görülen 2011-2012  eğitim-öğretim dönemleri için proje düzenleme kurulu aşağıdaki gibidir. 
  Prof. Dr. Celal KOCATEPE (Dekan)
  Yrd. Doç. Dr. Arif KARAKAŞ
  Yrd. Doç. Dr. Özgür T. KAYMAKÇI
  Yrd. Doç. Dr. Hakan P. PARTAL
  Yrd. Doç. Dr. A. Gökhan YAVUZ

6.  YARIŞMA DEĞERLENDİRME ESASLARI
Yarışmaya  katılan  projeleri  değerlendirebilmek  için  başvuran  projeler  proje  konu başlıklarına  göre  sınıflandırılacak,  ilgili  konuda  uzman  akademisyen  ve  sektörden mühendislere  gönderilecektir.  Her  bir  proje  en  az  3  farklı  jüri  üyesi  tarafından
değerlendirilecektir.  Bu  kapsamda  fakülte  bünyesindeki  tüm  öğretim  üyeleri  ve  ilgili konularda uzman sektör temsilcilerinden jüri üyesi olarak faydalanılacaktır.
Yarışmaya  başvuran  projeler  14  Haziran  2012  günü  Dekanlık  katında  projelerine  ait sunumları  fakültemiz  öğrencilerine  ve  jüri  üyelerine  sunacaklardır.  Salt  teorik  çalışma içeren  projelerden  poster  sunumu  yapmaları,  uygulama  içeren  projelerden  ayrıca
uygulamayı göstermeleri beklenmektedir. 
7.  YARIŞMA TAKVİMİ
2011-2012  eğitim-öğretim  dönemi  dâhilinde  yapılacak  olan  bitirme  projeleri  yarışmasına ait yarışma takvimi listede belirtilmiştir.
  Yarışma İlanı ve Kayıtların Başlaması    20 Şubat 2012
  Yarışmaya Son Başvuru Tarihi    23-Mart-2012
  Projelerin Teslimi      30 Mayıs 2012
  Jüri Değerlendirmesi      14 Haziran 2012
  Sonuçların Açıklanması      15 Haziran 2012
  Ödül Töreni        Mezuniyet Töreni

8.  PROJELERİN TESLİM GÜNÜ ve YERİ
2011-2012 eğitim-öğretim dönemi  için geçerli olmak üzere, projeler 30 Mayıs 2012 tarihi son olmak üzere bölüm başkanlıklarına teslim edilecektir. 

9.  SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışmaya katılan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda her bir bölümden ilk üçe  girmeye hak  kazanan projeler  15 Haziran  2012  tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi resmi sitesinde duyurulacaktır.
10.  ÖDÜLLER
Yarışmaya katılan  tüm projeler bölümler bazında değerlendirilecektir. Her bir bölümden ilk  üçe  girmeye  hak  kazanan  projeler  fakültemizin  uygun  gördüğü  şekilde ödüllendirilecektir. 
11.  ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma  sonucunda her bir bölümden  ilk üçe  layık olan projelere ödülleri Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Mezuniyet Töreninde takdim edilecektir.