Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2017

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2017’ye, örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde
aşağıdaki konularda başvurular kabul edilecektir:

Erken Çocukluk Eğitimi: ​Bu kategori, 0-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel,
duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan, bilgi ve becerilerini geliştirmede
rol oynayan sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları ve toplum temelli modelleri kapsar.
Çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak uygun
ortamların sağlanmasıyla yeteneklerinin ortaya çıkarıldığı ve geliştirildiği
uygulamalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

Eğitimde Ayrımcılıkla Mücadele: ​Üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde ve
farklı okul türlerinde, ayrımcılıkla mücadele alanında öğrencilerin ve/veya eğitim
çalışanlarının farkındalık, bilgi, beceri düzeylerinde ve/veya tutumlarında olumlu
değişim yaratan örnekleri kapsar. Uygulama ya da materyal genel olarak
ayrımcılıkla mücadele odaklı olabileceği gibi, bireylerin ve toplulukların belirli
özellikleri temelinde karşılaştığı (ırk ve etnik köken, engellilik, renk, din ve inanç, dil,
milliyet, siyasal görüş, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, medeni durum,
sağlık, yaş, mülkiyet, yoksulluk vb.) spesifik ayrımcılık türleri ve durumlarıyla
mücadeleye dönük olabilir.

Eğitimde Sosyal Duygusal Becerilerin Desteklenmesi: ​Değişen dünya
koşullarında çocukların bugün ve gelecekte toplumsal sorunların çözümüne yönelik
sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele etmeleri
büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda çocukların kendi potansiyellerini
gerçekleştirmeleri için empati, yaratıcılık, ekip çalışması ve sorumluluk alma gibi
sosyal ve duygusal beceriler konusunda desteklenmeleri önemlidir. Bu kategori,
çocuklarda yukarıda söz edilen becerilerin desteklenmesine katkı sağlayan
uygulama örneklerini kapsar. Çocukların bu becerileri kazanması ve hayata
geçirmesi için yapılan uygulama örnekleri, okulun karar alma süreçlerinden fiziki
yapısına, ders materyallerinden müfredata, okul bahçesindeki oyun alanın okulun çevresiyle kurulan ilişkilere, mülteci çocukların okula uyumundan öğrenci başarısını
değerlendirmeye kadar uzanan geniş bir çerçevede olabilir.

Köy Okullarında Eğitim: ​Yasal olarak köy statüsündeki yerleşim birimlerinde (ya
da 2012 Büyükşehir Yasası’ndan önce köy statüsünde olan mahallelerde) bulunan
okullardan gelecek örnek uygulamaları içerir. Birleştirilmiş sınıflar için geliştirilmiş
alternatif sınıf ve zaman yönetimi metotları, sınıf içi uygulamalar; köy okullarında
sıkça rastlanan devamsızlık, eğitimden ayrılma, seçmeli ders öğretmenlerinin
eksikliği, ders materyali eksikliği, okulun fiziksel şartlarının yetersizliği gibi sorunlara
karşı geliştirilmiş örnek uygulamalar; köy okullarında eğitime dair var olan
fırsatlardan (doğa içinde eğitim verme olanağı, sınıf mevcudunun azlığının
öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimi kolaylaştırması, ailelerin okullara fiziksel
yakınlığı vb.) üst düzeyde faydalanan uygulamalar bu kapsamda
değerlendirilecektir.

Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitimi: ​Sınıflarında göçmen ve mülteci öğrenci
olan öğretmen sayısının hızla arttığı bu günlerde, öğretmenlerin çok kültürlü
okullarda, hem Türkiyeli hem de göçmen ve mülteci öğrencilerin eğitimini
iyileştirmek adına yaptıkları sınıf içi/sınıf dışı uygulamalar bu kategoride
değerlendirilecektir. Bu bağlamda, öğrencilerin akademik başarılarını ve yetilerini
arttırmaya yönelik uygulamaların (örneğin, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi,
anadili Türkçe olmayan öğrenciler için öğrenme süreçlerinin planlanması, travma
teşhisi ve travma yaşamış çocuklara yönelik öğretme yöntemleri, farklılaştırılmış
öğretim planları) yanı sıra farklı etnik köken ve kültürden gelen öğrencilerin bir
arada yaşama becerilerini arttırmaya yönelik kapsayıcı eğitim, demokratik ve
katılımcı sınıf yönetimi, çatışma çözümü, farklılıklara saygı gibi beceriler sağlamayı
hedefleyen uygulamalar da değerlendirilecektir.

Spor Eğitimi​: Bu kategori, üniversite öncesi eğitimin tüm kademelerinde beden
eğitimi ve spor öğrenimini iyileştiren sınıf içi/sınıf dışı uygulamaları kapsar.

