DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN

 

 

 1. Çalıştıkları bilim ve sanat alanındaki evrensel düzeyde araştırma yapmalarını, bu araştırmalarını ulusal ve uluslararası bilgi paylaşım ortamlarına aktararak, bilimin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmalarını;

 

 1. Ülkemizin bilimsel, sanatsal, sosyal ve teknolojik sorunlarına bireysel ya da interdisipliner grup çalışmalarıyla çözümler getirmelerini;

 

 1. Yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, kendi çalışmalarını olduğu kadar diğer bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını da sergilemelerini, bilimin, sanatın ve teknolojinin çağdaş sorunlarının tartışılmasını sağlamalarını;

 

 1. Eğitim ve öğretim yöntemlerini ve araçlarını geliştirerek daha iyi eğitim verebilecek olanak ve koşulları oluşturmalarını;

 

 1. Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katılarak, mesleklerin ve meslek odalarının gelişmelerine katkıda bulunmalarını;

 

 1. Öğrencilerin çağdaş, bilimsel, sanatsal ve sosyo – kültürel gelişimlerini desteklemelerini;

 

 1. Bu çalışmalarını kararlı ve sürekli olarak sürdürmelerini

 

ÖNGÖRÜR.

 

 

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU, bu ilkeler ışığında oluşturulan akademik yükseltme ve atama ölçütlerinin belirlediği minimum seviyelerin öğretim üyeleri için bir hedef değil, atılması gereken ilk adımlar olduğunu kabul eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENT, DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA GÖZÖNÜNE ALINACAK İLKELER VE TANIMLAR

 

 1. ARAŞTIRMADA SÜREKLİLİK:

Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran adayların araştırmaları, sanatsal faaliyetleri ve diğer akademik çalışmaları ve bunlara bağlı yayınlarında süreklilik esastır. Bu nedenle her akademik aşama için istenilen en az ölçütler iki akademik aşama arasındaki süreç içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

 

 1. YAYINLARDA ETİK:

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kuralları Yönergesi ve ( )’de belirtilen koşullar geçerlidir.

 

 1. DEĞERLENDİRME JÜRİLERİNİN OLUŞTURULMASI:

Değerlendirme jürilerinin oluşturulmasında 2547 Sayılı Kanunun amir hükümleri  ve ilgili yönetmelikler esas alınır.

 

 1. KİTAPLAR:

Bilimsel kitap olma koşulu aranır. Araştırma yöntemlerine uygun olarak adayın başvurduğu alan ile ilgili, adayın kendi lisansüstü tezlerinden üretilmemiş, ISBN numarası almış ve yayınlanmış kitaptır. Adayın yazarlık yaptığı; kitap içi bölüm ve çeviri kitap bilimsel kitap kategorisine girmez. Diğer açılardan eserin bilimsel kitap olup olmadığına, jüri değerlendirip karar verir.

 

 1. HAKEMLİ DERGİ:

Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, fen alanları için yılda en az iki kez, sosyal alanlar için yılda en az bir kez ve düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış ve/veya web ortamında yayınlanmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergidir. Hakemli derginin kapsamında DOI (http://www.doi.org/)  numarası (DOI-Digital Object Identifier – Sayısal Nesne Tanımlayıcı Adresi) alarak internet ortamında yayınlanan makale hakemli dergide basılmış makale ile eşdeğerdedir.

 

 1. BİLİMSEL ENDEKSLER:

SCI, SCI Expanded, SSCI, AH&CI, Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index (CMCI), EMERALD, ECONLIT,  Architectural Periodicals Index, Architectural Publications  Index,  Index Meducus(IM), Index Islamicus, Dental Index(DI) , Art Index,  Design and Applied Arts Index, Art and Design Index,  Education Index, Higher Education  Research Data Collection, Australian Education Index, British Education Index, Current Index to Journals in Education,  Earthquake Engineering Abstracts, Avery Index to Architectural Periodicals, Ergonomics Abstracts, Business Index, The Philosopher’s Index, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), American Humanities Index, MLA Bibliography, International Bibliography of Periodical Literature, International Bibliography of Book Reviews, Historical Abstracts, Sociological Abstracts, Nursing Studies Index, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Inter-national Nursing Index(INI), Education Resource Information Center (ERIC) America, history and life, Historical abstracts.Part, MLA International Bibliography, Turkologicher Anzeiger, Francis (French Online database), İndex islamicus, History Reference Center, Humanities International Complete, MasterFILE Premier, Directory of Open Access Journals (DOAJ),  EBSCO/ EBSCOhost Databases, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Scopus Index and Database v.b. endeks ve veri tabanları bilimsel endeksler kapsamındadır.

Makalenin yayımlandığı derginin hangi alan endeksinin kapsamında tarandığı bilgisi makalenin künyesinde belirtilmelidir.

                                              

                      

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

 

 1. ÖĞRETİM ÜYESİ GEREKSİNİMİ: Kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak Rektör tarafından karar verilir.

 

 1. İLANLAR: Ulusal ve gerektiğinde uluslar arası iletişim organlarında yapılır.İlanlar kişilere özgü öğeleri içermez.

 

3. YABANCI DİL: İlgili kanun ve yönetmeliklerin belirlediği koşullar geçerlidir.

 

4.YAYINLAR, AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE DİĞER FAALİYETLER:

 

A. Başvurularda adaylardan DEU WEB sayfasındaki iki adet formun doldurulması istenir.

 

 1. Adayın asgari koşulları yerine getirdiğini belgeleyen başvurduğu alan ile ilgili öndeğerlendirme formu: Aday bu formu doldurarak imzalar.
 2. Jüri üyelerine gönderilecek form.

 

B. ÖNDEĞERLENDİRME:

 

a) Adayların başvuru dosyaları, başvurduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından seçilen üç kişilik bir Komisyon tarafından, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiş Yükseltme ve Atama İlkelerine göre uygunluk yönünden bir ön değerlendirmeye alınır.

 

b) İlgili komisyon Öndeğerlendirme sırasında adayın imzaladığı belgenin doğruluğunu  inceler.

 

c) Öndeğerlendirme Komisyonu bir hafta içinde adaylar hakkında bir Öndeğerlendirme Raporu hazırlar. Yardımcı Doçent kadroları için Fakülte/Enstitü/Yüksekokula; Doçent ve Profesör kadroları için hazırladığı raporu başvuru dosyası ile birlikte Rektörlüğe arz eder.

 

d) Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş asgari koşulları sağlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz Gerekli durumlarda itirazlar Rektörlük Makamına yapılır.

 

 

 1. PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU:

 

 

5.1)            Profesörkadrosuna başvurabilmek için;

 

 1. 2011 yılından önce Doçent olan adayların, Doçentlik sınavının yayın basamağında başarılı olduğu tarihteki (2000 yılından önce doçent olan adaylar için 2000 yılı doçentlik ölçütleri geçerlidir) Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik başvuru kriterlerini,
 2. 2011 ve sonrasında Doçent olan adayların Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ilgili alandaki doçent atanması için gerekli kriterleri bir kez daha tekrarlamış olması gereklidir.

 

5. 2) Başlıca Araştırma Eseri:

 Profesör kadrosuna başvuruda esas olacak Başlıca Araştırma Eseri Doçentlik sonrasında üretilmiş olmalıdır.Adayın;İlgili bilim alanında yapmış olduğu özgün yayınlar veya çalışmalar, sanat alanlarında ise yayına eşdeğer sanatsal eser ya da sanatsal etkinlik lerden biri Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterilebilir. Üniversitemiz DEÜ tarafından uygulamaya konulan Akademik Özgeçmiş CV programında “kaynak gösterilme alt programında” bu Başlıca Araştırma Eseri seçimi yapılmalıdır.

 

 

6. DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU: Doçentlik Kadrosuna Başvurudagerekli alanlarda, 2011 ve sonrasında Doçent olanlar için eğitici gelişimine yönelik(Eğitim Becerileri, Sunum Yöntemleri, Değerlendirme Yöntemleri v.b.programlar) en az bir etkinliğe katılmış olmak koşulu konulabilir.

 

 

7. YARDIMCI DOÇENT VE DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU:

 

 

7.I. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler) den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak en az iki puan karşılığı yayın yapmış olmak gereklidir.

 

– SSCI, SCI-Expanded, AH&CI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak, üç puan

-Eğitimle ilgili uluslar arası alan indeksleri*nde yer alan dergilerde makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak; iki puan

– Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), iki puan

– Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, iki puan

– Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), bir puan

 

DOÇENTLİK; bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler) den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur.

 

A- SSCI, SCI-Expanded, AH&CI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde tek yazarlı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak:

B- Aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak en az beş puan karşılığı yayın yapmış olmak:

-Eğitimle ilgili uluslar arası alan indeksleri*nde yer alan dergilerde makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak; iki puan

– Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), iki puan

– Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, iki puan

– Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), bir puan

 

*Alan indeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanları İçin)

1. ISI Database’e giren tüm indeksler

http://www.isinet.com/isi/journals/index.html

2. Australian Education Index

3. British Education Index

4. Journals Indexed in Eric

http://www.eric.ed.gov

5. Education Index

http://www.hwwilson.com

Not: Başvurularda, Eğitim Bilimleri alanı ve kendi bilim temel alanı yayınları birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirmede her iki alanın ölçütleri kullanılır.

 

 

7.II. FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI:

 

A. Matematik – İstatistik – Bilgisayar Bilimleri Temel Alanları:

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş( matematik alanı dışında ), SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde, tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğunu beyan etmek koşuluyla:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; En az bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

DOÇENTLİK; En az iki özgün makale ( matematik bilim alanında en az biri lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşulu ile ) (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

B.Fizik – Kimya- Biyoloji Temel Alanı:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK;  Başvurulan bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde; bir tanesinde tek isim ya da birinci isim ve en az biri Lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

DOÇENTLİK; Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş, SCI, SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde, en az biri tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğunu beyan etmek koşuluyla, en az dört özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

 

7.III. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI:

 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve en az biri adayın yaptığı lisansüstü tez(ler) den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak (İki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5’i karşılığı puan verilir );

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Felsefe, Arkeoloji, Psikoloji, Sosyoloji bilim alanları için yayın sayısı en az 2 olmak koşulu ile; en az dört puan, Tarih ve Dil bilimi bilim alanı için en az üç puan gerekmektedir.

 

DOÇENTLİK; Felsefe, Arkeoloji, Psikoloji, Sosyoloji bilim alanları için en az dokuz puan, Tarih ve Dil bilimi bilim alanı için en az yedi puan ve ancak, yayın sayısının en az beş olması gerekmektedir.

 

I.Uluslararası yayın ve atıflar:

 

– SSCI, SCI-Expanded veya AH&CI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, dört puan

– Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, üç puan

– İlgili alanda önde gelen hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, iki puan

– İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap, beş puan

– İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (ansiklopedi maddesi dahil), üç puan

– İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, dört puan

– Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri, bir puan

– Yukarıda tanımlanan yayınlara, diğer yazarlar tarafından yapılan her atıf, 0,5 puan

 

II. Ulusal yayınlar:

 

– Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale, bir puan

– Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) üç puan

– Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm, bir puan

– Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü, bir puan

– Ulusal tebliğler, 0,25 puan (toplamı bir puanı geçemez)

– Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak, bir puan

 

 

 

7.IV. FİLOLOJİ TEMEL ALANI:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; SSCI ile AH&CI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde en az biri kendi eğitim dilinde olmak koşuluyla iki özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

DOÇENTLİK;

A-Türk Dili, Halkbilimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Alanlarında,

SSCI ile AH&CI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde kendi eğitim dilinde olmak üzere en az altı özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) ve özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak.

 

B-Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı alanlarında,

SSCI ile AH&CI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde en az birinin yabancı dilde olması koşulu ile altı özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) ve özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak.

 

7.V. GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI:

 

 

A-Görüntü, Plastik ve Geleneksel Sanatlar Temel Alanı:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Bir tanesi birinci madde kapsamındaki etkinliklerden olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerden iki tanesinin gerçekleştirilmesi zorunludur.Etkinlikler adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)danüretilmemiş olmalıdır.

 

DOÇENTLİK; Aşağıdaki maddelerden tümünün gerçekleştirilmesi zorunludur.Etkinlikler adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)danüretilmemiş olmalıdır.

 

1)Özgünsanateserleri,tasarımlaryadayorumçalışmalarıylaenazüç kişiseletkinlikte(sergi, bienal,gösteri,dinleti,festival,gösterim) bulunmak,
2)Özgünsanateserleri,tasarımlaryadayorumçalışmalarıylakarma-ortaketkinliklere(sergi,bienal,gösteri,dinleti,festival,gösterim) katılmak,
3)Sempozyum,festival,workshop,bienalgibietkinliklereeserleriyle katılmak,
4)Bir kitap veyaen az iki makale yayımlamak,
5)Sempozyum,kongrevepanelgibibilimsel/sanatsalbirtoplantıyabildiri ile katılmak.

 

PROFESÖRLÜK; Doçentlik kriterlerinden

Özgünsanateserleri,tasarımlaryadayorumçalışmalarıylaenazbir kişiseletkinlikte(sergi, bienal,gösteri,dinleti,festival,gösterim) bulunmak yeterlidir.

 

 

B-Müzik Temel Alanı:

 

B.1-Müzikoloji:  Basılmış kitap, kitap bölümü veya hakemli dergilerde ve/veya özgün prestijli dergilerde ( Fakültesi tarafından her yılbaşında tanımlanan ) yayınlanmış makale olarak,

 

YARDIMCI DOÇENTLİK;  En az bir adedini gerçekleştirmiş olmak.

 

DOÇENTLİK; En az üç adedini gerçekleştirmiş olmak.
B.2-Müzik Teknolojileri: Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, v.b.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak etkinliklerinden;

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; En az bir adedini gerçekleştirmiş olmak.

 

DOÇENTLİK; En az üç adedini gerçekleştirmiş olmak.

 

 B.3-Kompozisyon:

 

1) Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, v.b.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak.

2)  Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 4 (dört) ürün vermiş olmak. (Bu eserlere ait yazılı materyal, 1 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir radyoda, T.V. de yayınlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluştarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, v.b.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır.)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK;  1 numarada yer alan yaratı biçimlerinden en az üçünde çeşitlendirerek,  en az 2 ürün vermiş olmak ve 30 dakikalık kayıt;

 

DOÇENTLİK; 1 ve 2 numaralı kriterlerinin tümünün gerçekleşmesi;

 

B.4-Yorumculuk:

 

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az üç saatlik senfonik müzik kaydını sunmak  [ Herhangi bir radyo veya T.V. de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen   eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır.]

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Yorumculuk için yukarıdaki kriterlerden oluşan 1 saatlik kayıt, Şeflik için 2 saatlik kayıt;

 

DOÇENTLİK; 1 ve 2 numaralı kriterlerinin tümünün gerçekleşmesi;

 

 

C-Sahne Sanatları Temel Alanı:

 

C.1-Tiyatro Kuramı:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Aşağıdaki koşullardan en az bir koşulu gerçekleştirmiş olmak. 

 

DOÇENTLİK; Aşağıdaki koşulların her ikisini de gerçekleştirmiş olmak.
1) Başvurulandoçentlikalanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar) dan üretilmemiş özgün bilimsel bir eser yayımlamak,
2) Bir oyun-gösteriçalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım v.b. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

 

C.2-Oyunculuk – Reji:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Aşağıdaki koşullardan, birinci koşul yanı sıra ikinci koşuldan en az iki, üçüncü koşuldan en az bir adet gerçekleştirmiş olmak. 

 

DOÇENTLİK;Aşağıdaki koşullardan, birinci koşul yanı sıra ikinci koşuldan en az dört, üçüncü koşuldan en az iki adet gerçekleştirmiş olmak.
1) Başvurulandoçentlikalanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak,
2) Oyunculuk dalı içindeğişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),
3) Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolardaoyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan görüntükayıtlarıyla birlikte reji defterinihazırlamak.

 

C.3-Yorum-Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK;Aşağıdaki koşullardan, birinci koşul yanı sıra ikinci koşuldan en az bir, üç veya dördüncü koşuldan en az bir koşulu gerçekleştirmiş olmak. 

 

DOÇENTLİK;Aşağıdaki koşullardan, birinci koşul yanı sıra ikinci koşuldan en az iki adet, üçüncü ve dördüncü koşulları gerçekleştirmiş olmak.
1) Başvurulandoçentlikalanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak
2) Sahne, TV, radyo, sinema gibidallarda en az iki adet dramatik nitelikli metin yazmak. Bu metinleri  basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak.
3) Bir oyun,film,gösterive benzeriçalışmalardaaraştırma, yorum, tasarım v.b. üretken görev almak
4) Oyunmetinlerive senaryoincelemeleri,eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.

 

C.4- Opera Şarkıcılığı:

 

1)Başvurulan sanat dalının değişik dönemlerinin seçkin eserlerinden oluşan en az 2 saatlik görsel kaydının olması.

2)Seçkin opera kurumların en az 2 opera prodüksiyonunda başrol ya da ikincil rolde yer alma ve bunların görüntü kayıtlarının olması.

3)Seçkin senfoni kurumlarında en az 2 kez solist olarak yer alma.

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; 2 numaralı maddeden en az 1 eserde başrolde ya da ikincil rolde yer alma ve 3. maddeden en az 1 kez solist olarak yer alma.

 

DOÇENTLİK; 1, 2 ve 3 numaralı kriterlerinin tümünün gerçekleşmesi;

 

PROFESÖRLÜK;  sadece 1. maddenin 4 saatlik görsel olarak sunularak uygulanması,  2. ve 3. maddelerin uygulama dışı bırakılması.

 

C.5- Opera Rejisörlüğü:

 

1) Başvurulan sanat dalının değişik dönemlerine ait en az 3 eserinde özgün bir reji hazırlamak.

2) Saygın opera kurumlarında sahnelenen operalardan en az ikisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; 1 numaralı maddeden en az 2 eseri hazırlamak.

 

DOÇENTLİK; 1 ve 2 numaralı kriterlerinin tümünün gerçekleşmesi;

 

PROFESÖRLÜK; 2. maddenin uygulanması ve 1. maddenin 2 esere indirilerek uygulanması.

 

C.6- Dans ve Koreografi:

 

1) Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,

2) Koreografi alanında bir eser yayımlamak,

3) Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; 1 numaralı maddeden en az iki eserde, 3 numaralı maddeden en az ikisinin gerçekleştirilmesi zorunludur.  

 

DOÇENTLİK;  tümünün gerçekleşmesi;

 

 

7.VI. HUKUK TEMEL ALANI:

 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak koşuluyla;

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; İki özgün tek yazarlı makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak,

 

DOÇENTLİK; Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak, Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) en az dört özgün tek yazarlı makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak,

 

 

 

 

 

7.VII. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER VE İŞLETME TEMEL ALANLARI:

 

Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler) den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalar esas alınarak;

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; En az iki yayın yapmış olmak.

Yabancı Dilde eğitim yapan birimlere başvuruda; yayınlardan birinin birinci başlıkta yer alan dergilerde yabancı dilde  yayınlanması gerekmektedir.

 

DOÇENTLİK; En az altı yayın yapmış olmak.

Yabancı Dilde eğitim yapan birimlere başvuruda; birinci başlıkta yer alan dergilerde yayınlanmış makalelerden en az ikisinin yabancı dilde ve tek isimli veya ilk isimli yazar olarak yayınlanması gerekmektedir.

 

I.Uluslararası yayın ve atıflar:

– SSCI, SCI-Expanded veya AH&CI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale,

– Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale,

– İlgili alanda önde gelen hakemli bilimsel/mesleki dergilerde yayımlanmış makale,

– İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap,

– İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (ansiklopedi maddesi dahil),

– İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü,

– Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri,

– Yukarıda tanımlanan yayınlara, diğer yazarlar tarafından yapılan atıf,

 

II. Ulusal yayınlar:

– Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale,

– Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç)

– Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm,

– Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü,

– Ulusal nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin ulusal nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak, tam metin olarak yayımlanan bildiri.

 

 

7.VIII. İLAHİYAT TEMEL ALANI:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Başvurulan bilim alanı ile ilgili uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde en az iki özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

DOÇENTLİK; Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla özgün bir bilimsel kitap, Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde en az dört özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

 

7.IX.MİMARLIK:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK;

 

Başvurulan alan ile ilgili, aşağıdaki 1. Madde kapsamında en az bir adet veya 2. Madde kapsamında (en az biri a veya b maddelerinden olmak koşulu ile) iki adet çalışma yapmış olmak:

 

Başvurulan alan ile ilgili,

 1. a. SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde,

b. TÜBİTAK tarafından belirlenen A, B, C grubu dergilerde,

c. Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde,  bir özgün makalede (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not hariç),

d. Ulusal-uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya üniversitelerce yayımlanan kitap, kitap bölümü veya kitap içi makalede,

başlıca yazar olmak;

 

 1. a.   İlgili alanda uluslararası/ulusal,  bilimsel/mesleki dergilerde yayımlanan makale,

b. Bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından düzenlenen ve hakemler/seçici kurul tarafından kabul edilip, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri,

 1. Geçerli yasa,  yönetmelik ve esaslar çerçevesinde,  ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama,  mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, peyzaj planlama, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon almış olmak,

d. Geçerli yasa,  yönetmelik ve esaslar çerçevesinde;  Döner Sermaye veya Üniversite’ye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap yazılmış olması.

 

DOÇENTLİK;

 

1. Maddede yer alan başvuru koşullarından (a, b, c veya d) birisini sağlamış olmak ve 2. Maddede yer alan başvuru koşullarından (a, b veya c) birisini sağlamış olmak:

 

Başvurulan alan ile ilgili,

1. Adayın yaptığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerden en az birini sağlamış olmak:

a. SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde,

b. TÜBİTAK tarafından belirlenen A, B, C grubu dergilerde,

c. Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olmak koşuluyla, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not hariç),

d. Ulusal-uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya üniversitelerce yayımlanan kitap, kitap bölümü veya kitap içi makalenin tek veya birinci yazarı olmak,

 1.    Aşağıdaki koşullardan birini sağlamış olmak:

a. Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde,  ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama,  mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, peyzaj planlama, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon almış olmak,

 1. Geçerli yasa,  yönetmelik ve esaslar çerçevesinde;  Döner Sermaye veya Üniversite’ye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap yazılmış olması,
 2. Yarışma ve uygulama koşullarını (2a ve 2b maddeleri) yerine getirmeyenlerden ikinci bir yazılı eser istenir. Bu durumda birinci maddede yer alan koşullarda ikinci özgün makale ya da ulusal-uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya üniversitelerce yayımlanan kitap, kitap bölümü veya kitap içi makale yazma şartı aranır. Bunlarda da başlıca yazar olmak şartı vardır.

 

 

7.X. MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK; Başvurulan bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde; bir tanesinde tek isim ya da birinci isim ve en az biri Lisansüstü tez(ler)den olmamak üzere iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

DOÇENTLİK; SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az dört özgün makale (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak, makale, kitap bölümü veya kitap olarak Türkçe en az bir yayını olmak,

 

XI. TIP VE SAĞLIK ALANLARI:

 

YARDIMCI DOÇENTLİK;Başvurulan bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde; bir tanesinde tek isim ya da birinci isim ve en az biri Lisansüstü tez(ler)den olmamak üzere iki özgün makale (editöre mektup, olgu sunumu,özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

DOÇENTLİK;SCI-Expanded veya SSCI veya AH&CI kapsamındaki dergilerde, doktora veya tıpta uzmanlık ünvanını aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan en az altı* özgün makale (editöre mektup, olgu sunumu,özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç), bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az ikisini (en az bir** yayın SCI kapsamındaki bir dergide olmalı) yukarıdaki kapsamdaki dergilerde tek yazar veya birinci yazar olarak yayımlamış olmak.

Ayrıca ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yer almış üç adet makale gereklidir. Bunlardan en az ikisi araştırma makale olmak zorunda olup üçüncü makale derleme ya da olgu sunumu olabilir.

 

* Hemşirelik Alanı için 5

** Hemşirelik Alanı hariç

 

 

8. YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA  ATAMA:

 

a) 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca yapılan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmak için; Doçentlik Sınavına başvuruda bulunan adaylarda aranan yabancı dil puanından az olmayan bir puan almaları gerekir.

b)İlgili Fakülte/Yüksek Okul Yönetim Kurulu, Bilimsel ve/veya Sanatsal Değerlendirme Jürisi üyelerinin raporlarını değerlendirerek, kadroya atanacak aday hakkında bir görüş oluşturur. Fakülte Dekanı, Yüksek Okul vaya Enstitü Müdürü bu görüşü değerlendirir ve önerisini gerekçeli olarak Rektöre sunar.

 

9. DOÇENT KADROSUNA ATAMA: Rektör jüri uyelerinin raporlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunar, görüşlerini alır ve atama yapar.

 

10. PROFESÖR KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA: Üniversite Yönetim Kurulu Bilimsel ve/veya Sanatsal Değerlendirme Jürisi üyelerinin raporlarını, kitaplarını, lisans ve lisansüstü eğitime katkılarını, varsa verdiği seminer/deneme dersindeki başarılarını değerlendirerek profesörlüğe yükseltilmesine ve profesör kadrosuna atanmasına karar verir.

 

 

 

 

 

AKADEMİK ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK ETKİNLİKLER LİSTESİ

 

I-Profesörlük Kadrosuna Başvuruda Başlıca Araştırma Eseri

 

II-Diğer Akademik Performans Listesi

 1. Patent Bilgileri

1.a.) Patentler

1.b.) Faydalı Model Belgesi

1.c.) Telif Hakkı

1.d.) TSE Standarda Uygunluk Belgesi

 1. SCI (Sciences Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Sciences Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index)  endekslerince taranan dergilerde yayınlanmış

2.a.) Derleme (Review)  makaleler

2.b.) Araştırma (Research) makaleler

2.c.) Teknik not, vaka takdimi, editöre mektup ve tartışma türü makaleler

2.d.) Tam metin bildiriler

 1. TÜBİTAK yayın teşvik programı içinde tanımlanan 1.ve 2.Grup dergiler, TÜBA Sosyal Bilimler Yayın Teşvik Programında yer alan dergilerde yayınlanmış veya bu dergiler tarafından internet ortamında web adresi DOI(Digital Object Identifier-Sayısal Nesne Tanımlayıcı) numarası  alarak yayınlanan

3.a.) Araştırma makaleleri

3.b.) Diğer Makaleler

 1. Alan endekslerince taranan dergilerde (veya diğer uluslararası hakemli dergilerde) yayınlanmış veya bu endekslerce internet ortamında web adresi DOI(Digital Object Identifier-Sayısal Nesne Tanımlayıcı) numarası alarak yayınlanan

4.a.) Araştırma makaleleri

4.b.) Diğer Makaleler

 1. Ulusal Hakemli dergide yayınlanmış

5.a.) Araştırma makaleleri

5.b.) Derleme(review) teknik not, vaka takdimi, editöre mektup, tartışma ve özet

5.c.) Tam metin bildiri

5.d.) Çeviri makaleler

 1. İlgili alanda önde gelen yayınevleri tarafından yayımlanan Kitaplar

6.a.) Başlıca Yazarı olduğu Bilimsel Kitaplar

6.b.) Kitap içi Bölüm / Kitap içi Makale /Ansiklopedi maddesi Yazarlığı

6.c.) Çeviri Kitaplar

6.d.) Çeviri Kitap içi Bölüm

 1. Yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla satın alınan; dış ülke müzelerinde veya sinema, televizyon,  radyo  gibi  yayın organlarında  yer  alan  veya  gösterime,  dinletime giren ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olan Özgün sanat eserleri, tasarımları ya da yorum çalışmaları
 2. Uluslararası sergiler
    8.a.) Bireysel (Kişisel) sergiler

8.b.) Hakemli sergiler : Bienaller, Trianeller, yarışmalı sergiler

8.c.) Grup sergiler

8.d.) Karma Sergiler

8.e.) Kamusal alanda uygulanmış yapıtlar

8.f.)  Özel ya da Tüzel Koleksiyonlarda, müzelerde sürekli sergilenen yapıtlar

 1. Ulusal sergiler

9.a.) Bireysel (Kişisel) sergiler

9.b.) Hakemli sergiler : Bienaller, Trianeller, yarışmalı sergiler

9.c.) Grup sergiler

9.d.) Karma Sergiler

9.e.) Kamusal alanda uygulanmış yapıtlar

9.f.)  Özel ya da Tüzel Koleksiyonlarda, müzelerde sürekli sergilenen yapıtlar

 1. Koleksiyon Hazırlığı ve Sunumu, Uygulanmış tasarım çalışmaları

10.a.) Endüstriyel Tasarım  (Tekstil, Giysi, Moda, Aksesuar, Seramik, Çini) Koleksiyonu

10.b.) Uygulanmış Tasarım Çalışmaları

10.b.1.) Kurumsal Kimlik tasarımı

10.b.2.) Hareketli Grafik tasarımı

10.b.3.) İllustrasyon

10.b.4.) Çevresel Grafik Tasarım

10.b.5.) Editöryel Grafik Tasarım

10.b.6.) Üç boyutlu Grafik Tasarım

 1. Müzik Teknolojisi-Uygulama

11.a.) Gerçekleştirdiği Tonmaysterlik projeleri

11.b.) Gerçekleştirdiği Ses sistemi projeleri

11.c.) Gerçekleştirdiği Basılmış stüdyo ya da konser CD’sinin kayıt, mix, ve mastering işlemleri

11.d.) Gerçekleştirdiği Uygulaması yapılmış kayıt stüdyosu ya da konser/konferans salonun akustik projeleri

11.e.) Gerçekleştirdiği MIDI projeleri

 1. Uzun Metrajlı Film ve belgesel

12.a.) Yönetmen

12.b.) Görüntü yönetmeni/kurgu,

12.c.) Senaryo yazarı

 1. TV Filmleri/Diziler

13.a.) Yönetmen

13.b.) Görüntü yönetmeni, Senaryo yazarı

14. Kısa Film, animasyon

14.a.) Yönetmen, Görüntü Yönetmeni

14.b.) Senaryo yazarı

15. TV Programları

15.a.) Yönetmen

15.b.) Görüntü Yönetmeni , Metin yazarı

16. Reklam/Tanıtım Filmleri

16.a.) Yönetmen

16.b.) Kameraman, Metin yazarı

17. Tiyatro çalışmaları

17.a.)Oyun sahneleme

17.a.1.) Tam uzunlukta bir oyun sahneleme

17.a.2.) Kısa oyun sahnelemek

17.b.) Oyun yazarlığı

17.b.1.) Sahne oyunu yazmak

17.b.2.) Kısa sahne oyunu yazmak

17.b.3.) Metin çevirisi düzenlemesi ve uyarlaması

18. Oyun, Film, televizyon programı yapımlarında Sahne Tasarımı

18.a.) Dekor ya da kostüm tasarımı

18.b.) Makyaj, mask kukla ya da tasvir ve butafor tasarım

18.c.) Işık ve efekt  tasarımı

19. Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Performansı

(Bir konser sezonu içinde, orkestra eşlikli bir eser ya da resital programının seslendirildiği “tekrar performanslar” tek bir etkinlik olarak yer alır. Etkinlikte seslendirme süresi en az 40 dakika olmalıdır.)

 

19.a.)Orkestra Eşliğinde Solistlik (Konçerto ya da eşdeğeri konçertant eser)

Yurtiçi

Yurtdışı

 

19.b.) Resital,Dinleti

Yurtiçi

Yurtdışı

19.c.) Oda Müziği konserinde grup üyeliği

Yurtiçi

Yurtdışı

19.d.) Orkestra Konserinde Başkemancılık

Yurtiçi

Yurtdışı

19.e.) Orkestra Konserinde Grup Şefliği

Yurtiçi

Yurtdışı

19.f.) Orkestra Konserinde Tutti Üyeliği

Yurtiçi

Yurtdışı

19.g.) (Yukarıdaki a,b,c kapsamında gerçekleştirilen veya ticari ise bandrollü olarak) CD, DVD ve benzeri kayıt ortamlarında performans

20. Opera Performansı (Etkinliğin ses ve görüntü kaydının başvuru dosyasında bulunması, rejisörlüğün belgelendirilmesi koşuluyla)

20.a.) Opera/operet temsilinde birinci derece rol

Yurtiçi

Yurtdışı

20.b.) Şan Resitali

Yurtiçi

Yurtdışı

20.c.) Opera/opera temsilinde ikinci derece rol

Yurtiçi

Yurtdışı

20.d.) Oratoryo, Kantat ya da benzeri orkestra eşlikli eserde solistlik

Yurtiçi

Yurtdışı

 

20.e.) Karma dinleti

Yurtiçi

Yurtdışı

20.f.) Devlet Opera ve Balesi ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında rejisörlük

Yurtiçi

Yurtdışı

20.g.) Devlet Konservatuvarları ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında rejisörlük

Yurtiçi

Yurtdışı

20.ğ.) Devlet Opera ve Balesi ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında rejisör yardımcılığı

Yurtiçi

Yurtdışı

 

20.h.) (Yukarıdaki a,b,c,d,e kapsamında gerçekleştirilen veya ticari ise bandrollü olarak) CD, DVD ve benzeri kayıt ortamlarında performans

21. Bale Performansı (Etkinliğin ses ve görüntü kaydının başvuru dosyasında bulunması ve koreograflığın belgelendirilmesi koşuluyla listede yer alır.)

21.a.) Bale dans  temsilinde başrol

Yurtiçi

Yurtdışı

21.b.) Bale dans  temsilinde solist rol

Yurtiçi

Yurtdışı

 

21.c.) Bale dans  temsilinde “corps de balet”

Yurtiçi

Yurtdışı

21.d.) Devlet Opera ve Balesi ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında tüm perde koreograflığı

Yurtiçi

Yurtdışı

21.e.) Devlet Konservatuvarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında tüm perde koreograflığı

Yurtiçi

Yurtdışı

 

21.f.) Devlet Opera ve Balesi ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında bölüm koreograflığı

Yurtiçi

Yurtdışı

 

21.g.) Devlet Konservatuvarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında bale/dans koreograflığı

Yurtiçi

Yurtdışı

 

21.ğ.) (Yukarıdaki a,b,c,d,e kapsamında gerçekleştirilen veya ticari ise bandrollü olarak) CD, DVD ve benzeri kayıt ortamlarında performans

22. Kompozisyon (Eserin ses kaydının başvuru dosyasında bulunması koşuluyla listede yer alır.)

22.a.) Opera Kompoziyonu

22.b.) Oratoryo, Bale ya da eşdeğeri sahne kompozisyonu

22.c.) Senfoni Kompozisyonu

22.d.) Konçerto (ya da eşdeğeri Konçertant eser), Senfonik Şiir ya da Bale süiti  Kompozisyonu

22.e.) Küçük ölçekli biçimlerde orkestra eserleri Kompozisyonu

22.f.)  Sonat ya da eşdeğeri  eser Kompozisyonu

22.g.) En az 20 dakika süreli oda müziği, koro müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu

22.ğ.) 20 dakikadan az süreli oda müziği, koro müziği, elektronik müzik ya da eşdeğeri eser kompozisyonu

22.h.) Film müziği, tiyatro müziği ya da eşdeğeri eser kompozisyonu

22.l.)  Eğitim müziği albümü kompozisyonu

 

23. Uluslararası bilim kuruluşları tarafından düzenlenen toplantılarda sunulmuş  bildiriler

23.a.) SCI (Sciences Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Sciences Citation    Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index)  endekslerince taranan dergilerde özet olarak basılmış bildiriler

23.a.1.) Sözel Bildiriler

23.a.2.) Olgu sunumu, video sunumu

23.a.3.) Poster

23.a.4.) E-Poster

23.b.)Uluslararası bildiriler

23.b.1.) Sözel Bildiriler

23.b.2.) Olgu sunumu, video sunumu

23.b.3.) Poster

23.b.4.) E-Poster

24. Ulusal bilim kuruluşları tarafından düzenlenen toplantılarda sunulmuş  bildiriler

24.a.) Sözel Bildiriler

24.b.) Olgu sunumu, video sunumu

24.c.) Poster

24.d.) E-Poster

25. Diğer Yayınlar

25.a.) Uluslararası veya ulusal kuruluşlarca destekli araştırmaların bilimsel sonuçlarını yansıtan ve bu kuruluşlarca yayımlanmış Araştırma Raporları, Teknik/Uzmanlık/ Danışmanlık raporları

25.b.) Prestijli mimarlık, sanat, edebiyat ve kültür dergilerinde yayınlanan araştırma niteliğindeki makaleler

25.c.) Diğer Yayınlar

26. Hakem kurulunun denetiminden geçmiş, projenin tüm süreçlerinde görev alınmış ve proje  sonuç raporu atama dosyasına eklenmiş projeler

26.a.) Avrupa Birliği  Projeleri

26.b.) DPT Projeleri

26.c.) TÜBİTAK

26.d.) DEÜ BAP Projeleri

26.e.) Santez, İZKA, v.b.

26.f.)  Mimari yarışma projeleri

 1. Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler ve Yayın kurulu üyelikleri
 2. Bilimsel Yayınlarda Editörlük Bilgileri
 3. Sergi Yapımcılığı (Küratörlükler)
 4. Yönettiği-Danışmanlığını Yaptığı  Tezler
       30.a.) Doktora / Tıpta Uzmanlık / Yandal Uzmanlık / Sanatta Yeterlik Tezleri

30.b.) Yüksek Lisans Tezleri

30.c.) Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projeleri

30.d.) Lisans Bitirme Projeleri

 1. Uluslararası Mesleki / Bilimsel / Sanatsal  Etkinliklerde

31.a.) Panel Moderatörlüğü, Oturum Başkanlığı

31.b.) Davetli Konuşmacı Olma

31.c.) Etkinlik Düzenleme

31.d.) Katılım

31.e.) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmalarında Atölye Yöneticiliği

31.f.) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmalarında Atölye  çalışmasına katılım

 1. Ulusal Mesleki / Bilimsel / Sanatsal  Etkinliklerde

32.a.) Panel Moderatörlüğü, Oturum Başkanlığı

32.b.) Davetli Konuşmacı Olma

32.c.) Etkinlik Düzenleme

32.d.) Katılım

32.e.) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmalarında Atölye Yöneticiliği

32.f.) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmalarında çalışmasına katılım

33. Festival ve Fuar Çalışmaları

33.a.) Uluslararası film veya tiyatro festivali veya müzik festivali Koordinatörlüğü

33.b.) Ulusal film veya tiyatro festivali veya müzik festivali Koordinatörlüğü

33.c.) Uluslararası film veya tiyatro festivaline film ile katılım

33.d.) Ulusal film veya tiyatro festivaline film ile katılım

33.e.) Film Festivalinde Jüri Üyelikleri Bilgileri

34. Atıflar  ve  Ödüller

34.a.) Web of Science  atıf listesi

34.b.) Diğer  atıflar

34.c.) Jürili uluslar arası bilim/sanat ödülleri

34.d.) Jürili ulusal bilim/sanat ödülleri (TÜBİTAK, TÜBA, Üniversite, veya diğer sürekli ve  periyodik olarak ödül veren   kurum ve kuruluş ödülleri)

34.e.) Sanat ve Mimarlık alanlarında yarışmada ödüller veya eserin satınalınması

35. Bilimsel kuruluşlarda veya kamu yararına çalışan kurumlarda yapılan görevler
36. Mimarlık alanında Kültür Bakanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında üyelik görevleri
37. Alınan Burs Bilgileri
38. Görev Yaptığı yerler ve görev ünvanları
39. Eğitime Katkı

39.a.) Son 4 akademik  dönem içinde vermiş olduğu Lisans, Y.Lisans, Doktora derslerinin listesi

39.b.) Erasmus kapsamındaki görevleri

39.c.) Eğitim Komisyonundaki, Eğitim ile ilgili Kurullarda  görevleri

39.d.) Basılmış veya elekronik ortamda yayınlanmış ders  notu

39.e.) Yaz okulu

39.f.) Uzaktan eğitim CD, Video