DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MASKOT YARIŞMASI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MASKOT YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KONU VE AMAÇ

Yarışmanın konusu; bilgi, teknoloji, spor ve sanatın birleştiği köklü ve çağdaş bir üniversiteyi ve Üniversitenin tarihinin kültürel değerlerini yansıtan maskotun tasarlanmasıdır. Maskotun akılda kalıcı, dinamik ve işlevsel kullanıma olanak sağlayacak şekilde oluşturulması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin ve çalışanların üniversite ile duygusal bir iletişim kurması açısından önemli olan maskot tasarımı, üniversite kurumsal kimliğinin vücuda bürünmesi olarak da değerlendirilebilir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

1- Yarışma Doğuş Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarına açıktır.

2- Her katılımcı en fazla üç adet çalışma ile yarışmaya katılabilir.

3- Gönderilecek olan çalışmalar daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

4- Çalışmaların özgün olması gerekmektedir.

5- Katılımcılar, gönderdikleri çalışmaların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

6- Çalışmalarda renk ve form yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak maskotun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (tekstil, broşür, gazete, dergi, vb.) için dört farklı baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir.

7- Katılım formu adresinden çıktı alınarak eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Şayet kazanan eser sahibinin başvuru formunun eksik ve/veya yanlış bilgi içerdiği anlaşılır ise kazananın ödülü iptal edilir.

8- Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü tarafından daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

9- Yarışmaya gönderilen tüm tasarımların telif ve yayın hakları Doğuş Üniversitesine ait olacaktır. Yarışmaya başvuranlar bunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

YARIŞMA DIŞI KALMA KOŞULLARI

Eserlerin yarışmaya elden teslim edilmesi gerekmektedir. E-posta yolu ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir. Eserin, belirtilen süre içinde gönderilmemesi, şartnamede belirtilen kurallara uyulmaması, eserin, yurt içinde ya da dışında daha önce yapılmış başka bir çalışmanın benzeri olduğunun belirlenmesi, eser ve/veya eserlerin yarışma dışı kalmasını sağlar ve değerlendirmeye alınmazlar.

Yarışma dışı bırakılan tüm eser(ler), rumuz ve gerekçe gösterilerek, yarışma raporunda belirtilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Çalışmalar grafik, görsel tasarım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımlar Doğuş Üniversitesi kültürel kimliğini oluşturan değerlerin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacı yanında aynı zamanda üniversitemizin modern yüzünü de yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tasarımlar tasarımcının hayal gücü ile sınırlıdır.

MASKOT BOYUT VE ÖZELLİKLERİ

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw veya 3 D (3D Max, Maya, Reino vb.) programlarından biri ile hazırlanmış her bir çalışma JPEG versiyonlarıyla birlikte USB ortamında sunulacaktır.

Eğer yarışmaya sunulacak eser elle çizilmiş; resim niteliğinde ve/veya karakalem, suluboya v.b. bir teknik ile üretilmiş ise eser bir tarayıcı (scanner) yardımıyla 25×25 cm boyutunda, 200 dpi çözünürlükte JPEG formatında hazırlanmalıdır.

TESLİM KOŞULLARI

Hazırlanacak çalışma, 25×25 cm boyutunun içine yerleştirilip A3 kağıda ortalanarak bilgisayar çıktısı alınacak ve A3 beyaz fotoblok üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir.

Ayrıca her bir çalışma orjinal hali ve JPEG (200 dpi çözünürlükte, 25×25 cm) versiyonlarıyla birlikte USB ortamında da sunulacaktır. USB ile birlikte tasarımcı; çalışmasında kullandığı unsurların anlamını ve tasarlamış olduğu maskotun hikâyesini yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklayacaktır.

Fotoblokların arka sağ alt köşelerine yapıştırılacak etiketlere, dört rakamdan oluşan rumuz yazılmalı ve birden fazla çalışma ile katılacaklar için, tüm çalışmalara sıra numarası verilmelidir. (2346-1 gibi)

Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalı, imzalanmalı, çalışmanın kayıtlı olduğu USB ve maskot tasarımının açıklama metni ile birlikte üzerinde yarışmacının rumuzunun yazılı olduğu ayrı bir zarfın içine konulmalı ve çalışmalarla birlikte zarar görmeyecek biçimde kapalı zarf içinde Doğuş Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na elden teslim edilmelidir.

TASARIMIN KULLANIM VE TELİF HAKLARI

Yarışmada dereceye giren çalışmaların telif ve yayın hakları Doğuş Üniversitesi’ne ait olacak ve Doğuş Üniversitesi bu eserlerden istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Dereceye giren eserler her türlü yazılı, görsel, üç boyutlu ve elektronik ortamda kullanılabilecektir. Üniversite, Seçici Kurul’unun tüm çalışmaları sergileme hakkı bulunmaktadır.

Doğuş Üniversitesi gerek görürse dereceye giren çalışmalar üzerinde değişiklik yaptırma yetkisini saklı tutar. Kazanan çalışmanın, yüksek çözünürlüklü hali talep edilebilecektir. Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Doğuş Üniversitesi, yarışmada birinci olan veya ödül kazanan maskotları kullanıp kullanmamada, maskot olarak bunlardan herhangi birini kullanmayı tercih etmekte ve tasarımda değişiklik yapma konusunda serbesttir.

Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ile tasarımla ilgili olarak 3. Şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında KHK kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Bu yarışmaya katılanlar şartnamede belirtilen koşulları ve yarışma şartlarını (seçici kurul – yarışma jürisi) kararlarını kabul etmiş olduklarını kabul ve beyan ederler.

Yarışmacılar, Doğuş Üniversite’ sinin, yarışmaya katılan tüm tasarımlar üzerinde basma, çoğaltma, kopyalama, yayma, dağıtma, arşivleme, yazılı ve görsel basında, yazışma ve web sayfalarında, web sitelerinde, her türlü basılı materyalde, dijital ortamlarda ve Doğuş Üniversitesi tarafından uygun görülen tüm alanlarda gösterim, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yurtiçi ve yurtdışında sergileme, umuma arz, işleme, tasarımlar üzerinde her türlü ekleme veya değişiklik yapma, tasarımların örnek modelini üretme veya ürettirme haklarına herhangi bir yer ve süre sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve tasarımların şartnamede belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul ve beyan ederler. Doğuş Üniversitesi bu hakları kullanırken dilerse yarışmacının adını belirtme hakkına sahiptir. Doğuş Üniversitesi tarafından bu hakların kullanılmasında Yarışmacılar tarafından; telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Tasarımların yapılması halinde çizim, üretim vb. aşamalarda yarışmacıdan uygulamada teknik destek istenmesi halinde, yarışmacı herhangi bir bedel talep etmeksizin bu desteği sağlayacaktır. Doğuş Üniversitesi tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için katılımcıya bir ödeme yapılmayacak olup yarışmacı yapılacak değişikliklere şimdiden muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder.

Ödüle layık görülen tasarımların başvuru sahibi tarafından veya başkaca 3. Kişiler tarafından daha önceden TPE tarafından tescil edilmiş, tescil başvurusu yapılmış, korunmaya alınmış olmasına karşın bu durumun saklanması ve/veya tasarımın bir şekilde özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecek ve yarışmacı almış olduğu ödülü iade edecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan Doğuş Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.”

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı : 22 Mart 2018

Başvuru Son Tarihi : 23 Nisan 2018

Kazananların Açıklanması : 03 Mayıs 2018

ÖDÜL:

Ödülü: 2000 TL

Duyuru ve şartnamelerde ilan edilen ödül net tutarlardır ve yarışmacıya aynen ödenir. Damga vergisi ve diğer harçlar ödül bedeline dâhil değildir. Diğer eserler için ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır. Ödüle layık bir eser bulunamadığı takdirde yarışma iptal edilebilir veya yeniden düzenlenebilir. Ödüller, değerlendirme sonucunda kararın açıklanmasından sonra en geç 60 gün içinde takdim edilir.

İLETİŞİM:

Doğuş Üniversitesi
Öğrenci Dekanlığı

Acıbadem/İSTANBUL

e-posta: maskotyarismasi@dogus.edu.tr
Tel: 444 7997