Eğitim Bir Sen “Eğitimden Bir Kare” Ulusal Fotoğraf Yarışması Başladı

Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen)
“Eğitimden Bir Kare” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartname

1) Yarışmanın Adı: “Eğitimden Bir Kare”dir.

2) Yarışmanın Organizasyonu:
“Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ‘Eğitimden Bir Kare’ Ulusal Fotoğraf Yarışması”,
Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Eğitim-Bir-Sen tarafından
gerçekleştirilecektir.

3) Konu ve Amaç:
a) Yarışma, eğitimin/eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini fotoğraf sanatının
etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı konu edinmektedir.
b) Yarışmayla eğitimin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının
etkileyici gücüyle buluşturmak, bu konudaki toplumsal bakışı sanatla buluşturmak
amaçlanmaktadır.

4) Kategori ve Bölümler:
“Eğitim-Bir-Sen ‘Eğitimden Bir Kare’ Ulusal Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz
fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5) Genel Katılım Koşulları:
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır.
TFSF temsilcileri, Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları
(akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
c) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
d) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle
katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da
sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
e) Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla
oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya
katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın,
bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül
almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
f) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
g) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
h) Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm
izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
i) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
j) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış
kural ihlali sayılır.
k) Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde
çekilmiş olma zorunluluğu vardır.
l) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
m) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
n) Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_YonergesiYG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül
ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır.
Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
o) Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu
yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
p) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF
kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF
elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her
şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel
soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
q) Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
r) Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği sayıda
fotoğrafı sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
s) Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. Bu
albümden tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir
M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.
t) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği
yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar
yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
u) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından
kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma
sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
v) Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü
bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya
ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde
sunulacaktır.
w) Yarışma sonuçları Eğitim-Bir-Sen’in www.ebs.org.tr web adresinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web
sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya
e-posta yoluyla bildirilecektir.

6) Telif (Kullanım) Hakları:
a) Dereceye girerek ödül alan ve elli (50) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen
fotoğraflar Eğitim-Bir-Sen’in arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için
bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından
doğan telif haklarını Eğitim-Bir-Sen’e devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan
fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan
Eğitim-Bir-Sen’in tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak
kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın
organlarında eser sahibinin ismi belirtilmek şartıyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb
grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak
basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı
bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak
talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
b) Eğitim-Bir-Sen; fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin
vermez.
c) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına
ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek
telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
d) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
e) Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb
herhangi bir talebi olamaz.
f) Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden
geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları
adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu
kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda EğitimBir-Sen hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
g) Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale
edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere
istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
h) Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Eğitim-Bir-Sen’in www.ebs.org.tr web adresi
ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve
www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook,
Twitter, Instagram vb) hesaplarında eser sahibinin ismi belirtilmek şartıyla tanıtım amaçlı ve
yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını
Almanak 2018’de yer alacaktır.
i) Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra
silinecektir.
j) Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri
ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
k) Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen
sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yine
bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin fotoğraflarının Eğitim-Bir-Sen’in tüm
çalışmalarında ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda gösterilmesine izin verdiklerini
kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz
hakkı yoktur.

7) Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi
(e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, www.ebsyarisma.org
adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
c) TFSF’nin sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye
olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta
adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1
Mb)’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını
göndermelidir.
g) Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
h) Ülke kodu ve kategori/bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
8) İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları
için bakınız:
(a)
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “Eğitimde kalıcılık” adlı
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_ egitimde_kalicilik” gibi olur…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Eğitim-Bir-Sen sorumlu
olmayacaktır.

9) Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 01.04.2020, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 08.04. 2020
Sonuç Bildirim Tarihi : 13.04.2020
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.

10) Seçici Kurul:
Tansu Gürpınar Fotoğraf Sanatçısı, Doğa ve Yaban Hayatı Uzmanı
Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı, Araştırmacı-Yazar
Fırat Yurdakul Fotoğraf Editörü, Anadolu Ajansı
İsmail Küçük Fotoğraf Sanatçısı
Coşkun Aral Fotoğraf Sanatçısı

(Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.)

12) Ödül-Sergilemeler:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mehmet Akif İnan Özel Ödülü 1.500.- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) 250.- TL

13) Yarışma İletişim/Sekreterya:
Öznur OLAÇ (Eğitim-Bir-Sen Basın Müşaviri)
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)
Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Altındağ/Ankara
Telefon: 0312 231 23 06
E-posta: oznur@ebs.org.tr
Web: www.ebs.org.tr