“Düşümdeki Sinema” Konulu Kısa Film Yarışması

Merkezimiz Kasım 2018 den itibaren dünya çapında ödüllü sinema yönetmeni Ahmet Uluçay’ın ismini almıştır. Bu nedenle; imkansızlıklara rağmen bir tutkuyla sevdiği sinemadan kopmayan, yönetmenin başarısının temelindeki mücadele azmi genç sinemacılarımıza ilham kaynağı olmayı başaran Ahmet Uluçay’ı tanıtmak, sinema sanatında özgün fikirler üretebilen, farklı bakış açılarıyla kendilerini ifade edebilen, hayal güçlerini, araştırma-yorumlama becerilerini kullanarak sinemaya katkıda bulunan öğrencilerimize, teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine fırsat sunmak ve kısa film çalışmalarının ortaokul ve lise öğrencileri arasında gelişmesine katkı sağlamak amaçlarıyla Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi olarak Liseler ve ortaokulların katılacağı Ulusal Kısa Film yarışması başvurusu başlıyor.

ETKİNLİĞİN AMACI
Hiç köyünden ayrılmayan, bütün imkansızlıklara, zorluklara rağmen büyük bir tutkuyla sevdiği sinemadan kopmayan, büyük başarısının temelindeki mücadele azmi ile genç sinemacılarımıza ilham kaynağı olmayı başaran Ahmet ULUÇAY’ı tanıtmak.

Sinema sanatında özgün fikirler üretebilen, farklı bakış açılarıyla kendilerini ifade edebilen, hayal güçlerini, araştırma, yorumlama becerilerini kullanarak sinemaya katkıda bulunan öğrencilerimize, teorik bilgilerini pratiğe dökmelerinde fırsatlar sunmak. Kısa filmin lise ve ortaokul öğrencileri arasında gelişmesine katkıda bulunmak.

AHMET ULUÇAY BİLİM ve SANAT MERKEZİ
ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

l. KONU
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezimin gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışmasının konusu “Düşümdeki Sinema”dır.

2. AMAÇ
• Hiç köyünden ayrılmayan, bütün imkansızlıklara, zorluklara rağmen büyük bir tutkuyla sevdiği sinemadan hiç kopmayan, büyük başarısının temelindeki mücadele azmi ile genç sinemacılarımıza ilham kaynağı olmayı başaran Ahmet ULUÇAY’ı tanıtmak.
• Sinema sanatında özgün fikirler üretebilen, farklı bakış açılarıyla kendilerini ifade edebilen, hayal güçlerini, araştırma, yorumlama becerilerini kullanarak sinemaya katkıda bulunan öğrencilerimize teorik bilgilerini pratiğe dökmelerinde fırsatlar sunmak.
• Kısa filmin lise ve ortaokul öğrencileri arasında gelişmesine katkıda bulunmak.

3. KATILIMCILAR
Türkiye geneli Resmi/Özel Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrenim gören okul öğrencileri.

4. YARIŞMANIN YASAL DAYANAĞI
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. maddesi ve sosyal etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmiştir.
“Madde 22: Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkan sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.”

5. KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm resmi ve özel okullar bünyesindeki Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrenim görüyor olmak.

Yarışma, Ortaokul ve Lise düzeyinde olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi Temel Amaçları, insan hakları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Yarışmaya katılacak filmlerin teması “Düşümdeki Sinema” olmalıdır. Filmin temaya uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.

Başvuruda bulunan filmlerin süresi jenerik dahil en kısa 7 en uzun 10 dakika ile sınırlıdır. Süre aşımının gerçekleşmesi durumunda film değerlendirme dışı bırakılır. Yarışma “Kurmaca” türünde eserlere açıktır.

Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir.

Orijinal dili Türkçe olmayan filmlerin Türkçe altyazısı, film ile bütünleşik bir biçimde olmalıdır. Altyazısı olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan(alıntı) metin, görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.

Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması,bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Eserin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada ödül almış olması durumunda değerlendirme dışı tutulur.

Kısa Filmi ödüle değer görülen katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilmesi durumunda bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanından geri Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi bu durumdan hukuki olarak sorumlu tutulamaz.

Kısa Filmi ödüle layık görülen katılımcının il dışından seçilmesi durumunda, konaklama ve yeme, içme giderleri Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünce karşılanacaktır.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi,ihtiyaç duyulması halinde programda yer alan ödül töreninin takviminde resmi web sitesinden duyurmak şartıyla değişikliğe gidebilir.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi yarışmada derece alan kısa filmlerin eser sahiplerinden izin almak kaydı ile her türlü yayın, arşiv ve gösterim hakkına sahiptir. Başvuruda bulunan katılımcılar, filmleri ile birlikte aşağıdaki doküman ve materyalleri; en geç 06.05.2019 tarihine kadar; Çukurköy Malı. Gürpınar Cad. No: Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden veya gönderici ödemeli kargo ile teslim etmelidirler. Belirtilen son başvuru tarihinden sonra posta ya da kargoda yaşanan gecikmelerden dolayı elimize ulaşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
• Gönderilen kısa filmler belli bir sayıyı aşarsa ön jüri oluşturulabilecektir.
• Yarışmada dereceye giren filmlerin yönetmenlerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.

Başvuru için gerekli olan materyaller;
o Katılımcı ve danışman Öğretmeni tarafından el yazısı ile doldurularak imzalanmış “başvuru formu” (Dijital ortamda gönderilme zorunluluğu yoktur.)
Yarışma katılım formunda tüm bilgiler eksiksiz olmalıdır. Katılımcı ve danışma öğretmeninin imzası bulunmalıdır.Katılımcı imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan yasal sahibi katılımcıya verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahiplerini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahiplerine aittir.
o Katılımcı, Kısa Filmini MP4 ve MPEG2 formatında hem DVD olarak kargo veya posta yoluyla hem de Online olarak danışman öğretmeninin veya velisinin e-posta adresinden tavsanlibilsem@gmail.com adresine göndermelidir. Online olarak gönderilen eserlere isim olarak 5 karakterden oluşan rumuz yazılmalıdır.
o Kısa Film en az 7 en fazla 10 dakika olmalıdır. MP4, Mov. veya MPEG2 formatında 4 adet DVD olarak kopyaları hazırlanmalıdır. DVD’lerin üzerine 5 karakterden oluşan rumuz yazılmalıdır.
o Posta veya kargo yoluyla gönderilecek Yarışma Katılım Formu küçük bir zarfın içine konularak zarfın üzerine sadece rumuz yazılarakağzı kapatılmalıdır. Daha sonra başka bir zarfın içine, üzerinde sadece rumuz yazılı 4 adet DVD ve yarışma katılım formunun yer aldığı küçük zarf konulmalıdır. Posta.Cukurköy Mah. Gürpınar Cad. No: Tavşanlı/KÜTAHYA adresine elden veya gönderici ödemeli kargo ile teslim edilmelidir.
o Yarışmacılar, filmlerini online ve posta yoluyla göndermek zorundadır.
• Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.

6. DEĞERLENDİRME
• Değerlendirme, yarışmaya gönderilen eser sayısının fazla olması durumunda Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi ve Seçiciler Kurulu değerlendirmesi olmak üzere iki
aşamalı yapılacaktır. 5 jüriden oluşan Yarışmaya Esas Seçiciler Kurulu, kararlarını salt çoğunluğa göre alır.
Ön elemeden geçen filmler, yarışmaya esas seçiciler kurulu kararıyla belirlenecektir. Her iki kategoride de ödüle layık görülen eserler 21/05/2019 tarihinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi web adresinden
http://tavsanlibilsem.meb.k12.tr duyurulacaktır.
• Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

7. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Şartnamesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi 17/12/2018
Yarışma Süresi 05/01/2019-25/05/2019
Okullara Yarışmanın Duyurulması
Eserlerin Son Teslim Tarihi 06/05/2019
Değerlendirme 20/05/2019
Ödül Almaya Hak Kazanan Eserlerin Duyurulması 21/05/2019
Ödül Töreni 25/05/2019

8.ÖDÜLLER

1. KATEGORİ ( ORTAOKULAR ARASI KISA FİLM YARIŞMASI)
DERECE ÖDÜLLER
Kısa Film Yarışması 1. si DSLR Fotoğraf Makinası
Kısa Film Yarışması 2. si Go Pro Fotoğraf Makinası
Kısa Film Yarışması 3. sü Kompakt Fotoğraf Makinası

2. KATEGORİ ( LİSELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI)
DERECE ÖDÜLLER
Kısa Film Yarışması 1. si DSLR Fotoğraf Makinası
Kısa Film Yarışması 2. si Go Pro Fotoğraf Makinası
Kısa Film Yarışması 3. sü Kompakt Fotoğraf Makinası

9.ÖDÜL TÖRENİ
Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi İnceleme Komisyonunca belirlenecek iki ayrı kategoride ilk üç dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini 25/05/2019 tarihinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende alacaktır. Yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri okul web sayfasında 21/05/2019 tarihinde ilan edilecektir.

10.TELİF HAKKI
Ödül kazanan Kısa Filmlerin telif hakkı, jüri sonuçlarının açıklanmasından sonra, eser sahibinden izin almak kaydı ile (her türlü yayınlama, arşiv vb.)hakları Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğüme aittir. Yarışmaya katılan eserler iade edilmez. Yayınlanan eserlerden ayrıca telif ücreti talep edilemez.

AHMET ULUÇAY BİLİMSANAT MERKEZİ

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM FORMU

Katılımcının;  
Adı, Soyadı  
Sınıfı  
Doğum yılı  
Okulu  
Katıldığı İl  
Filmin Süresi  
Okul Adresi  
Okul Telefonu  
Veli Telefonu (Kişinin açık rızası olmak kaydı ile)  
RUMUZ( 5 karakterden oluşmalıdır.)  
Danışman Öğretmenin;  
Adı,Soyadı  
Telefonu (Kişinin açık rızası olmak kaydı ile)  
 

 

 

NOT: Yarışma ilgili tüm güncel bilgileri ve duyurularıhttp://tavsanlibilsem.meb.k 12.trweb adresinden takip edebilirsiniz.

Yarışmada derece alan eserlerin yayın hakları, eser sahibinden izin almak kaydı ile T.C Milli Eğitim Bakanlığıma bağlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi Kurumuna aittir. Her türlü mecrada ticari olmayan amaçlarla eğitim ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması,bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Yarışmaya gönderilen eserlerde kullanılan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının ve danışman öğretmeninin sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine ve danışman öğretmenine aittir.

Eser sahibi, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezine muvafakat verdiğini kabul eder. Verdiği izini sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve vermiş olduğu telif hakkı için maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucükabul,beyan ve taahhüt eder.

Danışman Öğretmen                   Katılımcı Öğrenci (Eserin Yasal Sahibi)

Adı,Soyadı/İmza      Adı,Soyadı/İmza

Tarih: