Eğitimde Whatsapp Sosyal Ağının Kullanılmasına Yönelik Öğretici Görüşlerinin İncelenmesi

Eğitimde Whatsapp Sosyal Ağının Kullanılmasına Yönelik Öğretici Görüşlerinin İncelenmesi

Bu araştırmada WhatsApp sosyal ağının eğitimde kullanılmasına yönelik öğretici görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda bir bilgi ve kültür yarışmasına hazırlanan öğrenci ve öğreticilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında uygulama yapılmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını 2 ortaöğretim ve 1 lise öğretmeni olmak üzere 3 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aşamasında veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmaya yönelik alan yazın taraması yapılarak ilgili araştırma soruları hazırlanmıştır. Araştırma sorularının güvenilirliğini sağlamak amacıyla pilot uy­gulamalar yapılmış ve alanında uzman kişilerin görüşleri alınarak son haline getirilmiştir. Son halini alan araştırma soruları Google Doc alt yapısı kullanılarak çevrimiçi toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin öğretici ve diğer sınıf arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin arttığı, bilgilerini pekiştirmelerine katkı sağladığı, sınava yönelik içerik ve görsel paylaşımların, soru-cevap, çevrimiçi test ve oyunlaştırma unsurlarını içeren uygulamaların öğrencilerin derse olan isteklendirmelerini arttırdığı, sınava yönelik kay­gılarını azalmasına, bilgilerin kalıcı olmasına ve sınava daha hazır olmalarına katkı sağladığı ana sonuç­larına ulaşılmıştır. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerden 4‘ü bilgi ve kültür yarışmasında ilçe derecesi elde etmiş uygulama sürecini sonuçları somut bir şekilde görülmüştür.

Burak YILMAZSOY
Bilim Uzmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bölümü