EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

1.1. Yarışma Konusu
Türkiye’nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır. Seçilen yerleşmenin kimliği, tarihi ve kültürel dokusu, peyzajı ve silüetinin korunması ekolojik değerlerinin ön plana çıkartılması yarışmanın temel beklentisidir.
Bunun yanında Üniversite öğrencilerinin Türkiye kentlerinin kimliğini, kültürünü, ekolojisinin korunması için yeni fikirleri özendirmek, ekolojik kentsel tasarımı desteklemek, ve öğrenciler arasında, ekolojik bilinci geliştirmek ve tasarım düşüncesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

1.2. Yarışma Alanı
Ekipler çalışma alanlarını aşağıda belirtilen esasa göre, kendileri belirleyeceklerdir.
-Yarışma alanı, yerleşmenin ekolojik bir bütünlük içerisinde algılanmasını sağlayacak büyüklükte bir kentsel alanın yarışmanın amacı ve kapsamında, seçilen bölgenin ekolojik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için planlama ve kentsel tasarım ilkelerini ve önerilerini belirlenmesi yarışmacıdan beklenmektedir. Bu kapsamda çalışmalarını kentin ekolojik sisteminin algılanmasını sağlayacak bir büyüklükte belirlenmesi gerekmektedir.
-1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olmalıdır.
-Seçilen alan içerisinde farklı kullanım biçimleri (konut, sanayi, kentsel açık-yeşil alan vb.) yer alabilir.
-Seçilen alana ilişkin doğal çevre verileri (iklim koşullarının analizi, topografya, hidroloji tabanlı toprak ve su kaynaklarının kullanımı, vb.) ve yapılı çevre verileri (tarihi-kültürel-mekansal-sosyal değerler; işlevsellik; mekansal ve sosyal gereksinimler; atık yönetimi, geri kazanım,enerji verimliliği, ekolojik ayakizinin küçültülmesi; iklim değişikliğine katkısı, demografik özellikler, ekonomi, finansman dökümü, vb.) tasarıma en uygun oranda girdi sağlayacak biçimde değerlendirilmeli ve raporda yer almalıdır.

1.3. Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı;
Alanın, tarihten ve kültüründen, doğal yapısından ve coğrafyasından, sosyal ve ekonomik yapısından gelen tüm özelliklerinin ortaya çıkarılmasını, ekolojik yaklaşım ile zenginleştirerek geleceğe aktarılmasını sağlayacak planlama ve kentsel tasarım ilkelerini almak,
Planlama ve kentsel tasarım çalışmalarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşımları görmek,
Kent bütününde seçilen alanın ve yakın çevresinin özelliklerine ve değerlerine uygun kimlik kazandıracak, çevrenin korunmasına katkı sağlayacak fikirlerini almak,
Farklı fikirlerin ve çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamaktır.

1.4. Yarışmanın Hedefi
Alanın ile bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlence gereksinmelerini karşılayan; tarihi bağlam içerisinde doğal çevre değerlerini nitelikli bir biçimde geliştirmeye olanak sağlayan; koruma-kullanım dengesini gözeten, işlevsel, yenilikçi ve ekolojik çözümleri ortaya koyan ve böylelikle bölgenin kent yaşamına kazandırılmasını hedefleyen bir projenin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda projelerin değerlendirilmesinde jüri, aşağıdaki kriterler çerçevesinde gerçekleştirecektir:
-Sunulan fikir projesinin sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım kapsamında yaratıcılığı ve özgünlüğü,
-Ekolojik Tasarım ilkelerinin geliştirilmesi,
-Kentsel yaşam kalitesini iyileştirici ya da arttırıcı özellikte olması,
-Seçilen alanın ekolojik bütün içerisinde ilişkisinin kurulmuş olması.

