“Dönüşüm Evde Başlar” Görsel Anlatım Yarışması

Görsel Yarışması
Görsel Anlatım Yarışması

Yarışmanın Konusu ve Amacı:
1.1 Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün
mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında
örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur”.

Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış
tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar
çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve
mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir.
Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun
her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına
yayılabilmesini sağlamak içindir.

Bu esaslara göre Rotary;
• Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
• Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
• Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
• Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
• İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
• İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
• Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
• Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı
olmalarını sağlar.
• Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın
sağlanmasına aracı olur.

Uluslararası Rotary nin 2020 yılına kadar öncelikli 6 temel alanı:

• Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü
• Su ve Hijyen
• Anne ve Çocuk Sağlığı
• Hastalıkların Önlemesi
• Ekonomik ve Toplumsal Gelişim
• Temel Eğitim ve Okuryazarlık olarak süre gelmiştir.

Uluslararası Rotary 2020 yılında 6 öncelikli alanına 7.öncelik alanı olarak
“Çevre”’yi eklemiştir.

Rotary’nin bireyden başlayarak ,önce kendini sonra içinde yaşadığı toplumu
ve dünyayı değiştirme vizyonundan hareketle çevreyi desteklemek ve çevrede bu
değişimi yaratmak çok kapsamlı etki alanı nedeni ile çok önemlidir.

Biz de hayatın devamı için temel unsur olan çevre konusunda farkındalık yaratmak
ve bilinçlendirme oluşturmak amacı ile bir dizi proje hedefledik.

Bu projelerden ilki birey olarak dönüşüme evden nasıl başlayacağımızı ve ev
hayatımızı nasıl dönüştürebileceğimizin yollarını aramak olarak belirlenmiştir.
Hepimizin bildiği gibi farkındalık yaratmanın en etkili yolu görsellikten başlıyor. Bu
nedenle DEĞİŞİMİN EVDEN BAŞLAMASI-ana temasını en iyi ve vurucu şekilde
anlatacağımız bir grafik tasarıma ihtiyaç var.

Sizlerin yaratıcılığına güveniyoruz ve hadi iş başına diyoruz.

En iyileri ,en güçlü etkiyi sağlayacakları seçmek için bir yarışma yapalım dedik.

1.2. Yarışmanın amacı; “DEĞİŞİM EVDEN BAŞLAR” farkındalığını arttıracak güçte,
dikkat çekici görsel çalışmalar ile bu farkındalık çabalarını dijital ortamlarda
yaygınlaştırmak için oluşturulacak tüm tanıtım etkinlikleri, sunumlar vb görsel
çalışmalara destek verecek tanımlayıcı ve yaratıcı bakış açısı ile katkı koyan görsel
anlatım ve ifade eserlerinin elde edilmesidir.

1.3. Söz konusu eserler sürdürülecek farkındalık çalışmalarında öncelikle aşağıda
belirtilen ana tüketim ürünleri olan

◦ Metal Geri dönüşümler,
◦ Elektronik Geri Dönüşüm
◦ Bakır Ve Değerli Metaller
◦ Alüminyum
◦ Piller
◦ Plastik Geri Dönüşüm
◦ Organik Geri Dönüşüm
◦ Yağlar vb evde tüketimi gerçekleşen ve çevreye etkisi olan tüm ürünler yer
alabilir.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler:

2.1. Yarışmaya Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarım konusunda çalışabilen ve
üretebilen herkes katılabilir.

2.2. Yarışmaya Katılım ücretsizdir.

2.2. Yarışmaya bireysel (kişi olarak) ya da grup olarak katılmak mümkündür. Ancak
grup olarak katılımda grup adına yetkili sadece bir sorumlu/temsilci belirtilmesi
gerekmektedir.

2.3. Yarışma 3 farklı dalda gerçekleştirilecektir:

2.3.1. Fotoğraf

2.3.1.1. 4200×6000 pixel ve 150-300 dpi aralığında olmalıdır.

2.3.1.2. Dijital düzenleme işleminden geçirilmemelidir.

2.3.2. El Sanatları

2.3.2.1. 35×50 / 70×100 ve katları ebadında olmalıdır.

2.3.2.2. Çalışmada kullanılabilecek kalem, boya, teknik vb serbesttir.

