EĞİTİM SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI EĞİTİM SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUM U

          

 10-11 Mayıs 2012  Ankara

                 Değerli Sempozyum Dostları,
                 Değerli Araştırma Dostları,
                 Değerli Meslektaşlarım,
               Bilgi çağının iletişim teknolojileriyle sağladığı olanaklar giderek birey ve toplum yaşamına yeni açılımlar ve yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bu durum, başta toplumsal kurumlar olmak üzere insan yaşamının geçtiği ve aktığı tüm alanlarda yeni algılara, yeni değerlere, yeni alışkanlıklara, yeni yöntem ve tekniklerin dolaşımına yol açmaktadır. Süreç yakın bir zaman dilimini de çok gerilere götüren bir “eski” ve “yeni” farklılaşması ortaya koymaktadır.
              Sanayi toplumunun sorunlarından farklı olarak değişimin küresel düzeydeki sonuçları, bölgesel coğrafyaların en ücra köşesindeki insan ve insan gruplarını da etkilemektedir.Sanayi toplumunun bunalım ve buhranlarının bilimi olarak misyon yüklenen sosyoloji, eğitimi bu sorunlardan çıkmanın anahtar terimi haline getirmekteydi. Bu sosyolojik tecrübe, eğitim sosyolojisini küreselleşmenin insan ve toplum düzeyinde yol açtığı kültürel ve entelektüel açılımların tanımlanması ve çözümlenmesinde giderek öne çıkarmaktadır. Çağdaş eğitim sosyolojisinin ve eğitime toplumsal ve küresel anlamlar yükleyen araştırmacı ve akademisyenlerin bu sürece kayıtsız kalmaları beklenemez.
            “I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu” işte tam bu aşamada eğitimi küresel ve toplumsal boyutlarda umur eden araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirmeyi; bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlamaktadır.
              Bu çerçevede sempozyumumuz tüm değerli katkılara açık olacaktır.
              Sizleri bu vesileyle Ankara’da görmekten, bilgi ve görgülerinizi paylaşmaktan dolayı mutlu olacağız.
             Mayısta Ankara’da buluşmak üzere…

              Prof. Dr. İsmail DOĞAN
              Düzenleme Kurulu Başkanı

              Ankara Üniversitesi
              Eğitim Bilimleri Fakültesi
              Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
              Anabilim Dalı Başkanı

 

Sempozyumun Konusu
 “EĞİTİM SOSYOLOJİSİ BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUM VE EĞİTİM” 

Sempozyum Konu Başlıkları
•Yeni Toplum
• Yeni İnsan
• Yeni Okul
• Yeni Üniversite
• Yeni Öğretmen
• Yeni Öğrenci
• Yeni Eşitsizlikler
• E-Toplum
• Eğitimde Değerler Sorunu
• Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi sorunu
• Türk Sosyolojisinde Eğitim Sorunu
• Türkiye’de Eğitim Sosyolojisi Çalışmaları
• Geleceğin Eğitim Sosyolojisi
• 21. Yüzyılda Eğitimin Geleceği
• Çokkültürlülük
• STK’lar ve Eğitim
• Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları
• Gençlik Kültürü ve Gençlik Sorunları

Bu temel kategoriler altında toplumsal bir olay olarak eğitimin geleneksel ve güncel boyutlarda önerilen tüm sorunları sempozyumun akademik sınırları içinde kabul edilmektedir. Buna göre konular şu örneklerde çeşitlenebilir:
• Postmodern ağ toplumunda yeni yaşam ve örgütlenme biçimleri,
• Yeni okul biçimleri ve öğrenme ortamları,
• Öğretmenin değişen rolleri,
• Otoriter öğretmenden moderatör öğretmene doğru mu?
• Okuldan ziyade ağlarla tanımlanan e-öğrenci profili,
• Sınıf, statü, cinsiyet, dil, din, etnik temelli eşitsizlikler (kimlik politikaları bağlamında eğitim),
• 21. yüzyıl toplumsal sorunları ve eğitime yansımaları,
• Geleceğin eğitimi,
• Eğitim paydaşlarının kazanacağı beceriler
• Yeni okur-yazarlık,
• Entelektüel eğitim ya da eğitimde intellect sorunu,
• ABD, Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim Sosyolojisi Çalışmaları
• Türk sosyologlarında eğitim problematiği (sorunsalı); ya da Türk sosyologlarının eğitimi sorunsallaştırma çabaları.
 

Sempozyumun Amacı
 Türkiye’de toplumsal değişmenin yol açtığı eğitim gereksinimleri ile küreselleşmenin eğitim üzerindeki etkileri ve sonuçlarını tartışmak ve bu çerçevede;
 – Eğitimde öne çıkan yeni yaklaşım ve kavramların, paradigma ve kuramların, yeni toplumsal ve küresel olguların öğretim kurumlarını ve öğretime konu ve taraf olan aktörleri (öğrenci, öğretmen, veli ve diğer toplumsal bileşenleri) nasıl etkilediğini tartışmak,
 – Elektronik iletişim olanaklarının arttığı ve görsel-eğitsel yöntemlerin öne çıktığı bir çağda eğitimi ve eğitim sistemlerini bekleyen yeni toplumsal sorunları belirlemek.
 – Bir disiplin olarak eğitim sosyolojisinin özelde eğitim bilimlerinin genelde ise sosyal bilimler için; eğitim bürokrasisi ve eğitim dünyası için artan önem ve işlevine kamuoyunun dikkatini çekmektir.

Sempozyum Katılım Koşulları
             
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Bildirileri BİLİMSEL DANIŞMA KURULU tarafından kabul edilen katılımcılar,  tam metinlerini Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Tarihte göndermediği durumda sempozyuma katılamayacaktır.
Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Düzenleyen Kuruluşlar
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUM TARİHİ
10-11. Mayıs – 2012
SEMPOZYUM TAKVİMİ
1 Bildiri Özetlerinin Gönderileceği Tarih 15 Ocak 2012
2 Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanacağı Tarih 30 Ocak 2012
3 Bildiri Tam Metinlerinin Gönderileceği Tarih 02 Nisan 2012
4 1.Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu 10-11Mayıs 2012
 

İletişim
Prof. Dr. İsmail DOĞAN

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Anabilim Dalı Başkanı
Cebeci, 06590 Ankara

Telefon:          0 312 363 33 50/3217-3207
Belgegeçer:   0 312 363 61 45
Web:                www.egitimsosyolojisi2012.org
E-Posta:          egitimsosyolojisi2012@gmail.com