1.5. Yarışmanın Katılım Koşulları
T.C üniversitelerinin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya bireysel veya grup olarak, en az iki meslek disiplini olarak tek bir proje ile katılabilirler. Grup katılımlarında ekip başının şehir planlama bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur. 2015 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
Katılımcılar, yarışma şartnamesini www.tucev.org ve yarışmanın web sayfasından (www.ekokentyarismasi.com) temin edebilirler ve yarışmaya kaydolmaları zorunludur.

1.6. Sorun Tanımı ve Yarışmacılardan Beklenenler

1.7. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
Yarışmacılar seçtikleri alana ilişkin bilgi ve belgeleri kendileri temin edecektir. Yarışma Şartnamesine Çevre Vakfı’nın internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.
2. YARIŞMACILARDAN İSTENEN PROJE VE BELGELER
Yarışma bir fikir projesidir, Öğrenciler projeyi en iyi biçimde ifade edecek şekilde olmak kaydı ile seçilen kentin ölçülerine bağlı olarak;
Kavramsal Şema
Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren kavramsal şema; alanın kent bütünlüğü içindeki konum, önem ve ilişkilerini gösterir, ekolojik tasarımı yönlendirici ve yaklaşımını anlatacaktır.
Kavramsal Şema; çalışmasında alanın, Kentin kimliğini ve doğal değerini vurgulayıcı stratejik kararlar ile kentsel alan ve yakın çevre ilişkilerinin, yapay ve doğal eşiklerin, ana ulaşım bağlantılarının, koruma alanlarının, işlevsel ve sektörel önerilerin, temel fonksiyon dağılımının ve benzer nitelikte diğer hususların kısa ve vurgulu notlarla birlikte ortaya konulması beklenmektedir. Aynı zamanda bir “Tema” belirlenmeli ve kavramsal şemada bu tema ortaya konulmalıdır.

İlkesel Tasarım (ölçek: 1/10000)
Alanın etkileşim alanı olarak tanımlanan alanda, tasarımın genel politika, ilke ve stratejileri belirlenecektir. Seçilen Alanın ekolojik, tarihsel ve kültürel değerleri dikkate alınarak ilkeler geliştirilmesi beklenmektedir. Kentsel tasarım projeleri; iyileştirme, sağlıklaştırma ve yenileme politikalarını, bütüncül peyzaj ve rekreasyon kararlarına yönelik tasarım politikalarını içeren, tasarım ilkelerini ortaya koyan, çeşitli görsel şemalar ile açıklanması beklenmektedir. Ayrıca yarışma alanının, kent ve yakın çevresi ile işlevsel ilişkiler bağlamında alan kullanım türleri tanımlanacaktır.

1/1000 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi
Yarışmacı tarafından Tasarım Alanı olarak tanımlanan alanda, ekolojik yaklaşımla ele alınacak kentsel tasarım projesi ile yapılacak alanın ihtiyacı, potansiyeli ve verileri doğrultusunda, açık alanların yapı kitleleriyle birlikte düzenlemelerini, genel ulaşım-dolaşım (ada içi/dışı, taşıt, yaya, bisiklet, kısa ve uzun süreli otoparklar, servis vs) sorunlarının çözümünü, fizik çevre kontrolü, iklimlendirme çözüm önerilerine açık alan ve yapı ilişkilerinin kurulmasını ve benzer düzenlemeleri içerir.

Ekolojik Tasarım Rehberi:
Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere A3 formatında “Tasarım Rehberi” kitapçığı hazırlamaları beklenmektedir. Rehberin amacı, yarışma alanı için yarışmacıların öngörülerinin salt plan ve tasarım düzleminde ifade edilmesinden öte, tasarım alanı için düşünülen yaşam senaryolarını ve projelerin üç boyutlu ilişkilerini aktaran ifade araçları, şemalar, yazılı metinler ve grafik ifadeler vasıtasıyla kamuoyu tarafından da anlaşılabilir kılınmasıdır. Tasarım kriterleri, vizyon, kentsel dokuya ilişkin kararlar, işlev ve kullanım alanı kararları, ulaşım şeması, otopark düzeni ve kapasitesi, açık ve yeşil alan kullanım kararları, uygun işletme modellerinin seçimi gibi verilere tasarım rehberinde yer verilmelidir.

