“EBA SENARYO” 1.Kısa Film Senaryo Yarışması

“EBA SENARYO” 1.Kısa Film Senaryo Yarışması
YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: Millî, Manevi, Kültürel ve Evrensel Değerler
( Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Fedakârlık, Arkadaşlık, Sorumluluk, Tevazu, Merhamet,
Yardımseverlik, Adalet, Dürüstlük, Empati, Paylaşımcılık vb. )

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerini
kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk
Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğretmenlerin
araştırmacı, esnek, entelektüel, merak sahibi, yenilikçi niteliklerini öne çıkarmak ana
fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir;
1. Fatih projesinin en önemli bileşenlerinden olan Eğitim Bilişim Ağı, EBA’nın içeriğinin
zenginleşmesine katkı sağlamak,
2. Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerlere, sinema sanatının özgün bakış açısı ile
yaklaşılmasını sağlamak, ortaya çıkacak ürünleri bir eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
3. Ülkemizde millî, manevi, kültürel ve evrensel değerlerin tanınmasına, benimsenmesine,
geliştirilmesine ve bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı
sağlamak,
4. Temel insanî değer ve erdemlerin kazanılmasına, değerlere karşı duyarlılık
oluşturulmasına ve davranışa dönüştürülmesine katkı sağlamak,
5. Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerlerin hayata geçirilmesini sağlayarak toplumsal
dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak,
6. Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerler ile ilgili nitelikli ve zengin içerikler üretilmesini
sağlamak,
7. Öğretmenlerin ders dışı sanatsal faaliyetlerde bulunmasına fırsat sunmak.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Genel Şartlar
1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev
yapan tüm öğretmenlerin, katılımına açıktır.
2. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
3. Her katılımcı öğretmen en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilen kısa film senaryosunun alıntı ve/veya çalıntı olmasından
doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar katılımcıya aittir. Katılımcılar yarışmaya
gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer
hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan
ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınacaktır.
5. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı
kalacaktır.
6. Filmlerde sigara, alkol, uyuşturucu madde, silah vb. görseller yer almayacağından,
senaryoların tüm bu hususlar dikkate alınarak yazılması gerekmektedir.
7. Senaryoda; özel kuruluşların ismi, belirgin bir biçimde ön plana çıkarılamaz; yarışmacılar
tanıtma amaçlı senaryolarla yarışmaya katılamazlar.
8. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ve birinci derece
yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
9. Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi ve diğer platformlar üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım
vb. faaliyetlerinde yayınlanmak üzere kısa filmlere dönüştürülebilir.
11. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce
her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda
kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
12. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb.
umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler
için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki
şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve
taahhüt eder.
13. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında
yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğüne aittir.
14. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartname
üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Teknik Şartlar
1. Senaryo dili Türkçedir.
2. Senaryo en fazla 4 sayfa olmalıdır.
3. Senaryo, A4 kağıt boyutunda, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto
büyüklüğünde, üst-alt-sağ-sol sayfa boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
4. Senaryoların yazımında Fransız veya Amerikan formatlarından herhangi biri
kullanılmalıdır.
5. Yarışmada hedef kitle ilkokul, ortaokul ve lise yaş gruplarıdır.
6. Başvuru sayfasında yer alan senaryo kimliği bölümündeki; senaryonun adı,
senaryonun amacı, hedef kitlesi ve senaryonun konusu (Millî, manevi, kültürel ve
evrensel değerlerden hangisinin işlendiği – hoşgörü, sevgi, saygı, arkadaşlık, empati,
güven vb.) ile ilgili bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
7. Başvuru sayfasındaki senaryo kimliği bölümünde yer alan sinopsis bölümü en az 30, en
fazla 50 kelimeden oluşmalıdır.
8. Başvuru sayfasında istenen başvuru sahibinin fotoğrafının 300 dpi olması
gerekmektedir.
9. Senaryo daha önce bir filme dönüşmemiş olmalıdır.
10. Senaryo başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
11. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, senaryoların filme dönüştürülmesi
esnasında senaryo üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
12. Senaryoların değerlendirilmesinde, konu ve amaca uygunluğu, özgünlük ve sanatsal
yönü, senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı
gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
13. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve senaryolarını Word dosyası
olarak son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana
(www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi, öğretmen mebbis şifresi veya e-devlet şifresi ile www.eba.gov.tr portalı
üzerinden yarışmaya katılabilir.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
1. Seçici kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından seçilen en az 3
(üç) kişiden oluşur.
2. Seçici kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme
toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yeni üye belirlenir.
3. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı
bulunmayan en az bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme
ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
4. Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanaklarını
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle yükümlüdür.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Toplamda 5 (beş) adet Başarı Ödülü verilecektir.
Başarı Ödülü miktarı 3.000 TL dir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
• Başvuruların Başlama Tarihi: 26 Şubat 2018
• Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018 (Başvuru modülü saat 24:00’e kadar açık olacaktır).
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 2 Mayıs 2018
• Ödül Töreni 15 Mayıs 2018
Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

İLETİŞİM
senaryo@eba.gov.tr