El-Ro Robotik Yarışması heyecanı başladı!

Robotik Yarışması
Robotik Yarışması

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 5 farklı kategoride “El-Ro Robotik Yarışması” heyecanı başladı.

Kaymakamlığımız koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Elbistan Robot Yarışması, öğrencilerin eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini, ürün geliştirmelerini, bilimsel düşünebilmelerini, girişimci ve rekabetçi bireyler olmalarını desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma, yerel düzeyde gerçekleştirilecek olup, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorilerinde öğrenim gören öğrenciler, bir danışman öğretmen rehberliğinde kurumları adına katılacaktır.

Elbistan Yarışması, Robot Yarışmaları, çizgi izleyen robotlar, ER meydanı, kargo taşıyan robotlar, labirent çözen robotlar ve serbest kategori olmak üzere toplamda beş farklı kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmanın detayları ve katılım kriterleri, ilgili şartnamede belirtilmiştir. Bu kategorilerde yarışacak olan öğrenciler, hem teknolojik gelişmelere hakim olma fırsatı bulacaklar hem de deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşma şansı elde edeceklerdir.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

El-Ro Robotik Yarışması

KAPSAM
Elbistan robot yarışması şartnamesi, Elbistanımızdaki resmî/özel ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin katılımının yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.

ELBİSTAN ROBOT YARIŞMASI ÜST KURALLARI
1. Elbistan robot yarışması 5 (Beş) kategoride gerçekleştirilecektir. Bu kategoriler, kapsamı ve yarışmacı seviyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S. No Kategori adı Kapsam Yarışmacı Seviyesi
A Çizgi İzleyen Yerel
İlkokul
Ortaokul
Lise
B Kargo Taşıyan Yerel Ortaokul
Lise
C Er Meydani Yerel Ortaokul
Lise
D Labirent Çözen Yerel Ortaokul
Lise
E Serbest Kategori Yerel
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise

2. Başvurular, şartnamede yer alan Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin eksiksiz olarak doldurularak ıslak imzalı nüshaları Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüne elden teslim edilerek
yapılacaktır.

3. Tüm duyurular ve güncellemeler web sitesi üzerinden yapılacaktır.

4. Yarışma ile ilgili olarak yarışma komitesi tarafından yarışma öncesi ve sonrası yapılacak her türlü görsel veya yazılı tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını yarışmacı kabul ve taahhüt eder.

5. Yarışma Komitesi, yarışma alanında bulunacak üye sayısını belirleme ve değiştirme yetkisine sahiptir. Üye sayısının azaltılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

6. Yarışmaya takımlar kurumları adına bir danışman öğretmen öncülüğünde katılacaklardır.
Belirli bir Eğitim kurumu(resmi\özel) adına olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7. Elbistan Robot Yarışması 5 kategoride aksi durum belirtilmediği sürece 21 Mayıs 2024 ile
22 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

8. Yarışma ön başvuruları, 26 Şubat 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında yarışma başvuruları 18 Mart 2024- 23 Nisan 2024 elbistan.meb.gov.tr web adresinde yer alan sürece göre yürütülecektir.

9. Yarışmayı yürütmek için Elbistan Kaymakamlığınca üst ve alt komisyonlar oluşturulur.

10. Yarışmanın amacına uygun ve istenilen hedeflere ulaşması için Elbistan Milli Eğitim

Müdürlüğümüzce:
a) Yürütme Kurulu
b) Teknik Danışman Ekibi
c) Hakem Heyeti Oluşturulacaktır.

Bu Heyetler aşağıda belirtilen görevleri üstleneceklerdir;
– Yürütme Kurulu: Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri, yarışmanın organizasyonu ve icrası
görevini
– Teknik Danışman Ekibi: Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve
organizasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yarışmanın kurallara uygun bir
şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol
etmek, yarışma sürecinde tüm kategorilerde itirazları inceleyip kesin karara bağlamak
görevini
– Hakem Heyeti: Yarışmaların, üst kurallar ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına
uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve
yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek görevini üstleneceklerdir.
Takımların Oluşumu ve Danışmanların Görevleri

11. Yarışmaya, şartnamede belirtilen şartlara bağlı olmak kaydıyla Elbistan’da öğrenim gören tüm Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri katılabilir.

12. Takım: Kategori alt kuralında aksi belirtilmediği sürece en az 1 (bir), en fazla 3(üç) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur.

13. Danışman; yarışmaya katılacak okulda/kurumda kadrolu veya ders tamamlama şeklinde görev yapan öğretmendir.

14. Öğrenci: 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrencileri kapsar.

15. Takımlar yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Takımdaki tüm üyeler aynı okuldan olmak zorundadır.

16. Danışmanlar, kendi okulundan birden fazla takımın danışmanı olabilirler. Ancak
yarışmanın/sunumun çakışması durumunda her türlü sorumluluk danışman öğretmene aittir.

17. Öğrenciler bir kategoriye en fazla bir robotla katılabilir.

18. Yarışmaya katılacak takım üyelerinin yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle okulla ilişikleri
devam ediyor olmalıdır.

19. Takımın tüm üyeleri kayıt süreci içerisinde sistem üzerinden değiştirilebilir. Kayıt süreci
dışında mücbir sebep olmadıkça takım üyeleri değiştirilmez.

20. Danışmanlar, yarışmanın tüm süreçlerinde yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler.

21. Danışmanlar, takımındaki yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olup yarışmalar süresince takımın başında bulunacaktır.

22. Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda
yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve
duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın
hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü
projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine
çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

23. Final aşamasına kalan projeler için danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.

24. Yarışma takımları yarışma boyunca Yarışma Komitesince verilen yaka kartlarını takmak
zorunda ve bütün kurallara uymalıdır.

25. Takım/Robot isimleri Latin alfabesi ile en fazla 15 karakterden oluşacaktır.

26. Yarışmaya katılan takım/robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran
takımın ismi kabul edilecektir.

27. İçeriğinde aşağılayıcı, siyasi vb. kelimeler içeren/ çağrıştıran başvurular onaylanmayacaktır.

28. Aynı robot ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvuru yapılır. Aynı proje
ile farklı kategoriye başvuru yapan takımların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

29. Aynı takım üyeleri farklı robotlarla ile farklı kategorilerdeki yarışmalara başvuru yapabilir.

https://elbistan.meb.gov.tr