Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ Fotoğraf Yarışması

ekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

KONU: “Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ”dır.

DÜZENLEYEN KURUM: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’dir.

AMAÇ:
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Tekirdağ İlinin sınırları dahilinde doğal, kültürel ve tarihsel özellikleri
anlatan “Dört Mevsim Yaşayan Tekirdağ” üst başlığı ile düzenlenen fotoğraf yarışması 2016 yılında
“Kış”, “İlkbahar”, “Yaz” ve “Sonbahar” olmak üzere dört alt başlığı içermektedir.
Kentimizin tanınmasını sağlamak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak amacıyla Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe dönük çalışmaları fotoğraf sanatı kullanılarak anlatılacaktır.

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ
Tekirdağ’ın kendine özgü “kent karakteristiği”ni ortaya koyan ve dört mevsimini (kış, ilkbahar, yaz,
sonbahar) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir kategori olarak değerlendirilecektir.
Katılımcılar sayısal (dijital) her kategori için en fazla 4 (dört) renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ile
yarışmaya iştirak edebilecektir.
A Kategorisi: Kış > DK; Tekirdağ’da Kış aylarının görüntüleneceği fotoğraflar.
B Kategorisi: İlkbahar > DI; Tekirdağ’ın İlkbahar hallerinin görüntüleneceği fotoğraflar,
C Kategorisi: Yaz > DY; Tekirdağ’da Yaz ayını betimleyen fotoğraflar,
D Kategorisi: Sonbahar > DS; Tekirdağ’da Sonbaharın esintilerini içeren fotoğraflar,

KATILIM KOŞULLARI:
1- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF
tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son
Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Katılımcılar her kategori için birbirinden farklı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz
eserle yarışmaya katılabilir.
4- Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
5- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın
özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak
koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konularda jürinin kanaati esastır.
6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, Tekirdağ ili
sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan
eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
7- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi
kural ihlali yapmış sayılır.
8- Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal
durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
9- Kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri
gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa
kural ihlali suçu işledikleri takdirde 3 yıl TFSF onaylı yarışmalardan men edilirler. Üçüncü kural
ihlali durumunda veya kendisine ait olmayan fotoğrafla yarışmaya katılanlar hakkında TFSF
onaylı yarışmalardan süresiz men kararı uygulanır.
10- Yarışmada ödül kazanan ve sergileme/ satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyaları (ham
halleri) katılımcı tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yarışma sekreteryası adresine CD/DVD‘ye kayıtlı olarak elden teslim edilecek veya posta/kargo/kurye ile ya da WeTransfer
ile gönderilecektir.
11- Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
12- Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurul gerekli bulduğu
durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek ve onay alınmak koşuluyla
koşuluyla değişiklikler yapabilir.
13- Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
14- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma
Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ve Seçici Kurul kararları geçerlidir.

KULLANIM HAKLARI:
Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının;
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.
Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye
giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle
geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Tüm
izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir.
Yarışmada ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan eserler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
www.tekirdag.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ ve http://www.tfsf.org.tr web
sitesinde yayınlanacak ve ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2017’de kurumumuza ait
sayfalarda yer alacaktır.

ALBÜM:
Yarışmanın tamamlanması sonrası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödül alan
fotoğrafların dışında dört mevsime ait toplam en fazla 150 (yüzelli) adet fotoğrafın da yer alacağı “4
Mevsim Fotoğraf Albümü”nün basım yayımı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca
yapılacaktır. Albümden ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye dernekler ile
Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi’nin www.tekirdag.bel.tr web sitesinden yarışmaya katılım linkleri
verilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri
kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirme:
1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
Yılmaz” için omery veya omey veya oeyil gibi).
3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital Kış > DK, Dijital İlkbahar > DI, Dijital
Yaz > DY ve Dijital Sonbahar > DS).
4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ )
eklenmelidir.
5) Fotoğrafın çekildiği Tekirdağ ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter
sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının
2016’da İlkbahar’da Tekirdağ’da çektiği “Yağmurda Sahil” adlı 1 no’lu fotoğrafının adı;
“TRomeryDI1_tekirdag_yagmurda_sahil” olur.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime
geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılım sağlamaz.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 02 Ocak 2016
Son Katılım Tarihi : 03 Ocak 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 10 Ocak 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Ocak 2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 14 Şubat 2017

ÖDÜLLER:
A Kategorisi (Kış)
Birincilik Ödülü 3000.- TL
İkincilik Ödülü 2000.- TL
Üçüncülük Ödülü 1000.- TL
Mansiyon 750.- TL
B Kategorisi (İlkbahar)
Birincilik Ödülü 3000.- TL
İkincilik Ödülü 2000.- TL
Üçüncülük Ödülü 1000.- TL
Mansiyon 750.- TL
C Kategorisi (Yaz)
Birincilik Ödülü 3000.- TL
İkincilik Ödülü 2000.- TL
Üçüncülük Ödülü 1000.- TL
Mansiyon 750.- TL
D Kategorisi (Sonbahar)
Birincilik Ödülü 3000.- TL
İkincilik Ödülü 2000.- TL
Üçüncülük Ödülü 1000.- TL
Mansiyon 750.- TL
Sergileme / Satın Alma (En fazla 150 eser) 100.- TL
Ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi
durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:
İsim : Özge AKYOL
Telefon : 0 850 459 31 04
Eposta : ozge.akyol@tekirdag.bel.tr
Adres : Gündoğdu – Turgut Mah. Cumhuriyet Meydanı Eski İstanbul Cad.
Atıcılar İş Merkezi No: 1 Kat: 3 Süleymanpaşa/ Tekirdağ