E-Kitapların Liseli Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisi

Derslerde Kullanılan E-Kitapların Liseli Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkisinin İncelenmesi

Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe artmakta ve günlük hayatımıza yansımaları görülmektedir. Günümüzde bilginin bilgisayarlar aracılığıyla elektronik ortama taşınması, kitap biçimini ve okuma alışkanlıklarını değiştirmektedir. Derslerde kullanılan E-kitaplar güncelleme, taşınabilme, basım, dağıtım, erişim ve ar- şivleme kolaylığı ile e-kitap okumak için kullanılan yazılımların sağladığı metinsel işlemleri yapabilme ile çoklu ortam desteği olmaktadır. Artık binlerce e-kitap telefonlarda, bilgisayarlarda veya bulut teknolojisi ile istenilen her an ve her yerde ulaşılabilir durumdadır. Millî Eğitim Bakanlığının Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi çerçevesinde yaklaşık 15 milyon öğrencinin; Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesinin yaklaşık 1,3 milyon öğrencisinin bu kitapları kullanacağı düşünül¬düğünde ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca güncellenen öğretim programlarına yönelik ihtiyaç duyulan içerikleri bilgi ve teknoloji yönüyle nitelikli olarak hazırlamak, ders içeriklerini elektronik ortamda öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıya kavuşturmak, ders kitaplarını etkileşimli tahta ile uyumlu hale getirmek, öğretim programlarının kazanımlarını destekleyici sorular hazırlamak ve paylaşmak amacıyla ogmmateryal.meb.gov.tr adresindeki ders kitapları ve sorular etkileşimli hale gelmektedir. Yeni teknolojilerin öğrencilerin derslerde kullanılan e-kitapların okuma sürecini etkilediği genç neslin kitap okumaya yönelik, tutum ve becerilerinde önemli değişikliklere neden olduğu ve bu durumların incelenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Bu kapsamda, Mersin ili Akdeniz ilçesinde bir lisede 286 öğrencinin E- kitap okumaya yönelik tutum ölçeği (EKOT) kullanılarak cinsiyet, sınıf, elektronik kitabı en çok hangi cihazdan okudukları ve ayda kaç adet elektronik kitap okudukları değişkenlerine göre farklılıklar tespit edilmiştir Araştırmada SPSS 21 programı ile istatistiksel işlemler yapılmıştır. Anket analizinde verilerden tanımlayıcı istatistik ve frekans tabloları oluşturulmuş, sorulara verilen yanıtların anlamlı olup olmadıklarını test etmek ikili gruplarda bağımsız gruplar için “T testi”, daha fazla gruplar için Anova analizi, gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için ise Tukey çoklu karşılaştırma analizi kullanılmıştır.

Yapılan analiz sonuçlarına göre; Ankete katılan öğrencilerin % 60,8 i e-kitapları cep telefonundan okudukları, % 26,2 si ayda en az 5 adet e-kitap okumaktadırlar. Erkek öğrencilerde (X=3,07), bayan öğrencilerde (X=3,30) bulunması katılımcıların günlük hayatlarında elektronik kitap okumaya olumlu baktıkları, yapılan analizler sonucu her iki cinsiyet grubunun puanları arasında istatistiksel olarak elektronik kitap okumaya yönelik tutum ölçeğindeki “olumlu yönler” ve “olumsuz yönler” alt seviyelerinde anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Öğrenciler; derslerde kullanılan E-kitapların okuma alışkanlıklarının gelişmesinde etkili olduğunu, kendine güvenlerini arttırdığını, eğlenceli olduğunu, ayrılmaz bir parçası olduğunu, basılı kitaba göre okunmalarının daha kolay olduğunu, teknolojik cihaz kullanarak ayrıcalıklı olduklarını, oku¬ma bağımlılığı yaptığını, görsellerin basılı kitaba göre daha etkileyici ve ilgi çekici olduğunu ve okumaya daha bütünleştiğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: E-kitap, Teknoloji, Okuma alışkanlığı, Liseli öğrenci

Yunus KULAK
Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /Bilişim Teknolojileri Alanı