2.3.3. Dijital Grafik

2.3.3.1. 4200×6000 pixel ve 150-300 dpi aralığında olmalıdır.

2.3.3.2. 10-12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.

2.4. Katılımcılar yarışmaya belirlenen 3 ana alanda, koşullara uygun en fazla üç adet
eser ile katılabilir.

2.5. Tüm eserlerde yaratılacak içerikler Rotary’nin etik değerlerine uygun biçimde
olmalıdır.

2.6. Eserler “Ana tema” dışında farklı tema, belirteç, logo, yorum oluşturabilecek
kurgu içermemelidir.

2.7. Hiçbir şekilde eserlerde Rotary Logosu kullanılmayacaktır.

2.8. Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

2.9. Eserlerin basılı veya çizili orijinalleri dışında eserler dijital formatta, 300 DPI
çözünürlükte, TIFF ya da (sıkıştırma yapılmaksızın) JPEG uzantılı belgeye
dönüştürülecek ve başvuru için belirtilen internet sayfasına yüklenerek teslim
edilecektir.

2.10. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar
tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Tasarımların daha önce bir başka yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış veya
mali haklarının devredilmemiş olması gerekmektedir.

2.11. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait
olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik
her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında Kural İhlali İşlemi
uygulanır.

2.12. Katılımcı hakkında Kural İhlali İşleminin uygulanması durumunda, Ödül alan
katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül
iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu gibi hallerde her türlü hukuki sorumluluk
yarışmacıya ait olup yarışma organizatörü ve seçicileri bağlamaz. Bu durum diğer
yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının,
yarışmayı düzenleyen idarenin talebi üzerine gecikmeksizin ödülü iade etmesi
gerekir.

2.13. Haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

2.14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, kurum, kuruluş ve
herhangi bir şekilde belirleyici tabela, işaret veya görseli görünen gerçek veya tüzel
kişilerin fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel,
internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri ve bu iznin
katılımcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekil ve içerikte alındığı kabul
edilir. Bu meyanda gündeme gelebilecek her nevi ihlal iddiaları ve bundan
kaynaklanan zarar ve ziyan taleplerinden katılımcı sorumlu olup, U.R. 2440. Bölge
Federasyonu, UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği ve Dokuz Eylül Rotary
Derneği’nin bu çerçevede uğrayacağı her nevi zarar ziyanı Yarışmacıya rücu hakkı
saklıdır.

3. Değerlendirme Jürisi Üyeleri:
Rtn. Gaye Berköz
Rtn. Gökhan ÇITAK
Rtc. Özer Bilgili
Rtc. İrem BURSALIOĞLU

4. Değerlendirme:

4.1. Bu maddede belirtilen konulara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı
ile yarışmadan çıkarılabilir:

4.1.1. Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,

4.1.2. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen konulardan herhangi
birine uymayan tasarımlar,

4.1.3. Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret
bulunan tasarımlar.

4.2. Grafik çalışmaları yarışma jürisi tarafından aşağıda belirtilen kriterler
çerçevesinde değerlendirilecektir:

4.2.1. Yarışmanın konusu ve amaca uygunluğu.

4.2.2. Görsel açıdan mesajın anlaşılabilirliği.

4.2.3. Özgün ve estetik oluşu.

4.2.4. Akılda kalıcı ve etkili içeriğe sahip olması.

5. Ödüller:

5.1. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki
miktarlarda ödül verilecektir.

5.2. Ödüller:
Birincilik Ödülü : Denizatı Hotelde 1 gece çift kişilik konaklama
(Mayıs Ve Haziran)
İkincilik Ödülü : Murano’s Restorant’ta 2 kişikik akşam yemeği
Üçüncülük Ödülü : Tuzu Biberi Restorant’ta 2 Kişilik Kahvaltı
Dördüncülük Ödülü : 150 TL lik D&R Hediye Çeki
Beşincilik Ödülü : 100 TL lik D&R Hediye Çeki
Beş adet Mansiyon ödülü ayrıca verilecektir.

5.3. Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla
ödüle layık görülmesi halinde sadece 1 ödüle hak kazanılmış sayılır.