Proje Sunumu
Yarışmacı hazırlamış olduğu projeyi powerpoint formatında sunumu hazırlayacaktır..

Başvuru Formu

Yarışmanın web sayfasından alacakları başvuru formunu katılımcılar imzalamalı ve üniversitesine onaylatmalıdır.

3. YARIŞMANIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

3.1. Yarışmanın Dayanağı
……

3.2. Yarışmanın Türü ve Şekli
….

3.3. Yarışma Takvimi
Son Ön Kayıt Tarihi : 05 Haziran 2015
Projelerin Son Teslim Tarihi : 28 Ağustos 2015
Jürinin Toplanacağı Tarih : 11 Eylül 2015
Ödül Töreni Tarihi ve Yeri : 01 Ekim 2015 – ANKARA
Sergi Açılışı Tarihi ve Yeri : İl bank Sosyal Tesisleri
Sergi Süresi : 01 – 15 Ekim 2015

4. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
Yarışmanın jüri üyeleri ile raportörleri aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı (Çevre Mühendisi)
Y. Erdal KAYAPINAR Mekânsal Planlama Genel Müdürü (Şehir Plancısı)
Vedad GÜRGEN Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü (İnşaat Müh.)
Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI İTÜ Şehir ve Planlama Bölümü (Mimar-Şehir Plancısı)
Filiz ULUSOY Kalecik Belediye Başkanı (Sosyolog)
Murat ORAL Selçuk Üniversitesi (Mimar)
Talha KÖS İdeal kent Kentsel Tasarım & Mimarlık (Kentsel Tasarımcı)

4.2. Raportörler
Türkiye Çevre Koruma Vakfı

5. ÖDÜLLER

5.1. Ödül Bedeli
Yarışma sonucunda verilecek ödüller şu şekilde belirlenmiştir.
1. Proje Ödülü : 40.000 Türk Lirası
2. Proje Ödülü : 30.000 Türk Lirası
3. Proje Ödülü : 20.000 Türk Lirası
1. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
2. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
3. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
4. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
5. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
6. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
7. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası
8. Mansiyon : 8.000 Türk Lirası

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları:
Proje teslim tarihi 28 Ağustos 2015 Cuma günüdür. Projeler bu tarihte saat 18.00’e kadar elden, kargo ile gönderilen projelerin de 28 Ağustos 2015 Cuma günü saat 18.00’e kadar kargoya verilmiş olması ayrıca, kargoya verildiğine dair belgenin TUÇEV’in adresine aynı süre içinde ulaştırılması dikkate alınacaktır. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gereken adres şöyledir:
(Çevre Vakfı Ümit Mah. 2539. Sok. No:2 ÜMİTKÖY / Ankara)
Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda kaybolan projelerden Yarışmayı açan kurum sorumlu tutulamazlar.

Pafta boyutu A0 formatında dikey hard copy olarak foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edilecektir. Projeler en fazla dört adet paftada sunulacaktır. Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve power point da 20 slaytı geçmeyecek şekilde proje açıklama sunumu eklenecek iki kopya Cd-Rom olarak teslim edilecektir.

Kimlik Zarfı:
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- “Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı”başlığı yazılı bir zarf içine, ,
· Ad, Soyadı
· Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
· Başvuru Fomunu koyarak teslim etmelidirler.
· 1 Adet Vesikalık Fotograf

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer almamalıdır. Aksi takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

Rumuz ve Ambalaj Esasları
Rumuz beş rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır. Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

Katılım Koşulları

· Seçici Kurul üyeleri ve Çevre Vakfı ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Lisans öğrencileri ile sınırlıdır. T.C üniversitelerinin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir. Grup katılımlarında ekip başının şehir planlama bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

· 2015 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.

· Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışma dışı bırakılır, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

· Yarışmaya katılım ücretsizdir.

· Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı kanunun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla projelerinin Çevre Vakfı tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.

· Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.