“Ekonomi ve Zanaat” Uluslararası Fotoğraf Yarışması

“Ekonomi ve Zanaat” Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

Konu:
“Ekonomi ve Zanaat”

Yarışmanın Amacı:
Ekonominin içinde bir üretim alanı olarak zanaat, barındırdığı çeşitlilik ve ortak bir ifade dili ile
toplumların kültürel değerlerini yansıtır. Nesilden nesile aktarılan ve usta-çırak ilişkisini esas alan,
öğrenimle birlikte el becerisi ile emeğe dayalı olan zanaat, ekonomiye olduğu kadar toplumu
oluşturan ortak kültüre de katkı sağlayan bir alandır.

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının “Ekonomi ve Zanaat” temalı Uluslararası
Fotoğraf Yarışmasının amacı; fotoğraf sanatının ve sanatçılarının desteklenmesi, ulusal ve
uluslararası iletişim kanallarının güçlendirilmesinin yanı sıra fotoğraf sanatı aracılığıyla zanaat
kavramına vurgu yapmak ve uluslararası platformda farklı toplumlara ait zanaat türleriyle evrensel
çeşitliliğe dair farkındalığı artırmaktır.

Yarışmanın Organizasyonu:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Şartları:

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Düzenleme Kurulu üyeleri ve Yarışma
Sekretaryası dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm
fotoğraf sanatına ilgi duyanlara açıktır.

• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eser ile katılabilir. Her türlü
teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik
içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

• Yarışmaya sadece www.tcmb.gov.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD
veya e-posta ile katılım kabul edilmeyecektir.

• Gönderilen fotoğraflar sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu
numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını
göremez.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği
fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin
13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm
kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durumdan
FIAP da bilgilendirilir. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal
durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden veya FIAP kırmızı listelerinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamaz.

• Düzenleme Kurulu FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcıları jüri değerlendirmesinden önce
tespit edip eleme yoluna gidecektir.

• FIAP patronajlarının bulunduğu bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya
olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve
tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP bütün imkân
ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilirler. Katılımcının kendisinden istenen gerekli
bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile
yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin
muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.

• Yarışma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSF’nin
www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitelerinde yayınlanacak ve ayrıca
tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.

• Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Hakları:

• Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi
için yapılan baskıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivine alınacaktır. Bu eserleri
tanıtım amaçlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yayınlarında eser sahibinin
ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif
ödenmeyecektir. Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı
evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta
kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs.) serbestçe kullanabilme
hakkında sahiptir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle
geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eserler
için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli
ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının da olacaktır.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan bazılarını,
katılımcının yazılı muvafakatı/izni ile sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

• Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların telif
sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri
tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu konuda
hiçbir sorumluluk kabul etmez.

• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek
koşuluyla, yetkilidir.

• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSFnin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org
internet sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında
yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.

• Değerlendirme sonunda ödül, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler sonuç bildirim
tarihinden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

• Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir.
Gönderilen ödüllerin postadaki zarar ve kayıplarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
sorumlu olmayacaktır.

• Yarışmaya TFSF internet sitesine üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar, belirtilen tüm
hususları kabul etmiş sayılacaklardır. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş
ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Albüm;
• Yarışma sonrasında; ödül alan, sergilemeye değer görülen ve satın alma uygulanan
fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Aralık 2018’den itibaren Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr ile TFSF www.tfsf.org.tr ve
www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca,
yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı
basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül (derece/madalya, mansiyon, özel ödül), sergileme alan ve
satın alma uygulanan eser sahiplerine, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Sanatı
Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet
gönderilecektir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

• Fotoğraflar çevrimiçi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr internet
sitesinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/
adreslerinden yüklenecektir.

• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için yarışma çevrimiçi sayfasında önce üye olunması
gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta
adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak
kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de
geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların orijinal halleri sergi
öncesi tekrar istenecektir.

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] e-posta adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası sorumlu olmayacaktır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Diğer ülke kodları için bakınız:
http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf
2. adım: Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital): Renkli veya SiyahBeyaz/Digital)
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli Türk katılımcının “Dokumacılık” isimli
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_dokumacilik”, … gibi olabilir.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 1 Temmuz 2018
Son Katılım Tarihi : 16 Kasım 2018 Cuma/saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 22-23 Kasım 2018, Perşembe-Cuma
Sonuç Bildirim Tarihi : 28 Kasım 2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Ocak 2019
Ödül ve Katalog Gönderim Tarihi : Ocak 2019

Ödüller:
Birincilik FIAP Altın Madalya+20.000.- TL
İkincilik FIAP Gümüş Madalya+15.000.- TL
Üçüncülük FIAP Bronz Madalya+10.000.- TL
FIAP Mansiyon (10 adet) 2.500.- TL
TCMB Özel Ödülü (Türkiye’de çekilen bir fotoğrafa verilecektir.) 2.500.- TL
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (ödül + sergileme) alan fotoğrafçıya
verilecektir.)
Sergileme (En fazla 60 adet): 500.- TL

tcmb.gov.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin