Düzensiz Koloit Kristallerde Normal Modlar ve Durum Yoğunluğu

09 Aralık 2011 Cuma 15.30
 Dr. Deniz KAYA 
(Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü)
 
Düzensiz Koloit Kristallerde Normal Modlar ve Durum Yoğunluğu

 
Bu  sunumda, küresel koloitlerle kristal oluşturulması ve bu koloit kristallerin malzeme biliminde
nasıl  kullanıldığının  bir  örneğini  sunulacaktır.  Yumuşak  madde  fiziğinin  altında  tanımlanan
koloitsel  yapılar,  geçtiğimiz  15-20  sene  içinde  video  mikroskop  yöntemleri  ile  incelenmeye
başlanmış,  yoğun  madde  fiziğindeki  kristal,  camsı  yapı  sistemlerinin  ‘oyuncak  modeli’  olarak
kullanılmıştır. 
Bilindiği üzere herhangi bir maddenin durum yoğunluğu ve normal modlari, o maddenin termal ve
mekanik  özelliklerini  gösterir.  Düzenli  kristallerde,  normal  modlar  düzlem  dalgalarıdır  ama
düzensiz yapılarda normal modlar daha karmaşıktır. Bu çalışmamızda, 3 boyutlu koloit kristalini 1
mikron çapındaki hidro-jel kürelerden oluşturduk. Koloit parçacıklarının Brownian hareketini video
mikroskobu  ile  gözlemleyip,  deneysel  olarak  ilk  defa  düzensiz  koloit  kristallerinin  durum
yoğunluğunu ve normal modlarını ölçtük. Sonuç olarak düzensiz kristalimizin durum  yoğunluğu,
düşük  enerji  seviyelerinde Debye modeline  benzemekte  olup, yüksek  enerjilerde Boson  zirvesini
göstermektedir. Video mikroskop  ile elde edilen verilerden yola çıkılarak bu sonuçların nasıl elde
edildiği, detayları ile sunulacaktır.

 Bütün akademisyenler ve öğrenciler davetlidir.

09 Aralık 2011 Cuma 15.30
15:30 – 15:45  Çay Saati
15:45 – 16:30  Seminer
Yer: Fen Fakültesi Derslik 6