Dünya Tütünsüzlük Günü Afiş Yarışması

Dünya Tütünsüzlük Günü Afiş Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın Konusu ve Amacı:
1.1.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile
işbirliği içinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve 31 Mayıs 2018’de de düzenlenecek olan “Dünya Tütünsüzlük Günü” (World No Tobacco Day) çerçevesinde afiş yarışması düzenleyecektir.
1.2. Yarışmanın amacı, sigara ve diğer tütün ürünlerinden arınmış bir çevre yaratmak ve
bunların zararları konusunda toplumsal bir duyarlılık geliştirmektir. Bu yılın temel konusu,
hem insan sağlığına verdiği zararlar arasında çok önemli bir sağlık sorununa işaret etmek
amacı ile “Sigara ve kalp hastalığı” (Tobacco and heart disease) olarak açıklanmaktadır. 1.3. Sponsor(lar): 31 Mayıs 2018 “Dünya Tütünsüzlük Günü” afiş yarışması etkinliği TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) tarafından desteklenmektedir.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler:
2.1. Yarışmaya Güzel Sanatlar Fakültelerinde lisans ve lisans üstü programlara kayıtlı
öğrenciler ile Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyeleri katılabilir. Güzel Sanatlar
Fakülteleri arasında koordinatörlüğü Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yapar.
2.2. Değerlendirme jürisi üyelerinin birinci derece akrabalık ilişkisi içinde bulunanlar ile
yarışma sekreteryasında görev alanlar yarışmaya katılamaz.
2.3. Yarışmaya bireysel (kişi olarak) ya da grup olarak katılmak mümkündür. Ancak grup
olarak katılımda grup adına yetkili sadece bir sorumlu/temsilci belirtilmesi gerekmektedir.
2.4. Katılımcılar yarışmaya koşullara uygun en fazla üç adet afiş tasarımıyla katılabilir.
2.5. Afiş çalışmaları için teknik serbesttir. Ancak basım, çoğaltım ve dijital ortamda
yayımlamaya uygun olmalıdır.
2.6. Afiş tasarımları 50×70 cm ölçülerinde hazırlanmalıdır.
2.7. Afişler için bu yılın temasına uygun bir slogan ve tematik plastik imgelem kullanılmalıdır.
2.8. Slogan ve plastik imgelem katılımcıların yaratıcılığına bağlıdır. Afişin alt tarafında bir bant içinde 2018 yılının 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü teması olan “Sigara ve kalp
hastalığı”ibaresi yer almalıdır.
2.9. Afişlerde sigara görüntüsü veya tütün ürünü kullanımı çağırışımı yer almamalıdır.
2.10. Afişler sonuç olarak dijital formatta, 300 DPI çözünürlükte, TIFF ya da (sıkıştırma
yapılmaksızın) JPEG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve bir CD’ye ya da DVD’ye yazdırılarak
TÜSAD Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ankara temsilciliğine elden ya da posta ile
teslim edilecektir. Posta ile başvuru tercih edilmekle birlikte Dernek adresine e-posta yolu ile başvuru da yapılabilir.
2.11. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar
tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların
daha önce bir başka yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış veya mali haklarının
devredilmemiş olması gerekmektedir.

3. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi:
Katılımcılar başvuru yaparken:
3.1. Her bir tasarımın CD ya da DVD kopyası ayrı zarf içinde teslim edilmelidir.
3.2. CD ya da DVD üzerine beş harf ya da rakamdan oluşan ayrı bir rumuz yazılmalıdır.
3.3. “Öğrenci Kimlik Belgesi” veya “Dernek Kimlik Belgesi” fotokopisi ile bu şartname
ekindeki “Katılım Belgesi” doldurulduktan sonra, bir zarf içine konacak, ağzı kapatılacak ve
rumuzlanmış CD(ler) ya da DVD(ler)in bulunduğu katılımcı zarfına konularak teslim
edilecektir.
3.4. Posta ve kargo yoluyla teslim için adres aşağıdadır.
TUSAD Ankara Şubesi:
Emek Mahallesi, 29. Sokak, No. 18/3, ANKARA
Şube sekreteri: Şima Kılıçarslan
Tel: 0312 219 42 99
GSM: 0533 399 72 76
Eposta: tusadankara@solunum.org.tr

4. Değerlendirme Jürisi Üyeleri:
4.1. Değerlendirme Jürisi (Toplam 5 kişiden oluşur.)
Prof. Dr. Nazmi Bilir (TÜSAD temsilcisi)
Prof. Dr. Oğuz Köktürk (TÜSAD temsilcisi)
Prof. Çiğdem Demir (Gazi Üniversitesi GSF temsilcisi)
Doç. Tevfik İnanç İlisulu (Başkent Üniversitesi GSTMF temsilcisi)
Doç. Dr. Pelin Öztürk Göçmen (Gazi Üniversitesi GSF temsilcisi)

5. Değerlendirme:
5.1. Bu maddede belirtilen konulara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile
yarışmadan çıkarılabilir:
5.1.1. Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,
5.1.2. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen konulardan herhangi birine
uymayan tasarımlar,
5.1.3. Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan
tasarımlar.
5.2. Afiş çalışmaları yarışmanın konusu ve amaca uygunluğuna; görsel açıdan mesajın
anlaşılabilirliğine; özgün ve estetik oluşuna ve de akılda kalıcı veya etkili olduğu düşüncesine göre yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir.

6. Ödüller:
6.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda ödül
verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resmi ve harç yükümlülükleri Gazi
Üniversitesi’ne aittir.
6.2.
Ödüller: Toplam: 8000 TL para ödülü bulunmaktadır.
Birincilik Ödülü: Net 2500 TL
İkincilik Ödülü: Net 1500 TL
Üçüncülük Ödülü: Net 1000TL
Mansiyon: 6 adet, her biri Net 500 TL
6.3. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle
layık görülmesi halinde sadece (miktar açısından) en yüksek ödüle hak kazanılmış sayılır.
6.4. Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 31 Mayıs 2017 gününden
itibaren www.gazi.edu.tr kurumsal ağ sitesinden ve TÜSAD web sitesinde kamuoyuna
duyurulur. Sonuçlar ayrıca kazananların adresine yazılı olarak bildirilir.
6.5. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık vermemesi halinde, jüri
hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
6.6. Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere
duyurulacaktır.

7. Yarışma Takvimi:
7.1. Eserlerin Kabul Tarihleri: 1 Mart – 10 Mayıs 2018
7.2. Jüri Değerlendirme Tarihi: 18 Mayıs 2018
7.3. Sonuçların Açıklanması: 31 Mayıs 2018

8. Diğer Hükümler:
8.1. Kazanan katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara
ilişkin olanlar d
devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle TÜSAD’a ait olacağını kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılırlar.
8.2. Yarışma düzenleyen kurum kazanan tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl niteliğini
bozmamak veya değiştirmeksizin, ödül kazanan eserler üzerinde amaca ve yayımlamaya
yönelik değişiklik isteme veya yapma hakkına sahiptir.
8.3. Katılımcıların talep etmeleri ya da başvurmaları halinde, yarışmaya katılan ancak ödül
kazanamayan eserleri iade edilebilecektir. Her ne şekilde teslim edilmiş olursa olsun, hiçbir
başvuru posta veya kargo yoluyla iade edilmeyecektir. Ödül kazanamayan eserler bir ay
içerisinde yarışma sekreteryasından elden alınabilir. Geri alma esnasında yetkilendirilmiş
kişiler var ise, onlar yetki belgelerini sunmak, vermek, teslim etmek zorundadır.
8.4. Başvuru formunu imzalayan katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve
jüri kararlarını kabul etmiş sayılır.

EK – 1
“DÜNYA TÜTÜNSÜZLÜK GÜNÜ” AFİŞ YARIŞMASI KATILIM FORMU
Katılımcının Kimliği:
Adı:
Soyadı:
Öğrenci No:
Üniversite / Fakülte:
Enstitü:
Bölüm:
Anabilim/Anasanat dalı:
Katılımcının İletişim Bilgileri:
Posta/Kargo Adresi:
E-posta:
Ev/İş/Kurum Telefonu:
Cep Telefonu:
Katılımcının Teslim Bilgileri:
Katılım belge/zarf rumuzları (en fazla üç adet):
“Yarışma şartnamesini okudum. Kendi özgür rızam ve isteğimle,
bu yarışmanın şartname koşullarını kabul ediyorum.
Ayrıca, yarışmaya gönderdiğim tasarımım herhangi bir ödül kazanması halinde;
bunlar üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme,
çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü
haklarımı bana ödenen ödül miktarı karşılığında, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
tarafından yarışmanın konusu ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız
ve gayri kabili rücu olarak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğine tamamen devretmiş
olacağımı; söz konusu hakların bütünüyle Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğine ait
olacağını gayrikabulu rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
Arz ederim. Saygılarımla.
İsim:
İmza:
Tarih: