Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması

Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması

YEĞİTEK “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri” ni Verecek

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bu yıl ilk kez “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri”ni verecek.
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bu yıl ilk kez “Geleceğin Eğitimine Katkı Ödülleri”ni verecek. “Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması” sonucunda verilecek bu ödüller, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olan Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde sahiplerini bulacak. Öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak olan yarışmanın başvuruları, 8 Ekim 2017’de sona erecek.
Yarışmada öğretmen kategorisi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okul öğretmenlerini ve Türkiye’deki tüm üniversite akademisyenlerini kapsarken öğrenci kategorisi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerini kapsıyor.

“Eğitim Teknolojileri Zirvesi”nde bir ilk…

“Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması” yeni fikirler oluşturma ve bunları paylaşma; birlikte üretme, bilginin yaşama ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunma; öğretmen, öğrenci ve akademisyenlere ait projeleri ortak bir platformda buluşturma; FATİH Projesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne olan ilgiyi arttırma amaçlarını taşıyor.

Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir proje ile yarışmaya katılabilecekken yarışmaya sadece 2017 yılı içerisinde hazırlanmış ve uygulanmış proje veya çalışmalarla başvurulabilecek. Yarışmacılar; proje veya çalışmalarını video, görsel ve bir raporla sunacak. Yarışma hakkındaki genel ve teknik şartlar ile yarışma takvimini http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek/ adresinden öğrenmek mümkün.

Yarışmada “Seçici Kurul Özel Ödülü” ile “Halk Oylaması Ödülü” öğretmen ve öğrenci kategorilerinde verilecek. Seçici Kurulun, gönderilen proje veya çalışmaların arasından başarılı bulduğu 20 öğretmen ve 20 öğrencinin proje ve çalışmaları http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/ adresinden halk oylamasına sunularak birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek.

Başvurular 8 Ekim 2017 tarihine kadar http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek/ adresinde yarışma ile ilgili açılan sayfadan yapılacak.

GELECEĞİN EĞİTİMİNE KATKI ÖDÜLLERİ
YÖNERGE

YARIŞMANIN KONUSU
“Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler”

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okul öğretmenlerini ve
Türkiye’deki tüm üniversitelerin akademisyenlerini kapsamaktadır.
Öğrenci kategorisi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda okuyan ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencilerini ve Türkiye’deki tüm üniversitelerin öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk
Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda “öğrenci ve öğretmenlerin
araştırmacı, merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak”
ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir:
– Eğitimde teknoloji kullanımında yeni fikirleri oluşturma ve paylaşma, birlikte üretme,
bilginin yaşama aktarılması ve üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda
bulunmak,
– Eğitimde FATİH Projesi, Eğitim Bilişim Ağı ve Eğitimde FATİH Projesi Eğitim
Teknolojileri Zirvesi’ne olan ilgiyi arttırmak,
– Eğitimde teknoloji kullanımında iyi örnekler oluşturmak,
– Ortaya çıkan iyi örneklere EBA’da yer vererek bunları tüm paydaşlara sunmak,
– EBA’da paylaşıma sunulan iyi örnekleri öğretmen ve öğrencilerle ortak bir platformda
buluşturarak donanımlarına katkı sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak
sağlamak,
– Öğrencilerin daha etkin öğrenme yapabilecekleri eğitim ortamına destek vermek,
– Akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin yapmış oldukları projeleri ortak bir platformda
buluşturarak iyi örnek ve uygulamaları birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

Genel Şartlar
1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda
görev yapan tüm öğretmenlerle ve tüm üniversitelerin akademisyenlerinin, resmi ve
özel okullarda öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin ve tüm üniversitelerin
öğrencilerinin katılımına açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenlerinin başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduklarına dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir proje ile yarışmaya katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilen proje veya çalışmanın alıntı ve/veya çalıntı olmasından
doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Katılımcılar yarışmaya
gönderdikleri projenin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını
diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa
bile ödülü geri alınır.
5. Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla
olursa olsun firma adı kullanılan projeler yarışma dışı kalacaktır.
6. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ve birinci
derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
7. Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında
kalacaktır.
8. Videolarda; özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. belirgin bir biçimde ön plana
çıkarılamaz; yarışmacılar tanıtma amaçlı videolarla yarışmaya katılamazlar.
9. Yarışmaya gönderilen proje veya çalışmalarda özgün olmayan metin, görüntü, müzik,
video vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının
sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
10. Yarışmaya katılan proje veya çalışmalar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla
eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
11. Yarışmaya katılan kişiler; proje veya çalışmalarının Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı
çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait yönerge/şartname hükümlerini
aynen kabul etmiş sayılırlar.
12. Yarışmacı, dereceye giren proje veya çalışmanın kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğüne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek
Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya
gönderdiği projenin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb.
umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan projeler
için, proje sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve projenin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû
kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne aittir.
14. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda
yönerge/şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Teknik Şartlar
1. Yarışmaya sadece 2017 yılı içerisinde hazırlanmış ve uygulanmış proje veya çalışmalar
katılabilir.
2. Yarışmanın dili Türkçedir.
3. Yarışmaya gönderilecek videoların süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 15
dakika olabilir.
4. Yarışmaya gönderilecek videolar mp4 formatında olmalı ve videoların boyutu 200
MB’ı geçmemelidir.
5. Videolar, fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinde açılacak yarışma ile ilgili sayfaya
gönderilecektir.
6. Yarışmaya proje veya çalışmayı açık bir şekilde anlatabilecek nitelikte en fazla 5 görsel,
fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinde açılacak yarışma ile ilgili sayfaya gönderilecektir.
7. Yarışmaya gönderilecek proje veya çalışmaların amacını, kapsamını, yöntemini,
uygulama aşamalarını ve sonucunu belirtecek şekilde bir rapor
fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinde açılacak yarışma ile ilgili sayfaya gönderilecektir.
Gönderilecek olan raporla aynı adreste yayımlanacak olan örnek rapor formatına uygun
hazırlanmalıdır.
8. Yarışmacıların, proje veya çalışmalarıyla ilgili video, görsel ve raporlarını son başvuru
tarihine kadar fatihprojesietz.meb.gov.tr adresindeki ilgili alana
(fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek) yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR VE PROJELERİN GÖNDERİLMESİ
Başvurular fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinde yarışma ile ilgili açılacak sayfadan alınacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Seçici Kurulun Belirlenme Tarihi: 23 Ağustos 2017
Başvuruların Başlama Tarihi: 25 Ağustos 2017
Son Başvuru Tarihi: 8 Ekim 2017
Halk Oylamasının Başlama Tarihi: 10 Ekim 2017
Halk Oylamasının Bitiş Tarihi: 10 Kasım 2017
Ödül Töreni: 18 Kasım 2017

ÖDÜLLER
1. Seçici Kurul Özel Ödülü
Seçici Kurulun seçmiş olduğu bir öğretmen ve bir öğrenciye “Seçici Kurul Özel Ödülü”
verilecektir.
a) Öğretmen
b) Öğrenci

2. Halk Oylaması Ödülü
Seçici Kurul, gönderilen proje veya çalışmaların arasından ilk 20 öğretmen ve ilk 20 öğrenciyi
seçecektir. Seçilmiş olan bu proje veya çalışmalar fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinden halk
oylamasına sunularak birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir.
a) Öğretmen (birinci, ikinci, üçüncü)
b) Öğrenci (birinci, ikinci, üçüncü)
Ödül Töreni, Ankara’da Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017’nin
düzenleneceği otelde 18 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İLETİŞİM
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:8 06560 Yenimahalle / ANKARA
Tel:0(312)2969555 – 0(312)2969516
e-Posta:fatihprojesietz@meb.gov.tr