”Eğitimin Hünerli Elleri” Ulusal Fotoğraf Yarışması

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)
“Eğitimin Hünerli Elleri” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

 1. Yarışmanın Adı:

“Eğitimin Hünerli Elleri”

 1. Yarışmanın Organizasyonu:

“Eğitimin Hünerli Elleri” Ulusal Fotoğraf Yarışması, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de YEKÜV tarafından gerçekleştirilecektir.

 1. Konu ve Amaç:

Yarışmanın konusu, “Eğitimin insana ve topluma kazandırdıkları”dır.

Eğitim hayatının her kademesi; esnaf, zanaatkar, sanatçı gibi eğitim ve kültürün kesişimiyle varlığını sürdüren meslekleri de dahil ederek görüntüleme ve fotoğraf sanatının anlatım gücü ile evrensel dilini kullanmak suretiyle eğitime, kültüre, sanata destek olmak amaçlanmaktadır.

 1. Kategori ve Bölümler:

“Eğitimin Hünerli Elleri” Ulusal Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 1. Genel Katılım Koşulları:

5.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5.2. Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri, TFSF Temsilcileri ve birinci dereceden yakınları ile haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı tüm yaş grubu herkese açıktır. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (10.10.2000 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini yasal veli/vasilerine doldurtup imzalatarak Yarışma Sekreteryası-İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

5.3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla katılabilir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.5. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.

5.6. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

5.7. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

5.8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

5.9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

5.10.    Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5.11.    Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

5.12.    TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

5.13.    YEKÜV ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

5.14.    Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

5.15.    Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

5.16.    Yarışma sonuçları YEKÜV’ün  www.yekuv.org  adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

 1. Telif (Kullanım) Hakları:

6.1. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak YEKÜV’e ait olacaktır.

6.2. YEKÜV bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); YEKÜV tarafından kitap olarak basılabilir.

6.3. Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun YEKÜV’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca YEKÜV; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

6.4. YEKÜV, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

6.5. Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6.6. Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu albümden tüm / ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzelerine birer adet gönderilecektir.

6.7. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

6.8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6.9. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici firma olarak YEKÜV ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.

6.10.    Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

6.11.    Şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedelleri, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel (18 yaş ve altı katılımcıların yasal veli/vasilerinin) banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel (18 yaş ve altı katılımcıların yasal veli/vasilerinin) banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

6.12.    Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

6.13.    Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda YEKÜV hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6.14.    Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar YEKÜV’ün  www.yekuv.org  web adresi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.

6.15.    Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

6.16.    Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

6.17.    Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

6.18.    Uyuşmazlıkların çözümünde YEKÜV ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 1. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

7.1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

7.2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,

www.yekuv.org

adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan TFSF’nin

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

7.3. TFSF’nin sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

7.4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

7.5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

7.6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.

7.7. İsimlendirme:

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).

4.Adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir  ( _ ).

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “balıkçı kadın” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_balikci_kadin” gibi olur…

7.8. Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.

7.9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde  onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

7.10.    Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için YEKÜV sorumlu olmayacaktır.

 1. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi         : 15 Nisan 2018

Yarışmaya Son Katılım Tarihi     : 10 Ekim 2018, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi     : 15 Ekim 2018

Sonuç Bildirim Tarihi                   : 19 Ekim 2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 31 Ekim 2018

 1. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):

Ersin ALOK                                 Fotoğraf Sanatçısı

Güler ERTAN                             Prof. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, BÜFOD

Halim KULAKSIZ                        Fotoğraf Sanatçısı

İbrahim GÖKSUNGUR              Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN

İbrahim ZAMAN                          Fotoğraf Sanatçısı

İzzet KERİBAR                           Fotoğraf Sanatçısı

Nadir EDE                                   Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

TFSF Temsilcisi: Seraceddin AYYILDIZ (AFIAP))

 1. Ödül-Sergileme-Satın Almalar

Birincilik                                    4.000.- TL  + Yarışmacı tarafından istenildiği halde Vakıfla birlikte proje yürütme imkânı*”

İkincilik                                      2.500.- TL  + Yarışmacı tarafından istenildiği halde Vakıfla birlikte proje yürütme imkânı*”

Üçüncülük                               2.000.- TL  + Yarışmacı tarafından istenildiği halde Vakıfla birlikte proje yürütme imkânı*”

Mansiyon (3 eser)                       500.- TL

Sergileme (En fazla 38 eser)      200.- TL

*Yarışmada 1, 2 ve 3.lük ödülü alanlara Vakfımızın bursiyerleri ile 3 yıllık bir çalışma imkânı sağlanacak ve bu sürecin sonunda YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) tarafından başarılı bulunan fotoğraflarla YEKÜV bursiyerlerinin gelişimini ve değişimini ele alan ayrı bir sergi hazırlanacaktır.

 1. Yarışma Sekreteryası-İletişim:

 

 1. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV)

Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak, Şahin Apt. No: 2, D: 9 Mecidiyeköy – İstanbul

Tel: 444 28 39

E-mail: yekuv@yekuv.org

 1. Uyuşmazlıkların çözümünde YEKÜV ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 2. Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 3. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-057” numara ile onaylanmıştır.
 4. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.