EBA Kullanımının Fen Bilimleri Dersi Başarısına Etkisi

EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) KULLANIMININ FEN BİLİMLERİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımının ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi başarısına etkisini ölçmektir. 8.sınıf öğrencilerinin seçilmesindeki amaç, çalışma yapılan konu hakkında öğrencilerin, 5.sınıftan itibaren Fen Bilimleri dersinde ön bilgilerinin ve hazırbulunuşluklarının oluşmasıdır.

Bu araştırmanın yöntemi ön test-son test kontrol gruplu deneysel desendir. Veri toplama yön¬temi olarak Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı 8.sınıf Fen Bilimleri kazanım testleri kullanılmıştır. Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi konusundan toplamda 22 soruluk başarı testi hazırlanmıştır. Başarı testi hazırlanırken 2 ayrı üniversiteden akademisyenlerden ve ortaokulfen bilimleri branş öğretmenlerinden uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerinden sonra başarı testine son hali verilmiştir. İstanbul Esenler Ayvalıdere Ortaokulu 8-A (deney grubu) ve 8-F (kontrol grubu) öğrencilerine uygulanmıştır. Ön test uygulandıktan sonra Eğitim Bilişim Ağı (EBA), etkileşimli (akıllı) tahta kullanılarak, elektrik yükleri ve elektrik enerjisi konusunda animasyonlar izletilmiş, konu anlatımı yapılmıştır. Deney grubuna uygulanan 3 haftalık uygulama sürecinin ardından her iki gruba son testler uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Bilişim Ağı, Fen Bilimleri, Fatih Projesi, Eğitim Teknolojileri.

Etem DURSUN
Ayvalıdere Ortaokulu, Bilişim Teknolojileri