EBA Film 3. Kısa Film Yarışması

“Değerler Eğitimi” konulu EBA Film 3. Kısa Film Yarışması’nın başvuruları 17 Nisan – 28 Nisan 2017 tarihleri arasındadır.

Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.

Yarışmaya Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler ile resmi ve özel okullarda okuyan tüm lise öğrencileri katılabilir.

‘’EBA FİLM’’ 3.KISA FİLM YARIŞMASI YÖNERGESİ
YARIŞMANIN KONUSU: “Değerler Eğitimi”

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul
öğretmenlerini kapsamaktadır.
Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda
okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî
Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerin araştırmacı,
esnek, entelektüel, merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak ana
fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir;
– Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’na olan ilgiyi arttırmak, özgün çalışmalarla EBA içeriğini
zenginleştirmek,
– Değerler Eğitimi konusuna, sinema sanatının özgün bakış açısı ile yaklaşılmasını sağlamak,
ortaya çıkacak ürünleri bir eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
• Ortaya çıkan ürünleri, EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de öğretmen ve öğrencileri
ortak etkinliklerde buluşturmak,
• Ülkemizde millî, kültürel ve evrensel değerlerin tanınmasına, benimsenmesine, geliştirilmesine
ve bu değerleri korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak,
• Temel insanî değer ve erdemlerin kazanılmasına, değerlere karşı duyarlılık oluşturulmasına ve
davranışa dönüştürülmesine katkı sağlamak,
• Millî, kültürel ve evrensel değerlerin hayata geçirilmesini sağlayarak toplumsal dayanışma ve
bütünleşmeye katkı sağlamak,
• Milli, kültürel ve evrensel değerlerin gelecek nesillere korunarak aktarılmasına katkı sağlamak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini
geliştirmek,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama
aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların
sağlanması amaçlanmıştır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
Genel Şartlar
1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan
tüm öğretmenlerle, resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına
açıktır.
2. Resmi ve özel okulların 12. sınıf öğrencileri mezuniyet tarihine kadar yarışmaya katılabilirler.
İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmaları gerekmektedir.
3. Yarışmaya katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni
olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
4. Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya gönderilen belgeselin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar yarışmacıya aittir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle
kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve
taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır. Tespit edildiği
takdirde yarışmacı ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
6. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler
içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı
kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
7. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ve birinci derece yakınları
bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
8. Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
9. Filmlerde; özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. belirgin bir biçimde ön plana çıkarılamaz;
yarışmacılar tanıtma amaçlı filmlerle yarışmaya katılamazlar.
10. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan
doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda
doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
11. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
12. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her
türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve
bu yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
13. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli
bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya
bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
14. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer
almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.
15. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

Teknik Şartlar
1. Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 7 dakika olabilir.
2. 2016 ve 2017 yılları içerisinde üretilmiş filmler yarışmaya katılabilir.
3. Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate
alınacaktır.
4. Yarışmanın dili Türkçedir.
5. Kurmaca ve deneysel türdeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.
6. Filmlerde grafik ve animasyon kullanılabilir.
7. Gerekli durumlarda alt yazı kullanılabilir.
8. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Gösterime uygun
görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi düşük olan filmler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
9. Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: Filmden en az bir kare fotoğraf (300 dpi),
yönetmenin fotoğrafı (300 dpi), filmin özeti (en fazla 50 kelime).
10. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım formu ile
birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana (www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri
gerekmektedir.
11. Başvuru sahibinin, www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği film
mp4 formatında maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
12. Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili alana
(www.eba.gov.tr/yarisma) yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi, öğretmen ise mebbis şifresi ile; öğrenci ise e-okul şifresi ile www.eba.gov.tr
portalı üzerinden yarışmaya katılabilir.

SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından seçilen beş kişiden
oluşur.
– Seçici kurul üyelerinin mücbir sebeplere bağlı olarak bir veya birkaçının değerlendirme
toplantısına katılamaması durumunda, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından yeni üye belirlenir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir
gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların
çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile
gerekçeli sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle
yükümlüdür.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.
Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 7.000TL
İkincilik Ödülü 5.000TL
Üçüncülük Ödülü 3.000TL
EBA Özel Ödülü 3.000TL

Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Birincilik Ödülü 4.000TL
İkincilik Ödülü 3.000TL
Üçüncülük Ödülü 2.000TL
EBA Özel Ödülü 2.000TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Başvuru Tarihi : 17 Nisan – 28 Nisan 2017
• Eserlerin Ön Değerlendirilmesi : 2 Mayıs – 2 Haziran 2017
• Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi : 20-21 Eylül 2017
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: : 22 Eylül 2017
• Ödül Töreni : 1 Kasım 2017
Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

İLETİŞİM
ebafilm@eba.gov.tr

EBA Film 3. Kısa Film Yarışması
Detay için Tıklayınız