Kimler başvurabilir?
Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından, üniversitelerden, farklı devlet
kurumlarından ve sivil toplum örgütlerinden eğitimciler/eğitimci adayları (kişi, ekip
ya da kurum olarak), C bölümünde açıklanan konu ve alanlarda iyi örnek
oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını/materyallerini konferansta sunmak üzere
başvurabilirler. Kişi, ekip ya da kurumlar birden çok uygulama/materyal başvurusu
yapabilirler.

Başvuru koşulları
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, eğitimcilerin başvurularının birbiriyle rekabet ettiği
ya da başvuruların iyiden kötüye doğru sıralandığı bir yarışma değildir. Bu
konferans öğretmenlerin geliştirdikleri örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve
birbirlerine esin kaynağı olmalarına fırsat sunma amacı taşır.
Konferansta sunulan iyi örneklerin “konferansta sunulmak üzere” geliştirilmesi değil
“eğitim sürecinde bir eksikliğe yanıt vermek/eğitim sürecinde bir iyileşme sağlamak
vb.” için geliştirilmesi önemsenir.
Uygulamanın/materyalin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ya da öncesinde
uygulanmış/geliştirilmiş olması gerekir. Henüz tamamlanmamış, uygulaması
yapılmamış çalışmalar değerlendirilmeyecektir.
Geçmiş yıllarda Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda seçilerek sözlü ya da poster
olarak sunulmuş örneklerle başvuru yapılamaz. Ancak daha önceki yıllarda kabul
edilmeyen uygulama/materyal örnekleriyle –geliştirilmiş olmaları koşuluyla– yeniden
başvuru yapılabilir. Bu önkoşul aynı örneğin farklı yıllarda konferansta tekrar
sunulmasını önlemek ve her yıl farklı örneklerin paylaşılmasına zemin oluşturma
amacını taşır.

Nasıl başvurabilirsiniz?
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2017’ye başvurular yalnızca elektronik olarak
(e-başvuru) yapılabilir. Posta ya da elektronik posta yoluyla yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik başvuru sürecinde bir sorunla
karşılaşmanız durumunda teknik destek sağlanacaktır.
11 Ocak 2017​’den itibaren www.egitimdeiyiornekler.org adresinden online başvuru
bölümüne girerek konferansa başvuru yapılabilir.

Başvurunun ekleri
Uygulamanın/materyalin daha iyi anlaşılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla en az bir belgenin paylaşılması beklenmektedir. Belgeler (geliştirilen ders
planları, ölçme ve değerlendirme araçları, öğrenci çalışmalarından örnekler,
fotoğraflar, görsel malzemeler vb.) başvuru sırasında sisteme yüklenir. Eğer
elektronik olarak gönderilemeyen ek(ler) varsa elektronik başvuru tamamlandıktan
sonra, ek(ler) başvuru numarasının yazdığı bir zarfa konularak, postayla aşağıdaki
adrese gönderilebilir:

Eğitim Reformu Girişimi
Bankalar Cad. No 2 Minerva Han Kat 5 Karaköy – Beyoğlu – İstanbul

Zarfın içine sadece ek(ler)in konulması yeterlidir, başvuru formunun yeniden
gönderilmesine gerek yoktur. Kargo yolu ile gönderdiğiniz ek(ler)in tarafımıza
ulaşmış olduğundan e-posta göndererek ya da telefon ederek emin olunuz.
Önemli Not: Başvuruyla birlikte gönderilen ek(ler)in başvuru formunda yer alan
bilgileri destekleyecek nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Başvuru için son tarih
Başvurunun 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 18.00’a kadar elektronik olarak
yapılması gerekir. Bu tarihten sonra elektronik başvuru sistemi otomatik olarak
kapanacağından başvuru yapılamayacaktır.
Postayla gönderilen başvuru eklerinin de 6 Şubat 2017 günü postaya verilmiş ve 10
Şubat 2017 günü 18.00’a kadar yukarıda verilen adrese ulaşmış olması gereklidir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulacak iyi uygulamalar/materyaller, son
başvuru tarihine kadar yapılan başvurular arasından, belirlenmiş değerlendirme
ölçütlerine göre, Seçici Kurul tarafından seçilecektir. Seçici Kurul’da, başvuru
alanlarında uzmanlık ve deneyim sahibi akademisyen, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, eğitimciler vb. yer alır.

Değerlendirme sürecinde kullanılacak ölçütlerin başvuru formuyla örtüşmesine ve
değerlendirmede kullanılacak her türlü bilginin başvuru esnasında istenmesine
özen gösterilmiştir.

Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine 3 Nisan 2017​’de elektronik posta
yoluyla iletilecek, ayrıca www.egitimdeiyiornekler.org adresinde duyurulacaktır.