EBA Film 2. Kısa Film Yarışması

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün düzenlediği EBA yarışmaları devam ediyor.

Geçen yıl öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kısa film yarışmasının bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor.

Yarışma iki ayrı kategoride yapılıyor olup resmi okullarda görev yapan tüm öğretmenler ve öğrenim gören ortaokul-lise öğrencileri katılabiliyor.

EBA 2. Kısa Film Yarışması’nın konusu ‘insan ve mekân’dır.

Ödüller; öğretmen ve öğrenci kategorilerinde beşer adet “Başarı Ödülü” 3.000 TL ve sizlerin oylarıyla www.eba.gov.tr üzerinden birer adet “Ben Seçtim” ödülü video kamera veriliyor.

Başvurular 21 Mart – 16 Nisan 2016 tarihleri arasında www.eba.gov.tr üzerinden alınıyor.

‘İnsan ve mekân’a dair söyleyecek sözünüz varsa filmlerinizi bekliyoruz.

EBA FİLM
2. KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. PROJENİN AMAÇLARI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî
Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin
araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne
çıkarmak; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak
öğretmenlerin ve öğrencilerin;
• Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
• Eğitime sinemanın gözüyle bakmalarını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim
çıktısı olarak kullanmak,
• Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağının tanıtılması kapsamında farkındalık yaratmak ve projeyi
tanıtmak,
• Yaşadıkları çevrenin tarihi ve kültürel mirasına çıkma bilincinin geliştirmek,
• Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda
bulunmak,
• Yaşadıkları şehrin kimliğini oluşturan; doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini yorumlayabilme
yetisine katkı sağlamak,
• Fotoğraf, sinema, belgesel, grafik gibi özellikle gençler tarafından çok ilgi gören sanat dallarını
kullanarak eğitim kavramının görsel boyutunu ortaya çıkarmak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de ortak etkinliklerde
buluşturmak,
• Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkıda
bulunmak,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama
aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların
sağlanması amaçlanmıştır.

2. HEDEF KİTLE: Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi okullarında görev yapan tüm öğretmenler.
Milli Eğitim Bakanlığı resmi ortaokul ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.

3. ANA TEMA : İnsan ve Mekân

4. TÜRÜ : Deneysel ve Kurmaca

5. PROJENİN FAALİYETLERİ:
– 2. EBA Kısa Film Yarışması’nı resmi okullara duyurulması,
– Tüm branşlardaki öğretmenlerin ve ortaokul-lise öğrencilerinin çektikleri filmleri
www.eba.gov.tr portalından başvuru formunu doldurarak filmlerini yüklemeleri,
– Yarışmaya katılan kısa filmlerin ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulması,
– Ön elemeyi geçen eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi,
– Ön elemeyi geçen filmler için seçici kurulun değerlendirmesinin yanı sıra www.eba.gov.tr
portalı üzerinden internet oylamasıyla seyirciler tarafından en fazla oyu alan filmlere
(2 kategori) “Ben Seçtim” ödülünün verilmesi,
– Ödül töreni ve dereceye giren filmlerin gösterilmesidir.

6. KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
• Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda
yapılacak olan kısa film yarışmasına; Resmi okullarda görev yapan tüm öğretmen ve öğrenim
gören lise ve ortaokul öğrencileri katılabilir.
• 2. EBA Kısa Film Yarışması’nın konusu ‘insan ve mekân’ olacaktır.
• Kurmaca ve deneysel türündeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.
• Yarışmacılar ancak birer adet kısa film ile başvuru yapabilirler.
• Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 10 dakika olabilir.
• 2015 ve 2016 yılı içinde üretilmiş filmler katılabilir.
• Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate
alınacaktır.
• Yarışmanın dili Türkçedir.
• Gerekli durumlarda alt yazı kullanılabilir.
• Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş kısa filmler başvurabilir. Gösterime uygun
resim ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi düşük olan filmler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
• Başvuru sahibi, öğretmen ise kendi adına eba şifresi ile öğrenci ise okul idaresi veya
öğretmenleri aracılığıyla alacağı eba şifresi ile www.eba.gov.tr portalı üzerinden yarışmaya
katılabilir.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım formu
ile birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvuru sahibi, www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği film
mp4 formatında maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
• Filmlerde, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. belirgin bir biçimde ön plana çıkarılamaz;
yarışmacılar tanıtma amaçlı filmlerle yarışmaya katılamazlar.
• Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: Filmden en az bir adet fotoğraf (300
dpi), yönetmenin fotoğrafı (300 dpi), filmin özeti (en fazla 50 kelime).
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun
firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan
doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda
doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluklar yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile
ödülü geri alınır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
www.eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli
bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini
veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer
almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.

7.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili alana
yüklemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan filmler; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde ilgili alan
öğretmenlerinden oluşturulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir. Nihai
değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılacaktır.
• Ön elemeden geçen filmlerin seyirci oylaması da www.eba.gov.tr portalında başlatılacaktır

8. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul beş kişiden oluşur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü seçici kurulu
belirler.
– Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir
gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların
çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu
toplantıda kendilerine EBA Kısa Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra seçici kurul,
çalışma yöntemini saptar.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
– 5 kişiden oluşan seçici kurul kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
– Seçici kurul gerek duyması halinde öğretmen ve öğrenci kategorisinde iki adet özel ödül ihdas
edebilir.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile
gerekçeli sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle
yükümlüdür.

9.ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Öğrenci Kategorisi Öğretmen Kategorisi
Başarı Ödülü 5 adet 3.000 TL Başarı Ödülü 5 adet 3.000 TL
“Ben Seçtim” Ödülü 1 adet Video Kamera “Ben Seçtim” Ödülü 1 adet Video Kamera

10. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Başvuru Tarihi : 21 Mart – 16 Nisan 2016
• Eserlerin Ön Değerlendirilmesi : 18 Nisan – 5 Mayıs 2016
• “Ben Seçtim” Ödülü Seyirci Oylaması : 6-12 Mayıs 2016
• Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi: : 11-12 Mayıs 2016
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: : 13 Mayıs 2016
• Ödül Töreni : 1 Haziran 2016

Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.

İLETİŞİM
0-312-296 94 84
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.