EBA 1. Robotik Kodlama Yarışması

EBA KOD 1. ROBOTİK KODLAMA YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: “Hayatımızı Kolaylaştıran Robotik Kodlama”

YARIŞMA AKIŞI: Ekibini Kur (1 öğretmen, en fazla 2 öğrenci)
Tespit Et (Problem Belirle)
Çözüm Ara (Projelendir)
Geliştir (Robotik Kodlama)
Tanıt (Tanıtım Filmi Hazırla)
Başvur (Tanıtım Filmini ve Proje Bilgilerini www.eba.gov.tr ye yükle)

1. “EBA Kod“ 1. Robotik Kodlama Yarışması, insanların gündelik hayatlarında karşılaştıkları
problemlere çözüm getiren; donanım, yazılım unsurları barındıran ve programlanabilir
ekipmanlarla oluşturulan ürünlerinkabul edildiği bir etkinliktir. (Yalnızca donanım ya da yalnızca yazılım unsurlarından ibaret olan projeler kabul edilmeyecektir.)

2. Yarışmada, bir danışman öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin robotik kodlama konusunda proje üretmesi beklenmektedir.

3. Yarışma ortaokul ve lise olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.

4. Yarışma, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda,
öğretmenlerinin rehberliğindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve EğitimTeknolojileriGenelMüdürlüğütarafındandüzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrenci ve öğretmenlerin araştırmacı, esnek, entelektüel, merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir;

1. Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik robotik kodlama ile ilgili özgün çalışmalarla EBA(Eğitim Bilişim Ağı) içeriğini zenginleştirmek,

2. Geleceğin robotik kodlama üzerine inşa edileceği gerçeğinden hareketle, 21. yy becerilerini kazanmış, problem çözebilen, çözüm üretip bunu uygulayabilen, girişimci öğrenciler yetiştirmek,

3. Öğretmenlerinin rehberliğindeki ortaokul ve lise öğrencileri arasında kodlama ve robotik
konusunda farkındalık oluşturmak, öğrencilerin ekip çalışması yaparak günlük hayatta
karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik proje geliştirmelerini sağlamak,

4. Öğretmen ve öğrencilerin bir projenin gerçekleştirilmesinde ortak hareket etmesini
sağlamak,

5. Öğrencilerin bilişim, internet tüketicisi değil üreticisi olmasını sağlamak; çözüm üretmenin hazzını yaşamalarınısağlamak,

6. Ortaya çıkan ürünleri, EBA’da paylaşıma sunmak, bunu yaparken de öğretmenlerinin
rehberliğindeki öğrencileri ortak etkinliklerde buluşturmak,

7. Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,

8. Ders dışı bilimsel teknolojik etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,

9. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin
yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi
kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar

1. Yarışma; Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açıktır.

2. Yarışmaya aynı okuldan olmak üzere bir danışman öğretmenin rehberliğinde en fazla 2
öğrenciden oluşan ekipler başvurabileceklerdir.

3. Yarışmaya başvuracak ekiplerde yer alan öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında
Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğrenci olmaları
gerekmektedir.

4. Başvurular; danışman öğretmen tarafından robotik kodlama ekibi adına
www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden yapılacaktır.

5. Yarışmaya danışman öğretmen olarak katılan özel okul öğretmenlerinin, başvuru tarihleri
arasında çalıştığı kurumdan alacağı görev yeri belgesini istenildiğinde sunmaları
gerekmektedir.

6. Bir robotik kodlama ekibinde bir danışman öğretmen, en fazla 2 öğrenci yer alabilecek, her öğrenci sadece bir ekipte bulunabilecektir. Ekipteki öğrenciler aynı okulda kayıtlı olmalıdır. Kazanılan ödül öğrencilerin eğitim gördüğü okula verilecektir.

7. Bir danışman öğretmen en fazla 3 robotik kodlama ekibine danışmanlık yapabilecektir.

8. Branş ayrımı olmaksızın tüm öğretmenler ekiplerde danışman olarak yer alabilecektir.

9. Danışman öğretmenler; ekiplerin kurulması, projenin geliştirilmesi, başvuru, final aşaması vb. tüm süreçlerde öğrencilere rehberlik etmekle görevli olacaklardır.

10. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar danışman öğretmene aittir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri robotik
kodlama ürünü ve tanıtım filminin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin
alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır.

11. Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu,
silah vb. unsurlara yer veren eserler yarışma dışı kalacaktır.

12. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanları ile seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları bu yarışmaya başvuru yapamayacaktır.

13. Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan unsurların kullanımından doğacak her türlü telif hakkı ve reklam ögeleri danışman öğretmenin sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk danışman öğretmene aittir.

14. Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
www.eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilecektir.

15. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait yönerge hükümlerini aynen kabul etmişsayılırlar.

16. Yarışmacılar, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, düzeltme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan ürünler için, ürün sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.

18. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda duyuru yapmak kaydıyla yönerge üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Teknik Şartlar

1. “EBA Kod” 1. Robotik Kodlama Yarışmasına; donanım, yazılım unsurları barındıran,
programlanabilir her türlü ekipman ile oluşturulan ürünlerle başvuru yapılabilecektir.
(Kullanılan donanım, robot seti, yazılım dilinin seçimi yarışmacı ekibe bırakılmıştır.)

2. Yalnızca donanım ya da yazılımdan ibaret olan projeler kabul edilmeyecektir.

3. Danışman öğretmenler, yarışmacı öğrencilerin geliştirdikleri ürüne ait en fazla 5 dakikalık
tanıtım filmini ve projeye ait bilgileri www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden göndererek
başvuru yapacaklardır.

4. Tanıtım filminde; tespit edilen sorun, sorunun çözüm önerileri, projelendirme süreçleri,
ürünün geliştirilme aşamaları, ürünün çalışan görüntülerine yer verilecektir.

5. Tanıtım filmlerinde grafik – animasyon ve gerekli durumlarda alt yazı kullanılabilir.

6. Tanıtım filmlerinin gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Görüntü ve ses kalitesi düşük olan tanıtım filmleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.(Cep telefonu ile
yapılan çekimlerde cihazın yatay olarak kullanılması gerekmektedir)

7. Başvurunun tamamlanması için ve hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere istenen
materyaller şunlardır: Tanıtım filminden / robotik kodlama projesinden en az bir kare
fotoğraf (300 dpi), danışman öğretmenin ve proje ekibinde yer alan öğrencilerin fotoğrafı
(300 dpi), proje başvuru formu (başvuru sahipleri hakkında bilgi, proje amacı, yöntemi,
robotik kodlama aşamaları vb).

8. Danışman öğretmenin www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvuru formu ile birlikte yüklediği tanıtım filmi mp4 formatında ve maksimum 1 GB’a kadar olmalıdır.

9. Yarışmaya gönderilecek eserlere ait video ve diğer bilgiler son başvuru tarihine kadar
www.eba.gov.tr/yarisma adresine yüklenmelidir.

10. Yarışmaya başvuran eserler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Başvuru sahibi danışman öğretmenler mebbis ya da e-devlet şifresi ile www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden yarışmaya katılabilirler.

SÜREÇ
Yarışma kapsamında;

1. Başvuracak ekipler adına danışman öğretmenler, robotik kodlama projelerine ait
hazırlayacakları tanıtım filmini www.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden sisteme
yükleyecekler ve başvuru formunu dolduracaklardır.

2. Yeğitek tarafından oluşturulan ön değerlendirme jürisi; bu tanıtım filmleri ve başvuru formları üzerinden bir değerlendirme işlemi gerçekleştirecek, final aşamasına kalan projeleri
belirleyecektir.

3. Finale kalan projeler üzerindeki incelemeler seçici kurul tarafından yapılacak ve başarı ödülü alacak projeler ilan edilecektir.

4. Başarı ödülü alan 10 proje ekibi ürünlerini sergilemek ve ödüllerini almak üzere Ankara’ya davet edilecektir.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
1. Ödüller ortaokul ve lise olarak iki ayrı kategoride verilecektir.
2. Lise kategorisinde 5, ortaokul kategorisinde 5 adet olmak üzere toplam 10 adet 3d yazıcı başarı ödülü olarak verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2018– 8 Ekim 2018
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: : 19 Ekim 2018