Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Fotoğraf Yarışması

Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)
“Eğitimden Bir Kare” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartname

Yarışmanın Adı: “Eğitimden Bir Kare”dir.

Yarışmanın Organizasyonu:
“Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ‘Eğitimden Bir Kare’ Ulusal Fotoğraf Yarışması”,
Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Eğitim-Bir-Sen tarafından
gerçekleştirilecektir.

Konu ve Amaç:
Yarışma, eğitimin/eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini fotoğraf sanatının etkileyici
dilinden faydalanarak anlatmayı konu edinmektedir.
Yarışmayla eğitimin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici
gücüyle buluşturmak, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturmak amaçlanmaktadır.

Kategori ve Bölümler:
“Eğitim-Bir-Sen ‘Eğitimden Bir Kare’ Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz
fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Genel Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır. TFSF
temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları)
yarışmaya katılamazlar.
• Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
• Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye
değer eserler arasına da seçilebilir.
• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk
değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve
fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından
engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen
fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
• Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin
ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
tüm izinlerinin alındığını ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde çekildiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-
10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum
diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade
etmesi gerekir.
• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme
bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu
albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M.
Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve
olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
• Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından
kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma
sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak
ilan edilir.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
• Yarışma sonuçları Eğitim-Bir-Sen’in www.ebs.org.tr web adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde
ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta
yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:
• Dereceye girerek ödül alan ve elli (50) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen
fotoğraflar Eğitim-Bir-Sen’in arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu
şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan
telif haklarını Eğitim-Bir-Sen’e devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma
sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Eğitim-Bir-Sen’in
tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma
sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle
birlikte kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır);
kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser
sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan
ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul
etmektedir.
• Eğitim-Bir-Sen; fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin
vermez.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.
• Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Eğitim-BirSen
hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
• Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde
yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Eğitim-Bir-Sen’in www.ebs.org.tr web adresi ile
TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter,
Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak
ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını
kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine bu kapsamda herhangi
bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının Eğitim-Bir-Sen’in tüm çalışmalarında ve ticari kazanç
sağlanmayan ortamlarda gösterilmesine izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu
şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların
bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
www.ebsyarisma.org
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
• TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den az
olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Eğitimde kalıcılık” adlı
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_ egitimde_kalicilik” gibi olur…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Eğitim-Bir-Sen sorumlu
olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 10.04.2018, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 14.04.2018
Sonuç Bildirim Tarihi : 18.04.2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Fırat YURDAKUL Fotoğraf Editörü, Anadolu Ajansı
Necip EVLİCE Fotoğraf Sanatçısı, Şair-Yazar
Şükrü KOLUKISA Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Tansu GÜRPINAR Fotoğraf Sanatçısı, Doğa ve Yaban Hayatı Uzmanı
Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı, Araştırmacı-Yazar
(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.)
TFSF Temsilcisi: Ferhat Can SARIKOÇ

Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Özel Ödül 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) 250.- TL

Yarışma İletişim/Sekreterya:
Öznur OLAÇ (Eğitim-Bir-Sen Basın Yayın Birimi)
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)
Oğuzlar Mahallesi, Avukat Özdemir Özok Sokak, No: 5 Balgat Çankaya – Ankara
Telefon: 0312 231 23 06
E-posta: [email protected]
Web: www.ebs.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

twelve − 11 =