5.4. Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak 2021
gününden itibaren kurumsal web
sitesinden kamuoyuna duyurulur. Sonuçlar ayrıca kazananların adresine yazılı
olarak bildirilir.

5.5. Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık vermemesi halinde,
jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.

5.6. Tüm Eserler sosyal medyada tasarımcısının ismi ile yayınlanacaktır.

5.7. Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere
duyurulacaktır.

6. Yarışma Takvimi:
6.1. Yarışma Duyuru Tarihi : 07 Aralık 2020
6.2. Yarışma Başlangıç Tarihi : 10 Aralık 2020
6.2. Yarışma Son Başvuru Tarihi : 10 Ocak 2020
6.2. Jüri Değerlendirme Tarihi : 20 Ocak 2021
6.3. Sonuçların Açıklanması : 21 Ocak 2021

7. Tasarımların Teslim Şekli ve İşaretlenmesi:
Katılımcılar başvuru yaparken:

7.1. Yarışma fotoğrafları web adresinde
açılan yarışma katılım bölümüne yüklenmelidir. Kargo veya elden teslim kabul
edilmeyecektir. Katılımcılar görselleri gönderirken formda yer alan bilgileri de
eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Katılımcının iletişim bilgilerindeki eksiklik ya
da hatalı bilgilerden organizasyon ekibinin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

7.2. Katılımda gönderilecek görsellerin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.

7.2. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler
bulunmamalıdır.

7.3. Gönderilecek görsellerin üzerine beş harf ya da rakamdan oluşan ayrı bir rumuz
yazılmalıdır. (Fotoğrafın bulunduğu JPEG belgeye de rumuz yazılacak ve her fotoğraf
için rumuza 1,2,3 sıra numarası eklenecektir. Örnek: ABCDE-1, ABCDE-2, ABCDE-3 ).
Görsel üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret, yazı, kimlik bilgisi, vb. ibare
olmayacaktır.

7.3. Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen katılım kimlik formu ve
taahhütnameyi eksiksiz dolduracak, imzalayacak ve rumuz ile aynı isimli bir dosya
olarak kaydedecektir. Katılım kimlik formu ve taahhütname yarışma başvurusu
yapılacak internet sitesine yüklenerek teslim edilmelidir.

7.4. Eserler, dijital yükleme yolu ile teslim edilecektir. Posta ve kargo yoluyla teslim
için adres aşağıdadır. Ancak posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma
veya herhangi bir bozulmadan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7.5. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve iş bu şartnameyi,
web sitesinden edinebilirler.

Eser Teslim Adresi : web sitesi
Hürriyet Bulvarı No: 4/1 D:405 Kavala Plaza Çankaya İzmir – Türkiye
Tel. : +90 232 441 05 16
Faks : +90 232 441 14 24
E-posta : cevreicinafis@gmail.com

8. Diğer Hükümler:
8.1. Kazanan katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan; işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile
patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü
haklarını kendilerine ödenen bedeli karşılığında, Uluslararası Rotary 2440. Bölge
Federasyonu ve Dokuz Eylül Rotary derneği tarafından yarışmanın konusu ve
amacı doğrultusunda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu
olarak adı geçen kuruma tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların
bütünüyle Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonuna ait olacağını kabul,
beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

8.2. Yarışma düzenleyen kurum kazanan tasarımlar üzerinde, tasarımın asıl
niteliğini bozmamak veya değiştirmeksizin, ödül kazanan eserler üzerinde amaca
ve yayımlamaya yönelik değişiklik isteme veya yapma hakkına sahiptir.

8.3. Katılımcıların talep etmeleri ya da başvurmaları halinde, yarışmaya katılan
ancak ödül kazanamayan eserleri iade edilebilecektir. Her ne şekilde teslim edilmiş
olursa olsun, hiçbir başvuru posta veya kargo yoluyla iade edilmeyecektir. Ödül
kazanamayan eserler bir ay içerisinde yarışma sekreteryasından elden alınabilir.
Geri alma esnasında yetkilendirilmiş kişiler var ise, onlar yetki belgelerini sunmak,
vermek, teslim etmek zorundadır.

8.4. Başvuru formunu imzalayan katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma
şartlarını, jüri kararlarını ve ekte sunulan Yarışma Katılımcılarına Yönelik Kişisel
Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ni okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır.